Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3583. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Benedikt, stran 11630.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 16. seji dne 6. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Benedikt
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 81/02) se 1. člen spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»S tem odlokom se določi način sestave seznama dejanskih končnih upravičencev (v nadaljevanju: upravičenci), način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev na območju Občine Benedikt (v nadaljevanju: Občina).«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena tako, da se spremenjen glasi:
»Pravni posli, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih upravičenci sklenili oziroma so bili izdani s strani ustreznih gradbenih odborov, v zvezi s pridobitvijo telefonskega priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja, se štejejo kot ustrezen pravni posel v skladu z zakonom. Če ti dokazi več ne obstojijo, se lahko upošteva kot dokazilo o obstoju pravnega posla tudi seznam vlagateljev iz zapisnikov ali arhivske dokumentacije Krajevne skupnosti Benedikt oziroma Občine Benedikt kot njene pravne naslednice.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena tako, da se spremenjen glasi:
»Upravičencem bo vrnjen sorazmeren delež vlaganj od zneska, ki ga bo Občina Benedikt prejela od Republike Slovenije oziroma Slovenske odškodninske družbe, d. d..«
V drugem odstavku 4. člena se za besedo ''omrežje'' doda besedilo, ki se glasi: »in po objavi seznama dejanskih končnih upravičencev«.
V 4. členu se dodajo tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Osnova za določitev višine vračila vlaganja za posameznega upravičenca je vrednost navedena v listinah, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega odloka.
Sorazmerni delež vlaganj oziroma priznana višina vračila vlaganja posameznemu upravičencu se določi v skladu s 4. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4), ob upoštevanju naslednjih načel:
a) Če so vsi dejanski upravičenci podajali svoje vložke v istih časovnih obdobjih in približno enakih obsegih, se vsakemu upravičencu dodeli enak delež poravnanega zneska.
b) Če so različni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih obsegih denarnih vložkov, materiala ali dela, se posebej preračuna vsaka oblika vložka in ponderira z deležem, ki ga je imela posamezna oblika v postopku poravnave ali kot je razvidna iz dokumentov.
c) Kadar na podlagi dokumentov ali na podlagi drugih znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža posameznega upravičenca, se vračilo izvede v enakih deležih vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje vložke in so razvidni iz takratnih seznamov naročnikov telefonskega priključka v nekdanji krajevni skupnosti.
Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo Občini iz naslova namenskih sredstev samoprispevka oziroma na račun vlaganj iz sredstev nekdanje krajevne skupnosti in drugih virov, tako da ne pripadajo drugih dejanskim upravičencem, nameni Občina izključno za investicije v infrastrukturo na njenem območju.«
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Zavezanec za vračila vlaganj upravičencem iz 2. člena tega odloka je Občina Benedikt, ki izvaja vračila vlaganj kot preneseno pristojnost na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenimi s tem odlokom. Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme od Republike Slovenije oziroma Slovenske odškodninske družbe, d. d., na podlagi sklenjene poravnave.
Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vračila s strani Republike Slovenije oziroma Slovenske odškodninske družbe, d. d..
Občina vrača deleže končnim upravičencem (občanom) pod pogoji in v rokih, ki jih določata zakon in ta odlok.«
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo »vloge« doda besedilo, ki se glasi: »in sklenjene poravnave med občino in upravičencem. Šteje se, da so vlogo podali upravičenci, ki so na seznamu iz 3. člena tega odloka.«
Črtata se drugi in tretji odstavek 6. člena.
6. člen
Za 6. členom se dodajo 6.a, 6.b in 6.c člen, ki se glasijo:
»6.a člen
Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in tega odloka opravlja občinska uprava. Za izvedbo le-teh imenuje župan komisijo, najpozneje v 15 dneh od uveljavitve tega odloka. Komisijo vodi uslužbenec občinske uprave.
6.b člen
Komisija na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Benedikt objavi predlog seznama končnih upravičencev. Seznam vsebuje zaporedno številko upravičenca, ime in priimek upravičenca ter naslov bivališča upravičenca.
Fizične oziroma pravne osebe, ki jih ni na predlogu seznama končnih upravičencev, ali smatrajo, da podatki iz seznama niso pravilni, lahko podajo na komisijo v roku 15 dni od objave predloga seznama pisni ugovor. K ugovoru morajo predložiti dokazila o pravnem naslovu in višini vlaganj iz 2. člena tega odloka.
Upravičenec lahko dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj ter vrednost pravnega posla, vrednost vloženega dela in materiala z listinami, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega odloka, z računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
Če upravičenec ne razpolaga z listinami ali dokumenti iz prejšnjega odstavka, predloži komisiji notarsko overjeno izjavo o vrsti in obsegu vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje.
Če upravičenec, naveden na predlogu seznama končnih upravičencev, ni pogodbena stranka iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu v roku 15 dni od objave predloga seznama.
O utemeljenosti ugovora odloča komisija, ki s sklepom ugovoru ugodi, ga zavrže ali zavrne. Komisija lahko zahteva od vlagatelja, da ugovor dopolni, če je to potrebno in mu določi rok za dopolnitev ugovora. Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v roku 30 dni. Zoper sklep komisije se lahko vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa pritoži pri županu Občine Benedikt. Pritožba mora biti podana v pisni obliki in utemeljena. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi dokončnih sklepov in odločb komisija ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev ter ga objavi na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Benedikt kot seznam dejanskih končnih upravičencev.
Iz seznama dejanskih končnih upravičencev mora biti razvidno:
– ime in priimek oziroma naziv upravičenca;
– stalno prebivališče oziroma naslov upravičenca;
– čas oziroma leto vplačila.
6.c člen
Na podlagi končnega seznama in določenega sorazmernega deleža vračila posameznemu upravičencu iz 4. člena tega odloka občinska uprava vsakemu upravičencu pošlje predlog poravnave. Upravičenec, ki se strinja s predlogom poravnave, le-to podpisano vrne občinski upravi najkasneje v roku 8 dni po prejemu predloga poravnave.
Upravičenec, ki se ne strinja s predlogom poravnave, mora v roku 8 dni od prejema predloga poravnave predložiti dokazila o višini vlaganj. Za dokazovanje se smiselno uporabljajo določbe 6.b člena tega odloka. Komisija na podlagi priloženih dokazov in določil tega odloka v roku 30 dni od prejema dokazil pripravi nov predlog poravnave, ki ga pošlje upravičencu. Če upravičenec in občina ne skleneta pisne poravnave, lahko upravičenec v dveh mesecih po prejemu drugega predloga poravnave začne postopek pred pristojnim sodiščem.
Pisna poravnava, ki jo podpišeta upravičenec in Občina Benedikt, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme Občine Benedikt.
Občina vrača sredstva upravičencem na podlagi sklenjene poravnave neposredno na transakcijski račun upravičenca, ki ga je upravičenec navedel v poravnavi. Rok za začetek vračanj je 30 dni po prejemu vračila od Slovenske odškodninske družbe, d. d.. V primeru, da bo občina sredstva od Slovenske odškodninske družbe, d. d., prejela v več obrokih, se vračajo sredstva končnim upravičencem po vrstnem redu datuma podpisa poravnave.
Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencev v roku dveh let po izkazani neuspeli vročitvi predloga poravnave, občina vloži v infrastrukturo na njenem območju.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38101-001/2008-3
Benedikt, dne 6. avgusta 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti