Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3582. Stališče 9 – Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, stran 11627.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; odslej ZFPPIPP) ter 2. in 18. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01, 118/05-5309 in 42/06-1799 (popr. 60/06)) je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na svoji 28. redni seji 3. julija 2008 sprejel
S T A L I Š Č E 9
Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
I. UVOD
1. člen
(Vsebina stališča)
(1) Stališče revizijskega sveta o revidiranju poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika pojasnjuje revizijske postopke pri revizorjevem pregledu poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika (odslej poročilo), pripravljenega v skladu s 142. členom ZFPPIPP.
(2) Kadar se to stališče sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem stališču, imajo enak pomen kot v določbah ZFPPIPP, zakona, ki ureja gospodarske družbe, in zakona, ki ureja revidiranje.
 
II. REVIDIRANJE POROČILA
3. člen
(Revidiranje poročila)
Revidiranje poročila, kot to zahteva drugi odstavek 142. člena ZFPPIPP, pomeni:
– revidiranje bilance stanja, katere presečni dan je zadnji dan zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave, ter izkaza poslovnega izida in denarnih tokov dolžnika za enako obdobje, skupaj s pojasnili k tem računovodskim izkazom;
– preiskovanje seznama navadnih terjatev upnikov do dolžnika (3. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP);
– preiskovanje seznama podrejenih terjatev upnikov do dolžnika (4. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP);
– preiskovanje seznama ločitvenih upnikov dolžnika (5. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP);
– preiskovanje zneska povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja dolžnika (6. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP).
4. člen
(Računovodski izkazi)
Revizijski pregled bilance stanja, katere presečni dan je zadnji dan zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov s pojasnili, opravi revizor v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zakonom, ki ureja revidiranje, in drugimi pravili revidiranja, ki se nanašajo na revidiranje računovodskih izkazov.
5. člen
(Preiskovanje seznamov in zneskov)
Revizor sezname navadnih terjatev upnikov do dolžnika, podrejenih terjatev upnikov do dolžnika in ločitvenih upnikov dolžnika ter znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja dolžnika pregleda na način in s smiselno uporabo Mednarodnega standarda poslov preiskovanja 2400 (odslej MSP 2400).
6. člen
(Seznam navadnih terjatev upnikov do dolžnika)
Revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja pridobiti zadostne in ustrezne dokaze, da je seznam navadnih terjatev upnikov do dolžnika, ki je vključen v poročilo, pravilen in popoln.
Pri izvajanju postopkov preiskovanja posveti revizor posebno pozornost predvsem ustreznemu zajemanju terjatev do dolžnika v skupino navadnih terjatev upnikov do dolžnika ter popolnosti teh terjatev v seznamu.
7. člen
(Seznam podrejenih terjatev upnikov do dolžnika)
Revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja pridobiti zadostne in ustrezne dokaze, da je seznam podrejenih terjatev upnikov do dolžnika, ki je vključen v poročilo, pravilen in popoln.
Pri izvajanju postopkov preiskovanja posveti revizor posebno pozornost ustreznemu zajemanju terjatev do dolžnika v skupino podrejenih terjatev upnikov do dolžnika ter popolnosti teh terjatev v seznamu.
8. člen
(Seznam ločitvenih upnikov dolžnika)
Revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja pridobiti zadostne in ustrezne dokaze, da je seznam ločitvenih upnikov dolžnika, ki je vključen v poročilo, pravilen in popoln.
Pri izvajanju postopkov preiskovanja revizor posebno pozornost posveti predvsem ustreznemu zajemanju upnikov dolžnika v skupino ločitvenih upnikov ter popolnosti teh upnikov v seznamu.
9. člen
(Povprečni mesečni stroški rednega poslovanja družbe)
Revizor mora z analitičnimi postopki in postopki preiskovanja pridobiti zadostne in ustrezne dokaze o predstavljenem znesku povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja družbe v zadnjem letu pred bilančnim presečnim dnem, in sicer predvsem o njegovi skladnosti s sprejetim okvirom računovodskega poročanja.
Pri pridobivanju dokazov o znesku povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja družbe se v primeru, da računovodski izkazi poslovnega leta pred letom uvedbe prisilne poravnave niso bili revidirani, s preiskovanjem in analitičnimi postopki (upoštevajoč MSP 2400) pridobi tudi ustrezne dokaze o stroških rednega delovanja družbe v tem obdobju.
10. člen
(Revizorjevo poročilo o poročilu)
1. Revizor o revidiranju računovodskih izkazov, predstavljenih v poročilu, poroča v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja (odslej MSR) 700 (Poročilo neodvisnega revizorja o celoti računovodskih izkazov za splošen namen) ter drugimi pravili revidiranja, ki se nanašajo na revidiranje računovodskih izkazov.
2. O ostalih zadevah, predstavljenih v poročilu, revizor poroča v posebnem poročilu o preiskavi, smiselno upoštevajoč MSP 2400 in to stališče. Zgled poročila o preiskavi je predstavljen v prilogi 1 k temu stališču.
11. člen
(Revizorjevo poročilo o preiskavi drugih zadev iz poročila)
1. V revizorjevem poročilu o preiskavi, v katerem revizor poroča o drugih zadevah, ki niso računovodski izkazi, predstavljeni v poročilu, na podlagi dokazov, pridobljenih s postopki iz 7. do 10. člena tega stališča, izda jasno izraženo nikalno zagotovilo o
– seznamu navadnih terjatev upnikov do dolžnika;
– seznamu podrejenih terjatev upnikov do dolžnika;
– seznamu ločitvenih upnikov dolžnika ter
– znesku povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja družbe.
 
III. DATUM UVELJAVITVE IN POJASNILA TEGA STALIŠČA
12. člen
Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk tega stališča je pristojen revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
13. člen
To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2008.
Št. 3/08
Ljubljana, dne 3. julija 2008
Marjan Mahnič l.r.
Slovenski inštitut za revizijo
Predsednik revizijskega sveta

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti