Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3575. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-J), stran 11625.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-J)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-18
Ljubljana, dne 6. avgusta 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-J)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 69/08 – ZZavar-E in ZTFI-A) se tretji odstavek 49.č člena spremeni tako, da se besedi »prejšnjim odstavkom« nadomestita z besedama »prejšnjima odstavkoma«.
Četrti odstavek se črta.
Peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerja v rokih in na način dogovorjen s Kolektivno pogodbo za javni sektor.«.
Šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
2. člen
Drugi odstavek 49.d člena se črta.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »Določbi prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata« nadomesti z besedilom »Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/102
Ljubljana, dne 29. julija 2008
EPA 2230-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti