Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3393. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret, stran 10963.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (PA)
Predmetno zemljišče, ureditveno območje farme Žepina, je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti, katerih podrobnejše urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Začret. Le-ti pa zemljišča znotraj območja nekdanje farme obravnavajo le kot območje za osnovnega uporabnika in natančneje ne določajo posegov v prostor.
Ker se je območje zaradi ukinitve farme skozi leta preoblikovalo, je potrebno dejansko stanje uskladiti s planskimi izhodišči in natančneje definirati dovoljene posege.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret (proj. št. 033/88 Razvojni center Celje; Uradni list SRS, št. 40/89, in Uradni list RS, št. 46/94) je uskladitev dejavnosti v veljavnem PA opredeljenih stavbnih zemljišč s Celjskim prostorskim planom in določitev pogojev urejanja na njih ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
ureditveno območje
– Območje sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret so zemljišča s parcelnimi številkami 1131/14, 1131/16, 1131/10, 1131/12, 1131/17, 1131/11, 1131/18, 1155/25, 1155/8, 1131/24, 1155/26, 1155/27, vse k.o. Trnovlje.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/2001),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret (proj. št. 033/88 Razvojni center Celje; Uradni list SRS, št. 40/89, in Uradni list RS, št. 46/94).
5. člen
roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07).
6. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku, priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je pobudnik SGP NOVA d.o.o, Opekarniška 1, Celje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA je dolžen investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžen predati pripravljavcu dva izvoda sprejetega PA v pisni obliki in v digitalni obliki.
8. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00016/2008
Celje, dne 2. julija 2008
Župan
Mestne občina Celje
Bojan Šrot l.r.