Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3375. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje, stran 10939.

Na podlagi 23. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 32/04 – avtentična razlaga, 42/04, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 (109/07 – popr.) in 65/08) v zvezi z 2. točko 61. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in 1/08) in četrtega odstavka 52. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje
Vsebina sklepa
1. člen
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja, izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem sistemu upravljanja ali poslovodjo družbe za upravljanje, organizirane kot družba z omejeno odgovornostjo, oziroma za poslovodjo podružnice družbe za upravljanje tretje države (v nadaljevanju: kandidat) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 23. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 32/04 – avtentična razlaga, 42/04, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr; v nadaljevanju: ZISDU-1) v zvezi s 63. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in 1/08; v nadaljevanju: ZBan-1).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
Priloge k zahtevi za izdajo dovoljenja
2. člen
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje morajo biti priložena dokazila, iz katerih je razvidno, da kandidat iz prvega odstavka prvega člena tega sklepa izpolnjuje predpisane pogoje.
(2) Kot dokazila, iz katerih je razvidno, da kandidat izpolnjuje predpisane pogoje, se štejejo zlasti dokazila:
1. izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, ki je sestavni del tega sklepa,
2. izpisek iz kazenske evidence ali drugo obliko dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke 1. odstavka 63. člena ZBan-1,
3. sklep ustreznega organa o imenovanju na funkcijo, na katero se nanaša zahteva,
4. kopija potrdila o plačilu takse,
5. fotokopija delovne knjižice,
6. kopija pogodbe o zaposlitvi (priložiti zadnjo veljavno oziroma za obdobje, za katero se dokazujejo navedbe),
7. kopija izvlečka iz sistemizacije delovnih mest za delovno mesto za isto obdobje kot pod točko (f),
8. potrdilo oziroma izjava delodajalca s kratkim opisom del in nalog za isto obdobje kot pod točko (f),
9. dokazilo o pridobljeni formalni izobrazbi,
10. dokazilo o funkcionalnih znanjih (strokovni seminarji, tečaji, izpit za opravljanje poslov borznega posrednika, državni pravniški izpit, izpit za revizorja ...) in
11. morebitna druga dokazila.
Uveljavitev sklepa
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 314-2/18-24/2008
Ljubljana, dne 16. julija 2008
EVA 2008-1611-0102
Predsednik
sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.