Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, stran 10932.

Na podlagi 99. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04) se črta drugi odstavek 1. člena.
2. člen
Črta se 2. člen
3. člen
V 4. členu se na koncu prvega stavka črta pika in doda besedilo »in drugo.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Podlaga za oblikovanje te zbirke podatkov je evidenca šoloobveznih otrok, ki jo šola v skladu z devetim odstavkom 95. člena Zakona o osnovni šoli pridobi od ministrstva, pristojnega za šolstvo.«
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebni podatki v zvezi z ugotavljanjem pripravljenosti otroka za vstop v šolo so vsebovani v mnenju komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Ta dokumentacija se hrani v svetovalni službi.
V postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo se od zdravstvenih inštitucij in vrtcev lahko pridobivajo podatki o otroku, ki so potrebni za odločanje v postopku pripravljenosti otroka za vstop v šolo.«
6. člen
Črta se tretji odstavek 10. člena.
7. člen
Črta se drugi odstavek 11. člena.
8. člen
Črta se 15. člen
9. člen
Tretji stavek prvega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola starše posebej opozori, da so dolžni vsako spremembo podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, razredniku sporočiti najkasneje v sedmih dneh od nastale spremembe.«.
10. člen
Črta se drugi odstavek 21. člena.
11. člen
Črta se šesti odstavek 22. člena.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane novi šesti odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V notranjem aktu šole se določi tudi prostor, kjer se hranijo zapisniki o popravnih in predmetnih izpitih in zapisniki o ocenjevanju učencev, ki se izobražujejo na domu«.
12. člen
V prvem odstavku 23. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– dokumentacija o učencih s posebnimi potrebami.«.
Črta se tretji stavek drugega odstavka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Dokumentacija, ki se nanaša na postopke ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo, obsega mnenje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo in drugo dokumentacijo, povezano s temi postopki. K navedeni dokumentaciji sodi tudi dokumentacija, ki se nanaša na odložitev šolanja.«
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Svetovalna služba vodi tudi dokumentacijo, ki se nanaša na nadarjene učence in na delo z učenci z učnimi težavami.«
13. člen
Črta se drugi odstavek 24. člena.
14. člen
Črta se 25. člen.
15. člen
V 35. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Šola iz arhiva odbere gradivo, ki mu je potekel rok hranjenja. Za dokumente, ki imajo s pravilnikom, ki ureja dokumentacijo v osnovni šoli, čas hranjenja določen v letih, začne čas teči od 1. januarja naslednjega leta.«
16. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Starši imajo pravico do vpogleda v vse zbirke osebnih podatkov, ki se nanašajo na njihovega otroka. Staršem je treba omogočiti pregledovanje, prepisovanje in kopiranje teh podatkov. Starši imajo pravico vedeti, komu so bili osebni podatki njihovih otrok posredovani. Staršem je omogočena pravica do preklica pisnega soglasja za zbiranje osebnih podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje, in osebnih podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev.
Šola mora staršem omogočiti vpogled in prepis osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je prejela zahtevo ali pa jih v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih vpogleda in prepisa ne bo omogočila.
Izpis oziroma kopijo osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov oziroma iz dokumentacije mora šola staršem posredovati v 30 dneh od dneva, ko je prejela zahtevo, ali pa jih v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih jim izpisa ne bo posredovala. Starši te pravice uveljavljajo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«
17. člen
Črtajo se XIII., XIV. in XV. poglavje in členi 38., 39. in 40.
18. člen
V 41. členu se besedilo »Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov« nadomesti z besedilom »Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.«
19. člen
Črta se 42. člen.
KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008.
Št. 0070-66/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0063
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti