Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3365. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole, stran 10926.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo normativi in standardi za izvajanje programov v glasbeni šoli (v nadaljevanju: šola).
Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, učno obveznost ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, merila za oblikovanje knjižnice, administrativne, računovodske in tehnične službe ter merila za oblikovanje oddelkov in skupin.
S tem pravilnikom se določijo tudi elementi za sistemizacijo delovnih mest za obvezni program ter za druga dela, za katera se sredstva na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom ter normativi in standardi in kolektivno pogodbo zagotavljajo iz državnega proračuna.
II. NORMATIVI IN STANDARDI
2. člen
(učna obveznost učiteljev in korepetitorjev)
Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 45 minut, je:
– 22 ur za učitelje,
– 22 ur za korepetitorje pri instrumentih in petju,
– 25 ur za korepetitorje pri baletu in sodobnem plesu,
– 22 ur za korepetitorje pri baletu v skupinah z obsežnejšim in zahtevnejšim programom.
3. člen
(mentorstvo)
Za opravljanje nalog mentorja pripravniku se delavcem prizna 4 ure na teden za delo s pripravnikom.
4. člen
(učna obveznost ravnatelja)
Osnova za določitev učne obveznosti ravnatelja so oddelki glasbene šole.
Ravnatelj, ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja in ravnatelj organizacijske enote v šoli z več kot 20 oddelki v okviru delovne obveznosti nima učne obveznosti.
Ravnatelj, ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja in ravnatelj organizacijske enote v šoli z 20 oddelki in manj ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice. Med učno obveznost, ki jo ravnatelj opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, sodijo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev po tem pravilniku.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice za ravnatelja iz prejšnjega odstavka se določi v skladu z naslednjimi merili:
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Število oddelkov       | Učna obveznost |  Vodenje  |
|               |        |  knjižnice  |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|do 10 oddelkov        |    6    |   12    |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|11 do 13 oddelkov      |    5    |   10    |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|14 do 16 oddelkov      |    4    |    8    |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|17 do 19 oddelkov      |    3    |    6    |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|20 oddelkov         |    2    |    4    |
+-----------------------------+----------------+---------------+
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko ravnatelj tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost. Ure pouka, ki jih opravi ravnatelj nad predpisano učno obveznostjo, se določijo v pogodbi o zaposlitvi.
5. člen
(pomočnik ravnatelja)
Ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja v glasbeni šoli z 21 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje pri 42 oddelkih, tretjega pa pri 63 oddelkih.
Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne more imenovati več oseb.
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, sodijo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest učiteljev po tem pravilniku.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice pomočnika ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi merili:
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|      Število oddelkov      |  Učna  |Ure vodenja|
|                   | obveznost | knjižnice |
+-----------+------------+-------------+-----------+      |
|1. pomočnik| 2. pomočnik| 3. pomočnik | Ure pouka |      |
| ravnatelja| ravnatelja | ravnatelja |      |      |
+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+
| 21 – 23 |  42 – 44 |  63 – 65  |  12   |  24   |
+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+
| 24 – 26 |  45 – 47 |  66 – 68  |  11   |  22   |
+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+
| 27 – 29 |  48 – 50 |  69 – 71  |  10   |  20   |
+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+
| 30 – 32 |  51 – 53 |  72 – 74  |   9   |  18   |
+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+
| 33 – 35 |  54 – 56 |  75 – 77  |   8   |  16   |
+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+
| 36 – 38 |  57 – 59 |  78 – 80  |   7   |  14   |
+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+
| 39 – 41 |  60 – 62 | 81 in več |   6   |  12   |
+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+
Če ima glasbena šola dva ali več pomočnikov ravnatelja, lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma obveznosti vodenja knjižnice med pomočnike razporedi tudi drugače kot določajo merila, vendar posameznemu ne manj, kot je določeno za 41 oddelkov.
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.
6. člen
(knjižničar)
V glasbeni šoli, ki ima najmanj 3.500 notnih enot, se sistemizira delovno mesto knjižničarja v skladu z naslednjimi merili:
+------------------------------+-------------------------------+
|    število oddelkov    |   delež delovnega mesta   |
+------------------------------+-------------------------------+
|       do 16      |       0,10       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      17 – 27      |       0,20       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      28 – 38      |       0,50       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      39 – 49      |       0,75       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      50 in več     |       1,00       |
+------------------------------+-------------------------------+
7. člen
(računovodska dela)
V glasbeni šoli se za opravljanje računovodskih del sistemizira delovno mesto računovodje VI v skladu z naslednjimi merili:
+------------------------------+-------------------------------+
|    število oddelkov    |   delež delovnega mesta   |
+------------------------------+-------------------------------+
|       do 7       |       0,25       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      8 – 13      |       0,50       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      14 – 19      |       0,75       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      20 – 31      |       1,00       |
+------------------------------+-------------------------------+
Računovodja VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).
8. člen
(administrativna dela)
V glasbeni šoli se za opravljanje administrativnih del sistemizira delovno mesto poslovnega sekretarja VI po naslednjih merilih:
+------------------------------+-------------------------------+
|    število oddelkov    |   delež delovnega mesta   |
+------------------------------+-------------------------------+
|       do 7       |       0,25       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      8 – 13      |       0,50       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      14 – 19      |       0,75       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      20 – 31      |       1,00       |
+------------------------------+-------------------------------+
Poslovni sekretar VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).
9. člen
(računovodsko-administrativna dela)
V glasbeni šoli z 32 oddelki in več se za opravljanje računovodsko administrativnih del poleg ostalih delovnih mest v skladu s tem pravilnikom lahko sistemizirajo dodatna delovna mesta knjigovodje V oziroma administratorja V v skladu z naslednjimi merili:
+------------------------------+-------------------------------+
|    Število oddelkov    |   Delež delovnega mesta   |
+------------------------------+-------------------------------+
|      32 – 43      |       0,50       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      44 – 55      |       1,00       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      56 – 67      |       1,50       |
+------------------------------+-------------------------------+
|      68 in več     |       2,00       |
+------------------------------+-------------------------------+
Delavec iz prvega odstavka tega člena mora imeti srednjo strokovno izobrazbo.
10. člen
(hišnik IV)
V glasbeni šoli se za opravljanje tehničnih in vzdrževalnih del sistemizira delovno mesto hišnika IV v skladu z naslednjimi merili:
+-------------------------------------+------------------------+
|     Število oddelkov      | Delež delovnega mesta |
+------------------+------------------+            |
|    od    |    do    |            |
+------------------+------------------+------------------------+
|         |    7     |     0,25     |
+------------------+------------------+------------------------+
|    8     |    13    |     0,50     |
+------------------+------------------+------------------------+
|    14    |    19    |     0,75     |
+------------------+------------------+------------------------+
|    20    |    31    |     1,00     |
+------------------+------------------+------------------------+
|    32    |    45    |     1,50     |
+------------------+------------------+------------------------+
|  46 in več   |         |     2,00     |
+------------------+------------------+------------------------+
Hišnik IV mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
11. člen
(čistilka II)
V glasbeni šoli se na 900m2 notranje talne čistilne neto površine sistemizira eno delovno mesto čistilke II, v šoli z večjo oziroma manjšo površino pa v ustreznem deležu.
Čistilka II mora imeti končano osnovno šolo.
12. člen
(oddelki individualnega in skupinskega pouka)
Število oddelkov individualnega in skupinskega pouka, ki je merilo za sistemizacijo delovnih mest v skladu s tem pravilnikom, razen delovnega mesta učitelja nauka o glasbi, ter določitev učne obveznosti ravnateljev in pomočnikov ravnatelja, se določi na naslednji način:
– skupno število učencev individualnega pouka se deli s številom 16. Če je na ta način izračunano število decimalno število, se pet in več desetin zaokroži navzgor do celega števila,
– skupno število ur skupinskega pouka se deli s 26. Če je na ta način izračunano število decimalno število, se pet in več desetin zaokroži navzgor do celega števila.
13. člen
(merila za oblikovanje skupin)
Skupine v glasbenih šolah pri skupinskem pouku se oblikujejo glede na vključenost učencev v posamezne razrede in sicer na naslednji način:
1. Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica:
Skupina predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice lahko šteje od 12 do 15 učencev.
Skupina predšolske glasbene vzgoje se izjemoma oblikuje, če je v program predšolske glasbene vzgoje vpisanih najmanj 8 učencev in je le-ta edina skupina na šoli.
Če je v skupini predšolske glasbene vzgoje manj kot 8 učencev, pouk poteka v kombinirani skupini glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje. Kombinirana skupina šteje od 12 do 15 učencev.
2. Nauk o glasbi za program glasba:
Skupina nauka o glasbi lahko šteje od 12 do 15 učencev s poukom 1,33 pedagoške ure tedensko oziroma od 16 do 20 učencev s poukom 2 pedagoški uri tedensko.
Skupina nauka o glasbi, v katero so vključeni še dodatno največ 3 učenci, se lahko izjemoma oblikuje v primeru, da je le-ta edina na šoli.
3. Plesna pripravnica:
Skupina plesne pripravnice lahko šteje od 12 do 15 učencev.
Skupina plesne pripravnice se lahko izjemoma oblikuje, če je v posamezni razred plesne pripravnice vključenih najmanj 8 otrok in je le-ta edina na šoli.
4. Balet in sodobni ples:
Skupina baleta oziroma sodobnega plesa posameznega razreda do vključno 3. razreda lahko šteje od 12 do 15 učencev.
Skupina baleta oziroma sodobnega plesa posameznega razreda do vključno 3. razreda se lahko izjemoma oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj 8 učencev in je le-ta edina na šoli.
Kombinirana skupina baleta oziroma sodobnega plesa učencev dveh različnih razredov se od 2. razreda dalje oblikuje iz učencev dveh zaporednih razredov.
Skupina baleta oziroma sodobnega plesa od 4. razreda dalje lahko šteje od 8 do 15 učencev.
V glasbenih šolah, kjer je velikost plesne dvorane najmanj 75m2 in omogoča sočasno vadbo plesa več kot 15 učencem, lahko v skupino plesne pripravnice, sodobnega plesa oziroma baleta vključijo dodatno še največ 3 učence.
5. Nauk o glasbi za programa balet in sodobni ples:
Skupina nauka o glasbi lahko šteje od 8 do 15 učencev s poukom 1,33 pedagoške ure tedensko oziroma od 16 do 20 učencev s poukom 2 pedagoški uri tedensko.
Skupina nauka o glasbi za programa balet in sodobni ples se lahko izjemoma oblikuje, če je vanjo vključenih manj kot 8 učencev in je le-ta edina na šoli. Pouk take skupine traja 1 pedagoško uro tedensko.
6. Komorna igra:
Skupina komorne igre lahko šteje od 2 do 9 učencev.
7. Orkester:
Skupina učencev pri orkestru se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– godalni orkester vključuje najmanj15 učencev,
– pihalni orkester vključuje najmanj 20 učencev,
– harmonikarski orkester vključuje najmanj 12 učencev,
– simfonični orkester vključuje najmanj 20 učencev godal in ostalih instrumentov po partituri,
– tamburaški orkester vključuje najmanj 12 učencev,
– drugi godalni vključuje najmanj 13 učencev,
– drugi pihalni vključuje najmanj 20 učencev.
Navedena merila veljajo za učence, za katere je orkester določen s predmetnikom.
14. člen
(določanje števila šolskih orkestrov)
Število šolskih orkestrov se določi na podlagi števila oddelkov individualnega pouka, števila učencev, za katere je orkester določen s predmetnikom in na podlagi oblikovanja skupin učencev pri orkestru iz 7. točke 13. člena tega pravilnika.
Šola lahko oblikuje število orkestrov v skladu z naslednjimi merili:
+--------------------------------+----------------------------+
|    Število oddelkov:    |   Število orkestrov:   |
+--------------------------------+----------------------------+
|       do 10       |       1       |
+--------------------------------+----------------------------+
|     od 11 do 15      |       2       |
+--------------------------------+----------------------------+
|     od 16 do 20      |       3       |
+--------------------------------+----------------------------+
|     od 21 do 30      |       4       |
+--------------------------------+----------------------------+
|     od 31 do 45      |       5       |
+--------------------------------+----------------------------+
|      64 in več      |       6       |
+--------------------------------+----------------------------+
15. člen
(spremstvo)
Normativ za spremstvo učencev pri drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela izven šolskega prostora je 1 spremljevalec na 15 učencev.
III. ELEMENTI ZA SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST
16. člen
(učitelj, korepetitor)
Elementi za sistemizacijo delovnih mest strokovnih delavcev – učiteljev in korepetitorjev za obvezni program so ure pouka v skladu s predmetnikom.
17. člen
(administrativni, računovodski, tehnični delavci)
Elementi za sistemizacijo delovnih mest administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev so:
– opravljanje računovodskih del,
– opravljanje administrativnih del,
– opravljanje tehnično – vzdrževalnih del,
– čiščenje šolskih prostorov.
18. člen
(pogodba o opravljanju storitev)
Šola lahko za opravljanje računovodskih, administrativnih in tehnično-vzdrževalnih del in za čiščenje prostorov v okviru sistemiziranih delovnih mest sklene pogodbo o opravljanju storitev. Merila in kriterije za plačilo storitev po pogodbi določi minister, pristojen za šolstvo.
19. člen
(sistemiziranje delovnih mest za nadstandardni del programa)
Šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v tem pravilniku, ali pa sistemizira določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi v II. poglavju tega pravilnika.
V primeru iz prejšnjega odstavka si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi iz:
– proračuna lokalne skupnosti,
– sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda,
– drugih virov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(poslovni sekretar)
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih del, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, si morajo najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi pridobiti pogoje za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, razen v primeru, da izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah (Uradni list RS, 37/97, 52/97, 69/02 in 79/03), uporablja pa se še do začetka uporabe tega pravilnika.
22. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008, razen 7. in 8. člena tega pravilnika, ki se začneta uporabljati 1. avgusta 2008.
Št. 0070-28/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0005
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost