Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3357. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, stran 10904.

Na podlagi 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
1. člen
V Uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02 – popr. in 17/06) se v 1. členu za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»S to uredbo se določa v skladu z Direktivo 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 15) obveznost upravljavcev naprav za ravnanje z rudarskimi odpadki, da izdelajo načrte zaščite in reševanja za primer nesreče na kraju ravnanja z rudarskimi odpadki ter opravijo druge obveznosti v zvezi s temi načrti.«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z organizacijo iz prejšnjega odstavka je mišljen tudi obrat večjega tveganja za okolje, ki mora v skladu s predpisom na področju varstva okolja, ki ureja preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic, izdelati načrt zaščite in reševanja, ter organizacija, ki upravlja napravo za ravnanje z rudarskimi odpadki in mora izdelati načrt zaščite in reševanja v skladu s predpisom na področju varstva okolja, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin.«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– imajo na svojem območju napravo za ravnanje z rudarskimi odpadki, ki se v skladu s predpisom na področju varstva, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, uvršča med naprave kategorije A;«.
Dosedanji druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta alinea.
4. člen
DODATEK Merila za določitev organizacij iz druge in tretje alinee prvega odstavka 6. člena uredbe, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, se nadomesti z novim DODATKOM Merila za določitev organizacij iz tretje in četrte alinee prvega odstavka 6. člena uredbe, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-9/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-1911-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
DODATEK

Merila za določitev organizacij iz tretje in četrte alinee prvega
odstavka 6. člena uredbe, ki morajo izdelati načrte zaščite in
reševanja


Načrte zaščite in reševanja morajo izdelati:

1. Organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo
ali skladiščijo jedrske snovi:

a) jedrske elektrarne in jedrske toplarne,

b) raziskovalni jedrski reaktorji z nazivno močjo nad 10 MW,

c) objekti za skladiščenje in odlaganje izrabljenega jedrskega
goriva in visokoradioaktivnih odpadkov.

2. Organizacije energetske dejavnosti, ki imajo najmanj 3.000
odjemnih mest:

a) proizvodnja in prenos električne energije,

b) proizvodnja in prenos toplote za daljinsko ogrevanje.

3. Organizacije, ki upravljajo sistem za oskrbo s pitno vodo z
najmanj 3.000 odjemnimi mesti.

4. Organizacije, ki upravljajo sredstva za delo, ki pomenijo
nevarnost za nastanek nesreče, kadar gre za nasipe in druge
objekte za zadrževanje ali zbiranje vode, če količina zadržane
ali skladiščene vode presega 5 milijonov m3.

5. Organizacije, ki opravljajo ali upravljajo:

a) površinske (kopenske in morske) prevoze, pri katerih je
zmogljivost posameznega prevoznega sredstva večja od 100
potnikov,

b) prevoze ljudi z žičniškimi napravami (sedežnice, krožno
kabinske in nihalne žičnice ter vzpenjače) v dolžini najmanj 500
m,

c) avtocestne in cestne predore daljše od 500 m za nesreče v
predorih oziroma avtoceste in hitre ceste za primer množič-nih
prometnih nesreč,

d) pristanišča z več kot 10 privezi za ladje,

e) marine s privezi za 100 plovil ali več,

f) mednarodna letališča,

g) ladjedelnice s privezi za dve ali več ladij.

6. Organizacije s področja ravnanja z nevarnimi odpadki:

a) ki zbirajo, odstranjujejo in predelujejo nevarne odpadke,

b) ki začasno, najmanj 12 mesecev skladiščijo nevarne odpadke v
količini 50 ton in več.

7. Organizacije, ki v gospodarske namene izkoriščajo mineralne
surovine v rudarskih objektih pod zemljo.

8. Organizacije, ki upravljajo cevovode za pretok nafte, naftnih
derivatov, zemeljskega plina s premerom 300 mm ali več.