Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3353. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem, stran 10901.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen)
Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer prostorska ureditev močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega prostorskega načrta za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen na podlagi:
– Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt),
– Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05),
– Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k.o. 1137 Grobelno: 1033/5, 1035/7, 1035/8, 1035/9, 1035/10, 1035/11, 1037/2, 1038, 1042/3, 1043/2, 1044/2, 1044/3, 1305/8 in 1309/5;
– k.o. 1205 Platinovec: 457/2, 475/5, 484, 487, 488/2, 490, 491, 494, 495, 496, 499, 500/4, 504/1, 504/2, 1583/1, 1583/2, 1584/8, 1606/1, 1606/2, 1625, 1626/1, 1626/2, 1627/2, 1645, 1647 in 1659.
(2) Zavarovano območje obsega del zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k.o. 1137 Grobelno: *204/2, *254, 1033/1, 1033/2, 1033/4, 1034/1, 1034/2, 1034/4, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1035/6, 1036/1, 1037/1, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1040/4, 1042/2, 1043/1, 1044/1, 1045/1, 1045/2, 1045/6, 1045/9, 1045/13, 1045/12, 1096/2, 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1305/1, 1309/1, 1309/2, 1309/6, 1311/1, 1311/2 in 1312;
– k.o. 1142 Tratna: 1059/1, 1059/2, 1479/3, 1486/4, 1486/7 in 1489;
– k.o. 1205 Platinovec: 431/4, 457/1, 458/2, 485, 489/2, 492/2, 493/1, 497, 498/2, 505/3, 509, 510/1, 539, 1547/2, 1549/1, 1549/2, 1549/4, 1584/1, 1584/3, 1584/4, 1584/5, 1584/7, 1584/9, 1584/11, 1587/2, 1587/3, 1587/4, 1601/2, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612/1, 1612/2, 1620, 1621, 1622, 1623, 1627/1, 1628, 1629, 1638, 1642, 1643, 1644, 1646, 1648, 1653/1, 1655, 1656, 1657 in 1658;
– k.o. 2659 Spodnje Selce: 746/1 in 951.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. sprejemanje sprememb prostorskih aktov, s katerimi se spreminja namenska raba prostora in vrsta dopustnih prostorskih ureditev na zavarovanem območju,
2. izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni dokončno, in
3. urejanje trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz 2. točke prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na geodetskem načrtu, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah, v merilu 1 : 2000 in seznam koordinat tehničnih elementov, ki omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Občini Šentjur, Občini Šmarje pri Jelšah, Upravni enoti Šentjur in Upravni enoti Šmarje pri Jelšah.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-56/2008/6
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0109
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost