Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2877. Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM), stran 9058.

Na podlagi 9. in 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip in 15/08 – odločba US) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 24. junija 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ustanovitelj Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je Republika Slovenija.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. STATUSNA OPREDELITEV FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
2. člen
Ime: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Skrajšano ime: FIŠ
Sedež: Novo mesto, Sevno 13.
3. člen
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljnjem besedilu: fakulteta) je pravna oseba.
4. člen
Fakulteta lahko v okviru svoje dejavnosti ter po poprejšnjem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.
III. DEJAVNOST FAKULTETE
5. člen
(1) Fakulteta razvija znanosti in stroke tako, da opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– P85.422 Visokošolsko izobraževanje
– M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
– M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– N82.300 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– J58.110 Izdajanje knjig
– J58.130 Izdajanje časopisov
– J58.140 Izdajanje revij in periodike
– J58.190 Drugo založništvo
– J58.290 Drugo izdajanje programja
– J62.010 Računalniško programiranje
– J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
– J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J63.120 Obratovanje spletnih portalov
– R91.011 Dejavnost knjižnic
– in druge s tem povezane dejavnosti, ki jih fakulteta s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
(2) Fakulteta opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravlja na študijskih področjih, določenih s tem odlokom in statutom.
(3) Študijsko področje, razvrščeno v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na fakulteti je:
– (31) družbene vede.
(4) Dodatna študijska področja na fakulteti, razvrščena v skladu z Isced klasifikacijo, s soglasjem ustanovitelja določi fakulteta v statutu.
(5) Študijske programe lahko fakulteta izvaja sama ali v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini.
(6) Fakulteta izvaja tudi javna pooblastila v skladu z zakoni.
IV. ORGANI FAKULTETE
6. člen
Organi fakultete so: dekan, senat, akademski zbor, študentski svet in upravni odbor.
7. člen
(1) Dekan je strokovni in poslovodni vodja fakultete. Fakulteto predstavlja in jo zastopa v pravnem prometu.
(2) Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v skladu s tem odlokom in opravlja naslednje naloge: usklajuje strokovne vidike izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in drugega dela; skrbi in odgovarja za zakonitost delovanja; najmanj enkrat letno poroča o delu senatu in upravnemu odboru; odloča o sklepanju in prekinitvi pogodb o zaposlitvi ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi in statutom fakultete.
(3) Prodekani pomagajo dekanu glede nalog, ki jih določi statut fakultete in drugi splošni akti.
8. člen
(1) Senat je strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga lahko tisti člani akademskega zbora fakultete, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja fakultete.
(2) Po položaju so člani senata predstavnik študentskega sveta, dekan in prodekani fakultete.
(3) Statut lahko določi, da so člani senata po položaju lahko tudi predstojniki določenih organizacijskih enot fakultete.
(4) Senat odloča o strokovnih zadevah izvajanja študijskih programov fakultete, o novih programih in o spremembah obstoječih programov, o programskih usmeritvah za raziskovalno delo, o izpolnjevanju strokovnih pogojev za delo in o postopkih in ocenah za magistrske in doktorske naloge. Če tako določa zakon ali statut fakultete opravlja tudi druge naloge.
(5) Senat imenuje dekana na predlog akademskega zbora. Senat lahko imenovanje zavrne. V tem primeru se postopek ponovi.
(6) Senat imenuje predstojnike organizacijskih enot fakultete na predlog dekana.
9. člen
(1) Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.
(2) Akademski zbor voli člane senata v skladu s tem odlokom in statutom, daje senatu splošne usmeritve, predloge in pobude v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem, obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter opravlja druge naloge, določene s statutom.
(3) Akademski zbor izvede postopek evidentiranja kandidatov za dekana in izmed vseh prijavljenih kandidatov predlaga senatu enega kandidata v imenovanje.
10. člen
(1) Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, skladno z zakonom.
(2) Če mnenje iz prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na način in po postopku, določenem s statutom, še enkrat obravnava in odloči o posamezni zadevi.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike fakultete, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
(2) V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni dekan in prodekani fakultete.
(3) Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba je dve leti.
(4) Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.
(5) Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom fakultete, predstavnika delodajalcev pa fakulteta prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo gospodarska interesna združenja in zbornice.
(6) Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče dekan fakultete.
12. člen
(1) Upravni odbor:
– sprejema splošne akte fakultete v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom,
– sprejema delovni načrt in program razvoja fakultete ter spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,
– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje fakultete,
– daje ustanovitelju in dekanu predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz 17. člena tega odloka,
– sprejme poslovnik o svojem delu,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem fakultete.
(2) Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja fakultete si mora upravni odbor pridobiti soglasje senata fakultete.
13. člen
Statut fakultete sprejmeta upravni odbor in senat v enakem besedilu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
(1) Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje.
(2) Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov fakultete je potrebna večina glasov vseh članov upravnega odbora.
15. člen
Posebne naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve ali imenovanja, trajanje mandata in način odločanja organov se lahko podrobneje uredijo s statutom fakultete v skladu s tem odlokom.
V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO FAKULTETE
16. člen
Fakulteta pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, dediščin in daril,
– iz drugih virov.
17. člen
(1) Fakulteta upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
(2) Fakulteta lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih naročilih potreben razpis.
(3) Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI FAKULTETE IN USTANOVITELJA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
(1) Fakulteta nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem odloku in statutu, brez omejitev.
(2) Fakulteta odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.
19. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti fakultete do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim fakulteta razpolaga.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN FAKULTETE
20. člen
Ustanovitelj zagotavlja prostorske in druge materialne pogoje za ustanovitev in delo fakultete na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.
21. člen
Fakulteta mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko leto po predpisih, ki urejajo javne finance.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO FAKULTETE
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki fakultete se uporablja v skladu z veljavnimi predpisi.
23. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev fakultete, ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora fakultete.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(1) Vlada Republike Slovenije imenuje predstavnike ustanovitelja v upravni odbor in vršilca dolžnosti dekana fakultete v roku 1 meseca od uveljavitve tega odloka.
(2) Upravni odbor fakultete se mora oblikovati najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka, drugi organi fakultete pa najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom. Upravni odbor se konstituira, ko je imenovanih vsaj šest njegovih članov. Prvo sejo upravnega odbora skliče vršilec dolžnosti dekana.
(3) V začetni upravni odbor se izvoli predstavnike visokošolskih učiteljev in sodelavcev izmed tistih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki v študijskem letu 2007/2008 izvajajo pedagoški proces pri študijskih programih Informatika v sodobni družbi (visokošolski strokovni), Informatika v sodobni družbi (univerzitetni) in Informatika v sodobni družbi (magistrski).
(4) Upravni odbor sprejme pravila, s katerimi se do sprejema statuta uredi poslovanje fakultete in postopek konstituiranja organov fakultete.
(5) V študijskem letu 2008/2009 Fakulteta za Informacijske študije v Novem mestu izvaja visokošolski strokovni program Informatika v sodobni družbi, univerzitetni program Informatika v sodobni družbi in magistrski program Informatika v sodobni družbi, ki se na fakulteto prenese s Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici s soglasjem obeh fakultet. Na Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu se s tem prenesejo vsi študentje na omenjenih programih, ki dajo soglasje in bodo v letu 2008/2009 prvič vpisani na te študijske programe. Ostali študentje na omenjenih programih imajo možnost preiti na Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu ali študij zaključiti na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.
25. člen
Upravni odbor in senat fakultete sprejmeta statut fakultete najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/08-21/1
Ljubljana, dne 24. junija 2008
EPA 2066-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti