Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2817. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-D), stran 8688.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-4
Ljubljana, dne 26. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH (ZJU-D)
1. člen
V Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 6. členu črta 16. točka.
Dosedanji 17. in 18. točka postaneta 16. in 17. točka.
2. člen
V drugem odstavku 15. člena se v zadnjem stavku beseda »izvajanja« nadomesti z besedo »zagotavljanja«.
3. člen
V sedmem odstavku 24. člena se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec«.
4. člen
V tretjem odstavku 38. člena beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
5. člen
V 41. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V okviru skupnih izhodišč za sistemizacijo v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti vlada ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, določi trajanje odpovednega roka za posamezna delovna mesta, kadar pogodbo o zaposlitvi redno odpoveduje javni uslužbenec, vendar tako določen odpovedni rok ne sme biti daljši kot tri mesece. Določba glede odpovednega roka velja tudi za javne uslužbence v pravosodnih organih.«.
6. člen
V drugem odstavku 42. člena se besedilo »in strukturi delovnih mest« nadomesti z besedama »javnih uslužbencev«.
7. člen
V prvem odstavku 50. člena za besedo »uslužbencev,« doda besedilo »javni uslužbenci, ki opravljajo naloge organizacijsko-kadrovskega in finančnega poslovanja, vezanega na obračun plač,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Javni uslužbenci, ki opravljajo organizacijsko-kadrovske naloge in naloge finančnega poslovanja, vezanega na obračun plač, lahko pridobivajo, uporabljajo in spreminjajo podatke iz centralne kadrovske evidence samo na podlagi pooblastila predstojnika. Ta določba velja tudi za javne uslužbence ministrstva, pristojnega za finance, ki opravljajo naloge na področju obračunavanja plač.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
8. člen
Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi:
»52.a člen
(evidence štipendistov)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, za podeljevanje štipendij in za zagotavljanje gospodarne porabe proračunskih sredstev vodi zbirko podatkov o štipendistih za potrebe organov državne uprave, ki vključuje:
– osebno ime štipendista,
– davčno številko,
– naslov stalnega prebivališča,
– telefonsko številko ali GSM,
– številko transakcijskega računa,
– datum sklenitve pogodbe o štipendiranju,
– datum diplomiranja in zaposlitve,
– organ državne uprave, na katerega je posamezen štipendist pogodbeno vezan,
– šolo oziroma fakulteto, program in smer šolanja oziroma študija,
– znanje tujih jezikov,
– podatke o udeležbi na različnih oblikah usposabljanja in izpopolnjevanja,
– povprečno oceno za vsako študijsko leto posebej,
– točke za izračun štipendije,
– višino stroškov prevoza.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobivajo in uporabljajo javni uslužbenci ministrstva, pristojnega za upravo, ki vodijo te evidence, ter osebe iz 50. člena tega zakona.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena, vodi zbirko podatkov o štipendijah za potrebe Slovenske vojske, ministrstvo, pristojno za obrambo. Podatke iz prvega odstavka tega člena pridobivajo in uporabljajo javni uslužbenci oziroma vojaške osebe, ki jih pooblasti minister, pristojen za obrambo.«.
9. člen
V drugem odstavku 53. člena se v 9. točki črta beseda »morebitnih«, za besedama »delovno mesto« se črta podpičje in doda besedilo »in dodatkih, ki javnemu uslužbencu pripadajo na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali kolektivne pogodbe;«.
V tretjem odstavku se v drugem stavku za besedilom »iz tega odstavka,« doda besedilo »ki se uporabljajo na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi,«.
V petem odstavku se drugi stavek črta.
10. člen
Drugi odstavek 61. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
11. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Sklep izda predstojnik organa ali vodja kadrovskega poslovanja v organu, za katerega se izvaja javni natečaj. V primerih iz četrtega odstavka 60. člena tega zakona izda sklep predsednik posebne natečajne komisije. Če nihče izmed prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje natečajnih pogojev, se javni natečaj lahko ponovi.«.
12. člen
V 62. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če izbrani kandidat seznani organ, da pogodbe ne namerava skleniti, se lahko izbirni postopek ali javni natečaj ponovi. Če se predstojnik organa odloči ponoviti samo izbirni postopek, je o tem treba obvestiti kandidate, uvrščene v prejšnji izbirni postopek.«.
13. člen
V prvem odstavku 64. člena se v zadnjem stavku beseda »odločba« nadomesti z besedo »sklep«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Odločitev posebne natečajne komisije o primernosti kandidata za položaj velja eno leto po izdaji posebnega sklepa. V tem času lahko funkcionar, ki mu je uradnik na položaju odgovoren, predlaga imenovanje takega kandidata na položaj brez izvedbe javnega natečaja.«.
14. člen
Peti odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zoper sklep komisije za pritožbe je dovoljen upravni spor. V primeru, da upravno sodišče ugotovi, da je tožba utemeljena iz razloga iz 1. točke prvega odstavka tega člena, lahko prisodi prizadetemu odškodnino v višini najmanj ene in največ treh najnižjih mesečnih bruto plač za delovno mesto, za katero se je potegoval. V primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena lahko upravno sodišče sklep o izbiri razveljavi ter pristojni komisiji za pritožbe naloži razveljavitev akta o imenovanju in pogodbe o zaposlitvi, organu pa po razveljavitvi obeh aktov naloži ponovitev izbirnega postopka. Odškodnino sodišče odmeri glede na težo kršitve in glede na posledice, ki jih je utrpel tožnik.«.
15. člen
V prvem odstavku 66. člena se beseda »odločbe« nadomesti z besedo »sklepa«.
16. člen
V prvem odstavku 68. člena se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. v primerih, ko gre za zaposlitev vrhunskega športnika ali trenerja zaradi podpore in promocije vrhunskega športa.«.
V četrtem odstavku se za besedo »razmerja« doda besedilo »v uradu predsednika republike,«, besedilo »uradu predsednika vlade« se nadomesti z besedilom »kabinetu predsednika vlade« in beseda »urada« se nadomesti z besedo »kabineta«.
17. člen
V šestem odstavku 69. člena se za besedama »enkratnega podaljšanja« namesto pike postavi vejica in doda besedilo »vendar skupno trajanje takega delovnega razmerja ne sme presegati desetih let.«
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Delovno razmerje iz 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena se sklene za eno leto z možnostjo podaljšanja. Pred podaljšanjem delovnega razmerja predstojnik preveri, ali so še izpolnjeni pogoji za zaposlitev oziroma pogoji, ki jih organ, pristojen za vrhunski šport, določa za pridobitev statusa vrhunskega športnika. Če pogoji niso izpolnjeni, se delovno razmerje ne podaljša.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
18. člen
V prvem odstavku 70. člena se besedilo »in ne glede na to, ali je posameznik opravil strokovni izpit« črta.
V drugem odstavku se za besedo »brez javnega natečaja« doda pika, besedilo »in ne glede na to, ali je posameznik opravil strokovni izpit.« pa se črta.
V tretjem odstavku se beseda »(objava)« črta.
19. člen
V tretjem odstavku 73. člena se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«, besedilo »iz 1., 3. in 5.« se nadomesti z besedilom »iz 1. in 3.«.
20. člen
V 74. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pogodba o zaposlitvi ne razveljavi, če gre za manjše kršitve postopka ali zaradi poteka časa ali drugih pomembnejših okoliščin ne bi bilo smiselno prekiniti delovnega razmerja z javnim uslužbencem.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
21. člen
Tretji odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zoper sklep o razveljavitvi ima javni uslužbenec možnost sodnega varstva.«.
22. člen
V 81. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov pogoj za položaje iz drugega odstavka 82. člena tega zakona. Ta znanja se pridobijo v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.«.
23. člen
V sedmem odstavku 83. člena se drugi stavek črta.
24. člen
V drugem odstavku 84. člena se za besedo »natečaju« doda besedilo »ali s premestitvijo na zahtevnejše delovno mesto«.
25. člen
V prvem odstavku 86. člena se 2. točka črta.
Dosedanja 3. točka postane 2. točka.
26. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»89. člen
(obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv)
(1) Po imenovanju v naziv mora javni uslužbenec najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga napoti predstojnik, in ki zajema naslednje vsebine:
1. ustavna ureditev;
2. sistem zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti ter razmerja med njimi;
3. lokalna samouprava;
4. sistem javnih financ;
5. ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema;
6. upravni postopek in upravni spor;
7. poslovanje organov javne uprave.
(2) V pravosodnih organih se glede na vrsto in naravo nalog organa, razen vsebin iz 1., 2., 3. in 6. točke prejšnjega odstavka, lahko določijo druge vsebine usposabljanja, ki jih mora opraviti posameznik, imenovan v naziv, najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, pri čemer mora biti celoten obseg usposabljanja primerljiv z obsegom usposabljanja iz prejšnjega odstavka.
(3) Udeležba na usposabljanju iz vsebin, določenih v prvem in drugem odstavku tega člena, je za javne uslužbence iz prvega odstavka tega člena obvezna in šteje med redne delovne obveznosti. Po zaključenem usposabljanju izvajalec usposabljanja izda potrdilo o udeležbi javnega uslužbenca na usposabljanju.
(4) Minister, pristojen za upravo, oziroma minister, pristojen za pravosodje, predpiše podrobnejše vsebine in čas trajanja usposabljanja ter obseg prisotnosti javnega uslužbenca na usposabljanju po prvem oziroma drugem odstavku tega člena.
(5) V drugih državnih organih se glede na vrste in naravo nalog organa vsebine in obseg obveznega usposabljanja, ki jih mora opraviti javni uslužbenec, imenovan v naziv, ter čas usposabljanja določijo s splošnim aktom državnega organa.«.
27. člen
Za 89. členom se doda nov 89.a člen, ki se glasi:
»89.a člen
(evidence o strokovnih izpitih)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, za izvajanje obveznosti delodajalca in zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev vodi evidenco strokovnih izpitov, ki jih določa zakon oziroma na njegovi podlagi izdan podzakonski predpis, in jih izvaja ministrstvo.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi za vsak strokovni izpit in vsebuje:
– zaporedno številko,
– številko zbirke dokumentov o kandidatu,
– osebno ime kandidata,
– datum in kraj kandidatovega rojstva,
– stopnjo in vrsto kandidatove izobrazbe,
– datum opravljanja strokovnega izpita in številko izpitne komisije,
– vrsto strokovnega izpita,
– uspeh pri strokovnem izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno, zbirka dokumentov o kandidatih pa dve leti od dneva opravljanja strokovnega izpita.
(4) Podatke iz te evidence lahko pridobijo kandidat, predstojnik, javni uslužbenci, ki v organu opravljajo organizacijsko-kadrovske naloge, in javni uslužbenci ministrstva, pristojnega za upravo, ki opravljajo naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo strokovnih izpitov.«.
28. člen
V drugem odstavku 100. člena se drugi stavek črta.
29. člen
V prvem odstavku 106. člena se za besedo »dela« postavi pika, besedilo »oziroma za opravo predpisanega strokovnega izpita.« pa se črta.
30. člen
Prvi odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Trajanje pripravništva, način, potek in program usposabljanja pripravnikov v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti določi minister, pristojen za upravo, v pravosodnih organih pa minister, pristojen za pravosodje.«.
31. člen
Prvi odstavek 109. člena se črta.
V drugem odstavku se besedilo »in strokovnem izpitu« črta.
32. člen
V drugem in tretjem odstavku 139. člena se beseda »regres« nadomesti z besedama »regresni zahtevek«.
33. člen
V 147. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Uradnika je mogoče premestiti tudi na zahtevnejše delovno mesto, če izpolnjuje pogoje za imenovanje v najnižji naziv, v katerem se opravljajo naloge na takem delovnem mestu, in druge pogoje za tako delovno mesto.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »prejšnji« nadomesti z besedo »drugi«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »lahko« črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
34. člen
Naslov XXII. poglavja »STROKOVNI IZPITI« in členi od 164. do 168. se črtajo.
35. člen
V 173. členu se v 3. točki besedilo »načrtov delovnih mest« nadomesti z besedilom »kadrovskih načrtov«.
V 8. točki se besedilo »državnega izpita iz javne uprave, strokovnega upravnega izpita,« črta.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Strokovne izpite iz 8. točke prejšnjega odstavka lahko na podlagi javnega pooblastila izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava oziroma posamezniki. Javno pooblastilo se podeli na podlagi izvedenega javnega natečaja.
(3) Če usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev izvajajo pravne ali fizične osebe, se te izberejo v skladu z določbami zakona, ki ureja javno naročanje.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Javnim uslužbencem, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi, odločbi o imenovanju v naziv ali v drugem ustreznem aktu določeno, da morajo do določenega roka opraviti strokovni izpit za imenovanje v naziv, se po uveljavitvi tega zakona namesto strokovnega izpita določi obveznost usposabljanja iz 89. člena zakona.
37. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 36. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), se lahko do začetka izplačila plač javnim uslužbencem po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08) določi plača po prvem odstavku 65. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. stari 15/90, stari 5/91, stari 18/91, stari 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 – ZNOIP, 18/94 – ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99, 56/02 – ZJU) za delovna mesta, za katera so potrebni posebno znanje in sposobnosti in, ki so nujno potrebna za opravljanje prednostnih nalog organa. K spremembam in dopolnitvam sistemizacije v organih državne uprave, s katerimi se določijo takšna delovna mesta, mora dati soglasje vlada, k spremembam in dopolnitvam sistemizacije v upravah lokalnih skupnosti pa župan.
38. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 163. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) lahko javni uslužbenec iz razloga povečanega obsega dela zaradi opravljanja nalog v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU letni dopust za leto 2007 izjemoma izrabi do 31. 12. 2008.
39. člen
Predpis iz četrtega odstavka 89. člena in predpis iz prvega odstavka 108. člena zakona se sprejme najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
40. člen
Javna pooblastila za izvajanje strokovnih izpitov iz upravnega postopka, podeljena na podlagi do sedaj veljavnih predpisov, se izvršujejo še tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
41. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/98-20/49
Ljubljana, dne 17. junija 2008
EPA 1942-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti