Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja, stran 8541.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 14. člena in 25. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
1. člen
V Pravilniku o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04 in 71/06) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa zahteve za imenovanje in postopek imenovanja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu: imenovana oseba) za opravljanje strokovno-tehničnih nalog v okviru ugotavljanja skladnosti merilnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: merilo), postopkov ugotavljanja skladnosti iz 38. člena Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06) in postopkov ugotavljanja skladnosti iz 13. člena Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 97/03) (v nadaljnjem besedilu: postopki ugotavljanja skladnosti) ter rednih in izrednih overitev meril (v nadaljnjem besedilu: overitev), naloge imenovanih oseb in način izvajanja nadzora nad delom imenovanih oseb.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 1. točki za besedo »tehnično« dodata besedi »in strokovno«.
V 4. točki se besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»– predpisom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti oziroma predpisom o postopku redne overitve meril«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. izdaja v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če osebje imenovane osebe istočasno dela tudi v drugi organizaciji, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanjem meril, ki jih imenovana oseba overja, mora imenovana oseba zagotoviti in dokazati, da njeno osebje v tej organizaciji ne sodeluje pri načrtovanju, proizvodnji, dobavi, montaži, uporabi ali vzdrževanju teh meril.«.
3. člen
V 3.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti iz 13. člena Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 36. člena Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.«.
4. člen
V drugem odstavku 4. člena se v tretji alineji za besedo »skladnosti« doda vejica.
Za peto alinejo se dodata novi šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– spisek organizacij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika z opisom njihove dejavnosti ter seznamom njihovega osebja in opreme organizacij, ki jih namerava vložnik zahteve vključiti v izvajanje nalog na področju imenovanja,
– izjavo, da v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti izdaja samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.«.
V tretjem odstavku se v 1. točki besedilo »vseh dokumentov sistema« nadomesti z besedilom »celotno dokumentacijo«, beseda »nanašajo« pa z besedo »nanaša«.
V 2. točki se na koncu prve alineje črta vejica in doda besedilo »ali, če se zahteva nanaša na postopek ES overitve iz Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice,«.
Na koncu druge alineje se črta vejica in doda besedilo »ali, če se zahteva nanaša na postopek ES tipskega pregleda ali postopek neposredne ES overitve posamičnega merila iz Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice,«.
Na koncu tretje alineje se črta vejica in doda besedilo »ali, če se zahteva nanaša na postopek izjave ES o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje) iz Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice,«.
Na koncu 2. točke se doda nov stavek, ki se glasi:
»Akreditacijske listine, ki jih je izdala Slovenska akreditacija, urad pridobi po uradni dolžnosti.«.
Na koncu 4. člena se dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3. dokument, ki ureja sodelovanje z organizacijo iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika,
4. organigram organizacije iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, iz katerega so razvidna pooblastila za načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanje meril, ki jih imenovana oseba overja.«
5. člen
V drugem in četrtem odstavku 5. člena se beseda »oziroma« nadomesti z vejico, za besedo »instrumentih« pa se doda besedilo »oziroma 36. člena Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice«.
6. člen
V 7. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– identifikacijsko številko imenovane osebe, ki jo določi urad,«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja, četrta in peta alineja.
7. člen
Prvi odstavek 8. člena se črta.
V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se črta besedilo »podaljšanja odločbe o imenovanju in za postopek«.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
8. člen
V prvem odstavku 9. člena se v drugi alineji za besedama »skladno s« dodata besedi »predpisi in«.
V peti alineji se za besedo »spremembah« doda besedilo »(kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem)«, na koncu alineje pa se doda besedilo »vključno s spremembami v organizacijah iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika,«.
Besedilo šeste alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– vnašati v elektronsko bazo urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili urada,«.
Za šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– sproti obveščati urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,«.
Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.
V dosedanji osmi alineji, ki postane deveta alineja, se besedilo »prvih overitev oziroma overitev« nadomesti z besedilom »imenovanja«.
V dosedanji deveti alineji, ki postane deseta alineja, se za besedo »programih« doda beseda »preverjanja«.
Dosedanja deseta alineja postane enajsta alineja.
9. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad delom imenovanih oseb se izvaja preko rednega letnega nadzora, operativnih nadzorov in spremljanjem aktivnosti imenovanih oseb preko vseh podatkov, ki jih imenovane osebe vnašajo v elektronsko bazo urada.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Redni letni nadzor je predhodno napovedan in vključuje sistemski pregled delovanja imenovane osebe, s katerim se preveri izpolnjevanje vseh obveznosti imenovane osebe.
Operativni nadzori se izvajajo sistematično preko celega leta pretežno v obliki nenapovedanih obiskov na lokacijah, kjer potekajo overitve meril. Operativni nadzori vključujejo predvsem spremljanje poteka same overitve in kontrolne preskuse meril, ki jih je overila imenovana oseba.«.
10. člen
Besedilo prvega odstavka 12. člena se spremni tako, da se glasi:
»Če urad pri nadzoru ugotovi, da prihaja pri delu imenovane osebe do neskladnosti, ki imajo glede na njihov obseg in pomen manjše posledice, naloži imenovani osebi izvedbo korektivnih ukrepov in določi rok za njihovo izvedbo.«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar urad oceni, da je potrebno v zvezi z nadzorom nad opravljanjem korektivnih ukrepov naložiti imenovani osebi dodaten korektivni ukrep, nosi stroške nadzora nad izvedbo takega korektivnega ukrepa imenovana oseba.«.
11. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Urad razveljavi odločbo o imenovanju zaradi:
– preklica akreditacijske listine,
– hujših kršitev obveznosti imenovane osebe iz 9. člena tega pravilnika ali
– ponavljanja manjših kršitev obveznosti imenovane osebe iz 9. člena tega pravilnika.
Opredelitev hujše oziroma manjše kršitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je odvisna od obsega in pomena posledic, ki so nastale zaradi take kršitve.
V primerih iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena direktor urada imenuje strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki izdela mnenje o utemeljenosti razveljavitve odločbe o imenovanju. Komisija mora imeti tri ali več članov.
Komisija na podlagi proučitve zadeve poda mnenje o tem ali so izpolnjeni pogoji za razveljavitev odločbe o imenovanju. Na podlagi mnenja komisije direktor urada odloči o razveljavitvi odločbe o imenovanju.
Z odločbo o razveljavitvi imenovanja se določi tudi, da mora imenovana oseba nemudoma deponirati na uradu oznake, s katerimi se označijo merila pri prvi overitvi oziroma oznake, s katerimi se potrdi skladnost meril s predpisanimi meroslovnimi zahtevami.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za meroslovje.
Pritožba zoper odločbo o razveljavitvi imenovanja ne zadrži njene izvršitve.
Odločba o razveljavitvi imenovanja se objavi na spletni strani urada.«
Prehodna in končna določba
12. člen
Imenovane osebe so dolžne urediti delovanje organizacij iz drugega odstavka 3. člena pravilnika, v skladu z določbami tega pravilnika najkasneje do 31. 12. 2008.
Odločbe o imenovanju, ki so bile izdane na podlagi Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04) in Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04 in 71/06), veljajo še naprej do izteka njihove veljavnosti.
Postopki imenovanja, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika v teku, se končajo po določbah tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2008
Ljubljana, dne 13. junija 2008
EVA 2008-3211-0007
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti