Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2582. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 7725.

Na podlagi določila drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in določila 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01)
skleneta pogodbeni stranki
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo minister za javno upravo, dr. Gregor VIRANT, minister za finance, dr. Andrej BAJUK, ministrica za zdravje, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, ministrica za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta COTMAN in Zdravniška zbornica Slovenije, prim. Gordana KALAN ŽIVČEC
ter
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Nevenka LEKŠE
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Jelka MLAKAR
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Darinka AUGUŠTINER
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Matija CEVC
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina)
(1) S tem aneksom pogodbene stranke določajo in uvrščajo delovna mesta in nazive plačne skupine E oziroma njene plačne podskupine E1, E2, E3 in E4, plačne skupine F oziroma njene plačne podskupine F1 in F2 ter plačne skupine J oziroma njene plačne podskupine J1, J2 in J3.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka se na podlagi četrtega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju ZSPJS), delovna mesta in nazivi ter njihove uvrstitve iz tega aneksa, uporabljajo tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju, če so v sistemizaciji druge dejavnosti predvidena delovna mesta oziroma nazivi, ki jih ureja ta aneks.
(3) Ne glede na določbe o stvarni in osebni veljavnosti iz druge točke splošnih določb Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01) se ta aneks uporablja za delodajalce in pri njih zaposlene javne uslužbence, za katere velja ZSPJS.
(4) Za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, za katere ne velja ZSPJS in izvajajo dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti, se kot obvezni minimalni standardi smiselno uporabljajo določbe ZSPJS, določbe podzakonskih aktov sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo napredovanje v plačne razrede, delovno uspešnost in položajni dodatek ter določbe Kolektivne pogodbe za javni sektor in tega aneksa.
II. TARIFNI DEL
2. člen
(Določitev plačnega razreda delovnih mest in nazivov)
(1) Pri uvrščanju delovnih mest in nazivov se upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov iz Kolektivne pogodbe za javni sektor in jih ni možno spreminjati v tej pogodbi (ta delovna mesta in nazivi so v tabelah iz 3., 4. in 5. člena posebej označena).
3. člen
(Določitev plačnih razredov plačne skupine E)
(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Kriteriji za uvrščanje delovnih mest:
– na delovna mesta zdravnika specializanta I se uvrstijo specializanti, katerih specializacija traja do vključno 2 let,
– na delovna mesta zdravnika specializanta II se uvrstijo o specializanti, katerih specializacija traja več kot 2 leti in manj kot 4 leta in
– na delovna mesta zdravnika specializanta III se uvrstijo specializanti, katerih specializacija traja 4 leta in več.
– na delovna mesta zdravnika specialista II se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja manj kot 3 leta,
– na delovna mesta zdravnika specialista III se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja 3 ali več let, vendar manj kot 4 leta,
– na delovna mesta zdravnika specialista IV se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja 4 ali več, vendar manj kot 5 let,
– na delovna mesta zdravnika specialista V/VI se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja 5 let ali več.
Na delovna mesta z oznako PPD1 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
– poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
– poleg dela v ambulanti oziroma na bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo invazivno diagnostiko oziroma terapijo (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za invazivno diagnostiko oziroma terapijo)
– opravljajo pretežno urgentno službo, ali
– opravljajo delo pretežno v intenzivni enoti, ali
– delajo tudi v prosekturi, ali
– opravljajo anesteziološko službo pretežno v operacijski dvorani ali v intenzivni enoti.
Na delovna mesta z oznako PPD2 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
– poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 6,5 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
– opravljajo poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku še urgentno službo na terenu ali v helikopterju, ali
– delajo pretežni del delovnega časa na oddelku radiologije, radioterapije ali nuklearne medicine.
Na delovna mesta z oznako PPD3 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki:
– ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno opravljajo tudi operativno delo v operacijski dvorani, ali
– ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno delajo na anesteziološkem oddelku oziroma oddelku intenzivne oziroma invazivne diagnostike in terapije, ali
– ki poleg ali ob delu v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku opravljajo tudi urgentno službo, ali
– ki ves delovni čas delajo na oddelku za infekcijske bolezni ali tuberkulozo, ali
– ki ves delovni čas delajo z osebami s psihično ali telesno prizadetostjo, ali
– ki pretežni del delovnega časa delajo v razvojni ali centru za zdravljenje odvisnosti.
(3) Delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(4) Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(5) Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E2 so priloga 5 tega aneksa.
(6) Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(7) Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E3:
Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
Strokovni vodja I  nad 500 zaposlenih v zdravstveni negi in
           oskrbi
Strokovni vodja II  od 351 do 500 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja III od 201 do 350 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja IV  od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja V  od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja VI  od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja VII od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi.
Vodja centra, službe ali delovne enote (vodja operacijskega bloka, vodja urgentnega bloka, sterilizacije, nujne medicinske pomoči ali reševalne postaje ali patronažne službe), pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
Vodja centra,   nad 100 zaposlenih v zdravstveni negi in
službe, delovne  oskrbi
enote I
Vodja centra,   od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi
službe, delovne  in oskrbi
enote II
Vodja centra,   od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi
službe, delovne  in oskrbi.
enote III
(8) Dosedanja glavna medicinska sestra zavoda se uvrsti v plačni razred skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in naslednji), in sicer na delovno mesto pomočnika direktorja v zdravstvenih zavodih oziroma na delovno mesto namestnika direktorja v socialno varstvenih zavodih in posebnih vzgojno izobraževalnih zavodih.
(9) Za zaposlene na delovnih mestih »srednja medicinska sestra«, »diplomirana medicinska sestra«, »diplomirana babica« se uporablja tudi ustrezna moška oblika: »srednji zdravstvenik«, »diplomirani zdravstvenik« oziroma »diplomirani babičar«.
(10) Zaposleni v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora se razvrščajo na delovna mesta »srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III« oziroma »diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji III«.
(11) Delovna mesta plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(12) Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(13) Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E4 so priloga 5 tega aneksa.
(14) Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine E je priloga 1 tega aneksa.
4. člen
(Določitev plačnih razredov plačne skupine F)
(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(3) Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine F1 so priloga 5 tega aneksa.
(4) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(5) Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(6) Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine F2 so priloga 5 tega aneksa.
(7) Dosedanja glavna medicinska sestra zavoda se uvrsti v plačni razred skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in naslednji), in sicer na delovno mesto pomočnika direktorja v zdravstvenih zavodih oziroma na delovno mesto namestnika direktorja v socialno varstvenih zavodih in posebnih vzgojno izobraževalnih zavodih.
(8) Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine F je priloga 2 tega aneksa.
5. člen
(Določitev plačnih razredov plačne skupine J)
(1) Delovna mesta plačne skupine J se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(2) Vodstvena delovna mesta plačnih podskupin J1, J2 in J3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
(3) Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne skupine J so priloga 5 tega aneksa.
(4) Prevedba delovnih mest plačne skupine J je priloga 3 tega aneksa.
6. člen
(Kriteriji za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta)
Kriteriji za razvrščanje v stopnjevana delovna mesta so priloga 4 tega aneksa.
7. člen
(Obveznosti delodajalca glede prevedbe)
(1) Ne glede na prevedbo delovnih mest in nazivov iz prilog 1, 2 in 3 tega aneksa, je v skladu s prvim odstavkom 49.c člena ZSPJS za pravilnost prevedbe delovnih mest in nazivov odgovoren posamezen uporabnik proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
(2) Uporabnik proračuna mora v postopku prevedbe nominalnega zneska osnovne plače javnega uslužbenca obvezno izvršiti tudi prevedbo nominalnega zneska osnovne plače delovnega mesta oziroma naziva javnega uslužbenca v skladu z 49.a, 49.b in 49.c členom ZSPJS.
8. člen
(Način uvrščanja v plačne razrede)
Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto oziroma naziv, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva delovno mesto oziroma naziv iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem uveljavitve tega aneksa se za delodajalce in delavce iz 3. in 4. odstavka 1. člena tega aneksa prenehajo uporabljati oziroma se spremenijo naslednje določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01):
– v poglavju A. Delovna razmerja:
• tretji in četrti odstavek 27. člena se nadomestita z besedilom:
»Delovna uspešnost se ugotavlja na podlagi enoletnega povprečja ocen delovne uspešnosti.
V kolikor zavod ni izvajal ocenjevanja delovne uspešnosti, pa je v postopku ugotavljanja presežnih delavcev delovno uspešnost potrebno ugotavljati vsaj tri mesece. Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti morajo biti vnaprej določena.«
– v poglavju B. TARIFNI DEL se preneha uporabljati:
• prvi stavek prvega odstavka 63. člena,
• od 64. člena do vključno 81. člena,
• prvi odstavek 82. člena,
• besedilo iz drugega odstavka 82. člena »po tej kolektivni pogodbi«,
• zadnji stavek drugega odstavka 99. člena,
• 114. člen.
– priloge:
• tabela plačilnih razredov (68. člen),
• seznam tipičnih delovnih mest po tarifnih skupinah (71. člen) in
• opis kriterijev oteženih vplivov delovnega okolja na delo.
– Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 57/95),
– Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 56/98):
• 6. člen, 8. člen in 9. člen,
– Dogovor o realizaciji 79. člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 56/98),
– Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 76/98):
• 8. člen, 9. člen, 19. člen, 20. člen ter drugi in tretji odstavek 22. člena,
– Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 102/00), vključno s prilogo: Priloga aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije Količniki dodatka po 89.b členu z veljavnostjo od 1. 12. 2000 dalje,
– Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 62/01), vključno s prilogo: Priloga k aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (20. 7. 2001).
10. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
11. člen
Uporabniki proračuna opravijo prvi obračun plač v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom (2. in 3. odstavek) Kolektivne pogodbe za javni sektor, izplačajo prvi del zneska odprave nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
12. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 0100-94/2008/6
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3111-0035
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
 
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
 
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
 
Zdravniška zbornica Slovenije
prim. Gordana Živčec Kalan l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Nevenka Lekše l.r.
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Jelka Mlakar l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Darinka Auguštiner l.r.
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM
Matija Cevc l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 11. 6. 2008 izdalo potrdilo št. 0247-2/2007-4 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 21/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti