Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

Kazalo

2493. Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, stran 6772.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 14. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2 in 102/07) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije
P R A V I L N I K
o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek izdaje in prenehanja veljavnosti ter vsebino in obliko obrtnega dovoljenja, spremembe vpisov v obrtno dovoljenje in postopek izdaje ter vsebino sklepa o vpisu obrtne dejavnosti, obrtne dejavnosti, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost in obrti podobne dejavnosti v obrtni register ter določa podatke, ki se vpisujejo v obrtni register in način vodenja tega registra.
2. člen
Postopke izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja, spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje in izdaje sklepov o vpisu obrtne dejavnosti, obrtne dejavnosti, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost in obrti podobne dejavnosti v obrtni register, vodi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS).
II. OBRTNO DOVOLJENJE
3. člen
(1) Postopek za izdajo obrtnega dovoljenja se prične z vložitvijo vloge, ki jo za predlagatelja lahko vložijo:
– za samostojnega podjetnika posameznika: osebno ali njegov zastopnik ali prokurist,
– za pravne osebe: oseba, ki je kot zastopnik vpisana v sodni register.
(2) Vlogo je potrebno vložiti pri OZS ali na enotno vstopno točko VEM – vse na enem mestu.
(3) Pogoj za vložitev vloge po elektronski poti je uporaba digitalnega kvalificiranega potrdila.
4. člen
Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
1. Podatke o predlagatelju:
– firma, skrajšana firma (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s. p.) in sedež,
– davčna številka in
– matična številka.
2. Dejavnost:
– navedba dejavnosti v skladu z Uredbo o določitvi obrtnih dejavnostih in obrti podobnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 18/08 v nadaljnjem besedilu: uredba).
3. Podatki o osebi, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: nosilec obrtne dejavnosti:
– priimek in ime, datum rojstva, davčna številka in
– dokazila, da ima izpolnjeno minimalno poklicno usposobljenost ustrezne smeri v skladu z uredbo ali o tem, da izpolnjuje enega izmed pogojev iz drugega odstavka 9. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2 in 102/07, v nadaljnjem besedilu: zakon).
5. člen
(1) Za izdajo obrtnega dovoljenja so potrebni dokazila in listine, ki potrjujejo naslednje podatke, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje:
(a) za podatke iz 1. točke prejšnjega člena;
– dokazila o vpisu v sodni register ali Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register).
(b) za podatke iz tretje točke prejšnjega člena;
– spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost,
– potrdilo delodajalca o opravljanju dela poslovodne osebe ali kopijo pogodbe o zaposlitvi ali potrjen obrazec Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Listine, ki potrjujejo podatke iz prejšnjega odstavka, potrebne za izdajo obrtnega dovoljenja, ki se ne vodijo v uradnih evidencah in jih zato OZS sama ne more pridobiti, OZS pridobi od predlagatelja.
(3) Predlagatelj lahko priloži listine iz prejšnjega odstavka:
– v originalu,
– v overjeni kopiji ali
– v neoverjeni kopiji, pri čemer se originalna listina predloži na vpogled in vrne predlagatelju.
6. člen
(1) Če so pri predhodnem preizkusu vloge ugotovljene pomanjkljivosti, se predlagatelja v roku petih delovni dni pozove, da vlogo ustrezno dopolni.
(2) V pozivu predlagatelju za dopolnitev vloge je potrebno navesti, katere dopolnitve so potrebne in ga opozoriti na pravne posledice, ki bi nastopile, če vloge ustrezno ne bi dopolnil v določenem roku.
(3) Če predlagatelj vloge v določenem roku, ki ne sme biti krajši od osem dni, ne dopolni, OZS vlogo zavrže.
7. člen
(1) O vlogi za izdajo obrtnega dovoljenja praviloma odloči OZS brez zaslišanja predlagatelja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko oseba, ki vodi postopek izdaje obrtnega dovoljenja, povabi predlagatelja, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev dejstev, ki vplivajo na izdajo obrtnega dovoljenja.
(3) O zaslišanju predlagatelja se sestavi zapisnik.
8. člen
(1) Če so izpolnjeni pogoji za izdajo obrtnega dovoljenja, izda OZS odločbo o obrtnem dovoljenju.
(2) Odločba o obrtnem dovoljenju vsebuje naslednje podatke:
– firmo, skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko: ime in priimek z označbo s. p) in sedež,
– pri pravnih osebah priimek in ime zastopnika,
– opravilno številko in datum vpisa v sodni ali poslovni register,
– matično številko,
– davčno številko,
– obrtno dejavnost v skladu z uredbo,
– številko vpisa v obrtni register,
– priimek in ime, datum rojstva in davčno številko nosilca dejavnosti.
(3) V odločbo iz prejšnjega odstavka OZS vpiše tudi dejavnost prodaje določenega blaga, če se ta opravlja zaradi zaokrožitve ali dopolnitve dejavnosti, v skladu s 5. členom uredbe.
(4) Odločbo se izda v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod predlagatelj, en izvod pa ostane pri OZS.
9. člen
(1) Poleg odločbe iz prejšnjega člena se predlagatelju izda reprezentativno obrtno dovoljenje na obrazcu, določenem v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V reprezentativno obrtno dovoljenje se vpišejo naslednji podatki:
– firma, skrajšana firma (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko: ime in priimek z označbo s. p) in sedež,
– obrtna dejavnost v skladu z uredbo,
– priimek, ime in datum rojstva nosilca obrtne dejavnosti,
– številka vpisa v obrtni register,
– številka obrtnega dovoljenja,
– datum izdaje obrtnega dovoljenja.
(3) V reprezentativno obrtno dovoljenje OZS vpiše tudi dejavnost prodaje določenega blaga, če se ta opravlja zaradi zaokrožitve ali dopolnitve dejavnosti, v skladu s 5. členom uredbe.
10. člen
Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju in obrtno dovoljenje, mora imetnik obrtnega dovoljenja v roku 15 dni po spremembi vložiti vlogo za izdajo spremenjenega obrtnega dovoljenja. V postopku odločanja o vlogi se smiselno uporabljajo določbe 3. do 9. člena tega pravilnika.
11. člen
(1) Če se reprezentativno obrtno dovoljenje izgubi, uniči ali poškoduje, lahko izda OZS imetniku na njegovo vlogo novo reprezentativno obrtno dovoljenje.
(2) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa mora OZS na svojih spletnih straneh javno objaviti podatke o izgubljenih, uničenih, poškodovanih in odvzetih reprezentativnih obrtnih dovoljenjih, in sicer:
– ime organa, ki je izdal obrtno dovoljenje,
– številka obrtnega dovoljenja,
– datum izdaje obrtnega dovoljenja,
– datum naznanitve izgube, uničenja ali poškodovanja oziroma datum odvzema reprezentativnega obrtnega dovoljenja.
12. člen
V primeru odjave iz obrtnega registra, odvzema obrtnega dovoljenja ali izbrisa iz obrtnega registra, izda OZS odločbo, v izreku katere tudi določi, da mora imetnik obrtnega dovoljenja v roku osmih dni po pravnomočnosti odločbe vrniti OZS reprezentativno obrtno dovoljenje.
13. člen
(1) Vlogo za začasno prekinitev opravljanja obrtne dejavnosti iz četrtega odstavka 11. člena zakona lahko vloži samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, če je nosilec obrtne dejavnosti zaradi bolezni, porodniškega dopusta, izobraževanja in drugih utemeljenih primerih odsoten več kot 6 mesecev.
(2) V vlogi iz prejšnjega odstavka je treba navesti:
– priimek in ime nosilca obrtne dejavnosti ter razlog njegove odsotnosti,
– čas trajanja začasne odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti, ki ne sme biti daljši od enega leta.
(3) K vlogi je potrebno priložiti listine, ki potrjujejo razlog odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti in obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje se po poteku začasne odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti vrne imetniku obrtnega dovoljenja.
14. člen
Zoper odločbo, s katero OZS dovoli ali zavrne začasno prekinitev opravljanja obrtne dejavnosti, je dovoljena pritožba, o kateri odloči ministrstvo, pristojno za obrt.
III. VPIS OBRTNE DEJAVNOSTI, ZA KATERO NI POTREBNA POKLICNA USPOSOBLJENOST IN OBRTI PODOBNE DEJAVNOSTI KOT GLAVNE DEJAVNOSTI V OBRTNI REGISTER
15. člen
(1) Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost in obrti podobne dejavnosti kot glavne dejavnosti, se pridobi z vpisom v obrtni register.
(2) OZS opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, potem ko prejme obvestilo upravljavca poslovnega registra o vpisu majhne družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki opravlja obrtno dejavnost, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost, v poslovni register.
(3) OZS opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, potem ko prejme obvestilo upravljavca poslovnega registra o vpisu majhne družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki kot glavno dejavnost opravlja obrti podobno dejavnost, v poslovni register.
16. člen
(1) Upravljavec poslovnega registra je dolžan OZS o vpisu poslovnega subjekta iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena v poslovni register obvestiti v roku petih dni po vpisu.
(2) Upravljavec poslovnega registra je v roku petih dni dolžan OZS obveščati tudi o vseh spremembah dejavnosti in o prenehanju poslovanja poslovnega subjekta iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
17. člen
(1) OZS izda sklep o vpisu v obrtni register v roku osmih dni po prejemu obvestila upravljavca poslovnega registra. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloči ministrstvo, pristojno za obrt.
(2) Če iz obvestila upravljavca poslovnega registra niso razvidni vsi podatki, potrebni za izdajo sklepa, OZS pozove stranko, da ji predloži dokazila o manjkajočih podatkih.
18. člen
(1) Sklep o vpisu v obrtni register majhne družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki opravlja obrtno dejavnost, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost ali obrti podobno dejavnost kot glavno dejavnost, vsebuje naslednje podatke:
– firmo, skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko: ime in priimek z označbo s. p) in sedež,
– priimek in ime zastopnika pravne osebe,
– opravilno številko in datum vpisa v sodni ali poslovni register,
– matično številko poslovnega subjekta,
– davčno številko poslovnega subjekta,
– obrtno dejavnost v skladu z uredbo,
– številko vpisa v obrtni register.
(2) V sklep iz prejšnjega odstavka OZS vpiše tudi dejavnost prodaje določenega blaga, če se ta opravlja zaradi zaokrožitve ali dopolnitve dejavnosti, v skladu s 5. členom uredbe.
(3) Sklep iz prvega odstavka tega člena se izda v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod poslovni subjekt, en izvod pa ostane v spisu pri OZS.
19. člen
Če OZS od upravljavca poslovnega registra prejme obvestilo iz 16. člena tega pravilnika o spremembi dejavnosti ali o prenehanju poslovanja poslovnega subjekta, izda sklep o spremembi vpisa dejavnosti ali o izbrisu iz obrtnega registra.
20. člen
V primeru začasne prekinitve opravljanja obrtne dejavnosti, za katero ni potrebno poklicna usposobljenost ali obrti podobne dejavnosti, se čas trajanja začasne prekinitve vpiše v obrtni register.
IV. OBRTNI REGISTER
21. člen
(1) Obrtni register je javna knjiga, ki se vodi kot centralna informatizirana baza. Ob vpisu v obrtni register se vsakemu subjektu vpisa dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa subjekta iz obrtnega registra.
(2) V obrtnem registru morata biti ob vsakem vpisanem podatku vpisana, shranjena in dostopna tudi datum vpisa in številka odločbe ali drugega akta, na podlagi katerega je bil izvršen vpis.
22. člen
Obrtni register je sestavljen iz dveh baz:
– aktivne baze, ki vsebuje podatke o subjektih, ki opravljajo dejavnost v skladu z zakonom in
– arhivske baze ki vsebuje podatke o subjektih, ki so prenehali opravljati dejavnost v skladu z zakonom.
23. člen
(1) V aktivno bazo obrtnega registra se ob subjektu, ki mu je bilo izdano obrtno dovoljenje, vpišejo podatki iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika in številka ter datum izdaje obrtnega dovoljenja. Ob subjektu, ki mu je bil izdan sklep o vpisu obrtne dejavnost, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost in obrti podobne dejavnosti v obrtni register, se vpišejo podatki iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika in številka ter datum izdaje sklepa.
(2) Spremembe podatkov iz 10. in 19. člena tega pravilnika se vpišejo v obrtni register tako, da se z ustreznim novim podatkom nadomesti prejšnji, ob tem se vpišeta tudi številka in datum izdaje akta, na podlagi katerega je bila sprememba izvedena.
(3) V aktivno bazo se vpiše tudi začasna prekinitev opravljanja obrtne dejavnosti s številko in z datumom izdaje odločbe, izdaja novega reprezentativnega obrtnega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika in dovolitev začasne prekinitve opravljanja obrtne dejavnosti, za katero ni potrebna poklicna usposobljenost in obrti podobne dejavnosti.
24. člen
(1) OZS vodi zbirko listin subjektov vpisa.
(2) Listine in deli listin iz zbirke listin se vlagajo v zbirke listin za vsak subjekt vpisa posebej, v ustrezni ovoj, označen z identifikacijsko številko subjekta vpisa.
25. člen
(1) Javnost obrtnega registra zagotavlja OZS z možnostjo vpogleda podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa v centralni informatizirani bazi na svojih spletnih straneh. Javnost OZS zagotavlja tudi z izdajo računalniških izpisov podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (redni izpis iz obrtnega registra).
(2) Na zahtevo se lahko zagotovi tudi vpogled v prej vpisane in kasneje spremenjene podatke, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa in so shranjeni v centralni informatizirani bazi (zgodovinski izpis iz obrtnega registra).
(3) Določbe tega pravilnika o javnosti obrtnega registra ne veljajo za dostop do listin iz drugega odstavka prejšnjega člena.
V. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-106/2008-1
Ljubljana, dne 22. maja 2008
EVA 2006-2111-0055
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister za gospodarstvo
 
Soglašam:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Predsednik:
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina