Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2206. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor, stran 5702.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) in Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet Občine Tabor na 12. redni seji dne 19. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor
1. člen
Dopolnitev 8. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 101/06 z dne 3. 10. 2006) s točkovnikom za vrednotenje programov:
»Točkovnik za vrednotenje programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna
1. Sprejeti občinski proračun je limit za financiranje športa na območju Občine Tabor in ga je potrebno obvezno upoštevati pri določanju višine dotacij športnim društvom.
Odstotek za posamezne vrste programov je:
– šport predšolskih                največ 20%
in osnovnošolskih otrok          namenjenih sredstev
– šport v društvih in klubih,           največ 50%
ki imajo značaj športno          namenjenih sredstev
rekreativne vadbe 
– sofinanciranje strokovnih            največ 30%
izpopolnjevanj              namenjenih sredstev
– kakovostni in vrhunski šport            v višini
                     namenjenih sredstev
– športne prireditve                 v višini
                     namenjenih sredstev.
2. Programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna so:
– šport predšolskih in osnovnošolskih otrok,
– šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno rekreativne vadbe,
– strokovna izpopolnjevanja,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športne prireditve.
Šport predšolskih in osnovnošolskih otrok
– izvajanje programa Zlati sonček, planinska šola,
– športne dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci (vzgojno-izobraževalni zavodi lahko kandidirajo le, če program ne spada v redno dejavnost šole in obvezne vsebine krožkov, za katere mentorstvo in izvedbo financira ministrstvo).
Sofinancira se: organizacija dejavnosti.
Točkuje se ena točka za vsakega udeleženca.
Šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športnorekreativne vadbe
Sofinancirajo se stroški organizacije vadb:
– košarka za največ 24 vadb,
– nogomet za največ 30 vadb,
– odbojka za največ 24 vadb,
– ženska rekreacija za največ 24 vadb,
– namizni tenis za največ 30 vadb,
– hokej za največ 30 vadb,
– taekwon-do za največ 30 vadb,
– rekreativno kolesarstvo 3 x letno, če je povprečno število udeležencev najmanj 20,
– pohodništvo 6 x letno, če je povprečno število udeležencev najmanj 20,
– balinanje za največ 30 vadb,
– ostale športne dejavnosti za največ 20 vadb.
Točkuje se:
– vadba je 1 točka na vadbo
– rekreativno kolesarstvo in pohodništvo 20 točk na pohod.
Sofinanciranje strokovnih izpopolnjevanj
Sofinancirajo se stroški kotizacije izobraževanj kadrov za področje vadbe (trener, vodnik mentor) glede na njihovo strokovno usposobljenost in članstvo v društvu.
Kotizacija je 10 točk.
Kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se udeležba na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja.
Sofinanciranje poteka po datumih prispelosti vlog, in sicer 125,19 EUR za državna tekmovanja in 208,65 EUR za meddržavna tekmovanja, do porabe v proračunu namenjenih sredstev za ta namen.
Športne prireditve
Sofinancirajo se stroški organizacije prireditve. Za izvedbo prireditve mora obstajati javni interes in ne sme imeti komercialnega značaja. Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki imajo ob pestrosti programa zagotovljeno tudi ekonomičnost programa.
Sofinanciranje poteka do porabe sredstev, po vnaprejšnji odobritvi župana.
3. Ob teh točkah se upoštevajo smernice, ki jih podaja Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.
4. Izvajalci oddajo na Občino Tabor polletna poročila z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti do 30. 06. tekočega leta. Celotna poročila z dokazili o izpolnitvi obveznosti morajo oddati na Občino Tabor do 31. 12. tekočega leta. Če poročil z dokazili ne bodo posredovali do roka določenega s tem pravilnikom se s svojimi programi ne morajo uvrstiti v sofinanciranje programov za naslednje leto.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-Ir12/2008-1
Tabor, dne 19. maja 2008
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.