Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor, stran 5702.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/ 04), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 22. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-UPB1, Uradni list RS, št. 32/06) ter 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) in 7. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 12. redni seji dne 19. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor
1. člen
Spremeni se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 117/03), tako da se drugi odstavek 3. člena glasi:
»Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je v Prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega planskega akta Občine Tabor določeno za gradnjo in ne vsebuje sestavin. Za sestavine se po določbah Zakona o evidentiranju nepremičnim štejejo stavbe in deli stavb.«
2. člen
Spremeni se 3. točka, prva alineja 12. člena, tako da se glasi:
»Poslovni objekti:
– gospodarska, proizvodna
in storitvena pridobitna 
dejavnost.              500   400  300«.
3. člen
Spremeni se 18. člen, tako da glasi:
»Mesečna višina nadomestila po merilih iz 9., 12. in 13. člena odloka se določi tako, da:
– se za zazidana stavbna zemljišča pomnoži skupno število točk s stanovanjsko, počitniško ali poslovno površino zavezančeve stavbe in z vrednostjo točke za izračun nadomestila,
– se za nezazidana stavbna zemljišča pomnoži površina zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča z vrednostjo točke za izračun nadomestila in s faktorjem 0,25 za prvih 1000 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča v lasti zavezanca,
– se za presežek nezazidanih stavbnih zemljišč nad prvih 1000 m2 pomnoži površina presežka zavezančevega nezazidanega stavnega zemljišča z vrednostjo točke za izračun nadomestila in s faktorjem 1,00, kolikor je lastnik presežka nezazidanega stavbnega zemljišča gospodarska družba ali samostojni podjetnik oziroma s faktorjem 0,40, kolikor je lastnik presežka nezazidanega stavbnega zemljišča fizična oseba.
Ob tem se za prvih 1000 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča šteje zemljišče z najnižjo stopnjo opremljenosti zemljišča.
Plačila se izvedejo dvakrat letno.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03201-Ir12/2008
Tabor, dne 19. maja 2008
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.