Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2204. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Rogatec, stran 5699.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06) je župan Občine Rogatec dne 19. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Rogatec
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Rogatec začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec (v nadaljevanju: OPN Rogatec).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN Rogatec)
Občina Rogatec je nastala po reformi lokalne samouprave leta 1995 kot ena izmed šestih občin nekdanje Občine Šmarje pri Jelšah. Za območje občine velja Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04, popr. 56/05) kot planski dokument in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/99) kot izvedbeni prostorski dokument.
Občina mora v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) v roku 24 mesecev po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena ZPNačrt, sprejeti nove prostorske akte, ki bodo nadomestili prostorske dokumente navedene v prvem odstavku tega člena. Vsebinski razlogi za pripravo OPN izhajajo iz potreb po preveritvi in dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja ter usmeritev za posamezna področja, ki bodo zagotavljala kakovostno bivanje v naseljih.
OPN Občine Rogatec bo pripravljen kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.
3. člen
(območje OPN)
Območje OPN Občine Rogatec obsega celotno območje Občine Rogatec. Občina meri 39,6 km2 in šteje 3.191 prebivalcev. V občini Rogatec je 9 naselij. Naselje Rogatec predstavlja občinsko središče.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izdelavo OPN Občine Rogatec bodo temeljile na podrobni analizi stanja prostora ter strokovnih podlagah za poselitev, ki bodo podrobneje opredelile poselitveni sistem za celotno območje občine. Skladno z določili ZPNačrta in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pogoji za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), bodo določena območja naselij, njihove funkcije, tipologija in povezave ter območja razpršene poselitve in razpršene gradnje, z usmeritvami za urejanje.
V okviru izdelave strokovnih podlag bo izvedena analiza pobud fizičnih in pravnih oseb, analiza prostih, ekstenzivno izrabljenih, degradiranih in drugih površin v naseljih in njihovi bližini, na katerih bo predlagana vzpostavitev režima, podrejenega funkciji poselitve, ob upoštevanju ocene potreb in možnosti širitev naselij za posamezne dejavnosti in ob upoštevanju vseh varstvenih režimov.
Obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN je urbanistični načrt, ki bo izdelan za občinsko središče Rogatec. V urbanističnem načrtu morajo biti na strateški ravni proučene možnosti nadaljnjega razvoja občinskega središča ter razvoja in razmestitve dejavnosti v naselju, v izvedbenem delu pa področje namenske rabe prostora, območja prenove, notranjega razvoja ter merila urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja.
Kolikor bodo posamezna področja OPN na strateškem ali izvedbenem nivoju zahtevala dodatno ali podrobnejše utemeljevanje, bo občina za to področje naročila dodatne strokovne podlage.
5. člen
(vsebina in oblika OPN)
OPN bo pripravljen kot enovit dokument, ki vsebuje strateški in izvedbeni del. Izdelan bo v digitalni in analogni obliki in mora vsebovati:
– besedilo oziroma odlok z ustrezno obrazložitvijo,
– kartografski del in
– obvezne priloge OPN.
OPN obsega naslednje vsebinske sklope:
a. Strateški del:
– izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
– zasnovo gospodarske javne infrastrukture;
– območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve;
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena.
b. Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Vsebina strateškega in izvedbenega dela OPN bo za občinsko središče Rogatec določena na podlagi urbanističnega načrta.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in strokovne podlage za izdelavo OPN Občine Rogatec, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljevanju nosilci urejanja prostora) ter sosednje občine.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki so zadolženi za pripravo obveznih izhodišč za posamezna področja OPN Občine Rogatec, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor poda izhodišča za razvoj poselitve, prostorski razvoj in graditev;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje poda izhodišča za preprečevanje onesnaževanja okolja, varstva narave in ravnanje z vodami;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje poda izhodišča za varstvo okolja;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega prometa;
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega letalskega prometa in civilnega letalstva ter letališč in vzletišč;
7. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega železniškega prometa;
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega vodnega prometa;
9. Javna agencija za železniški promet RS poda izhodišča, ki se nanašajo na področje umeščanja objektov železniške infrastrukture v prostor;
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
11. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov ter izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in ribištva;
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov, za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture ter rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem poda izhodišča za razvoj turizma in turistične ponudbe na nacionalni ravni;
16. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije poda izhodišča za razvoj elektronskih komunikacij na državni ravni;
17. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
18. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
19. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost in visoko šolstvo poda izhodišča za razvoj omrežja visokih in znanstvenih ustanov višjega in visokega šolstva;
20. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjene za potrebe obrambe;
21. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
22. Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave poda izhodišča za ravnanje s skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi zadevami;
23. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih mest ter razvoja socialne infrastrukture;
24. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
25. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov višjega in visokega šolstva;
26. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport poda izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture;
27. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
28. Ministrstvo za pravosodje poda izhodišča za področje umeščanja pravosodnih dejavnosti v prostor;
29. Ministrstvo za notranje zadeve poda izhodišča za področje umeščanja prostorsko relevantnih varnostnih dejavnosti v prostor;
30. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
31. Agencija za radioaktivne odpadke poda izhodišča za področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki;
32. Stanovanjski sklad RS poda izhodišča, ki se nanašajo na področje socialne stanovanjske gradnje;
33. Zavod za gozdove Slovenije poda izhodišča za področje gozdarstva nacionalnega pomena;
34. Zavod za ribištvo Slovenije poda izhodišča za področje upravljanja z ribolovnimi območji;
35. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
36. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine na nacionalni ravni;
37. Geoplin d.o.o. poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
38. ELES Elektro Slovenija d.o.o. poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
39. Elektro Celje d.d. poda izhodišča za področje distribucije električne energije;
40. Telekom Slovenije d.d. poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez državnega pomena;
41. OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. poda izhodišča za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki;
42. Razvojna agencija Sotla poda izhodišča in programe za razvoj Obsotelja in Kozjanskega vezane na Občino Rogatec;
43. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
44. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje poda izhodišča za ohranjanje narave;
45. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Celje poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
46. Občina Rogatec poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave ...) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. člen
(postopek in roki za pripravo OPN)
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Faza           |Nosilec    |Rok        |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Sklep o začetku priprave |Občina     |ni roka      |
|OPN in objava v uradnem  |        |          |
|glasilu občine      |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Izdelava strokovnih    |Izdelovalec  |7 mesecev od    |
|podlag za poselitev z   |        |prevzema podatkov |
|urbanističnim načrtom za |        |          |
|naselje Rogatec,     |        |          |
|ovrednotenje predlogov  |        |          |
|ter izdelava osnutka OPN |        |          |
|za pridobivanje smernic  |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Pridobitev smernic in   |MOP na podlagi |37 dni       |
|odločbe o CPVO      |vloge občine  |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Izdelava dopolnjenega   |Izdelovalec  |3 meseci (rok se v |
|osnutka OPN po predhodnem |        |primeru      |
|usklajevanju smernic   |        |nepotrebnosti CPVO |
|(tudi s pripravo     |        |skrajša na 1 mesec)|
|okoljskega poročila)   |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Obravnava dopolnjenega  |Občina     |ni roka      |
|osnutka na občinskem   |        |          |
|svetu           |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in javna |Občina     |37 dni       |
|obravnava         |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Priprava stališč do    |Izdelovalec,  |30 dni       |
|pripomb          |občina     |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Potrditev stališč do   |Občina     |15 dni       |
|pripomb in seznanitev   |        |          |
|javnosti         |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Priprava predloga OPN,  |Izdelovalec  |30 dni       |
|dopolnitev CPVO (če je  |        |          |
|potrebna)         |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev |MOP      |75 dni       |
|urejanja prostora in   |        |          |
|sklepa ministra      |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Sklep vlade (če je    |Vlada RS    |30 dni       |
|potreben)         |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Sprejem odloka na     |Občina     |ni roka      |
|občinskem svetu      |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Objava sprejetega OPN v  |Občina     |15 dni       |
|uradnem glasilu občine  |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Končni elaborati     |Izdelovalec  |30 dni po objavi  |
|sprejetega OPN      |        |sprejetega OPN v  |
|             |        |uradnem glasilu  |
+--------------------------+---------------+-------------------+
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Rogatec, sredstva so zagotovljena v proračunskem obdobju 2008–2009.
9. člen
(druga določila v zvezi s pripravo OPN)
Pobude za spremembo namembnosti zemljišč, ki bodo oddane v roku 60 dni po objavi tega sklepa, bodo obravnavane še v postopku priprave OPN po tem sklepu.
10. člen
(objava in začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu. Posreduje se Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam. Veljati začne naslednji dan po objavi.
Šifra: 3500-0001/2008
Rogatec, dne 19. maja 2008
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.