Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2202. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina, stran 5697.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07)
S K L E P
o pripravi prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom župan Občine Rogaška Slatina določa, da se dosedanja priprava Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: SPRO in PRO) nadaljuje in konča kot Občinski prostorski načrt Občine Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: OPN), po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.
2. člen
(pregled opravljanega dela in ocena stanja na področju priprave novih prostorskih aktov Občine Rogaška Slatina)
Občina Rogaška Slatina je postopek priprave SPRO in PRO na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in Programa priprave vodila novembra 2004 in februarja 2006 z objavo programa – SPRO (Uradni list RS, št. 94/05 z dne 25. 10. 2005) in PRO (Uradni list RS, št. 58/06 z dne 6. 6. 2006).
Zaključene so bile naslednje faze:
– program priprave,
– prva prostorska konferenca,
– pridobitev smernic in analiza smernic, priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.
Predloga SPRO in PRO še nista bila javno razgrnjena, zato se postopek priprave novega OPN nadaljuje na podlagi določil Zakona o prostorskem načrtovanju.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.
Sestavni del OPN je urbanistični načrt za mesto Rogaška Slatina.
OPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage izdelane v postopku priprave SPRO in PRO.
Pri izdelavi strokovnih podlag so upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO in PRO.
5. člen
(izvedba in celovite presoje vplivov na okolje)
V postopku priprave SPRO in PRO je Ministrstvo za okolje in prostor dne 19. 8. 2005 izdalo odločbo št. 354-09-162/2005, s katero je ugotovilo, da je v postopku priprave in sprejemanja teh aktov potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
Okoljsko poročilo je v postopku izdelave.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
a) Nosilci urejanja prostora za pripravo strokovnih podlag za pripravo SPRO:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, p.p. 653, 1001 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja – sanacija naravnih virov in varstva okolja, Vojkova 1b, Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, Ljubljana
7. Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo, p. p. 318, 1001 Ljubljana
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za prometno politiko, Langusova 4, Ljubljana
9. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana
11. Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje za kmetijstvo, Dunajska 58, Ljubljana
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 58, Ljubljana
15. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
16. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje
17. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, Ljubljana
18. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje
19. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje
20. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana
21. Ministrstvo za gospodarstvo, področje notranjega trga – Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, Ljubljana
22. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, Ljubljana
23. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana
24. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova ulica 6, Celje
25. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
26. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
27. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana
28. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje
29. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje
30. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina
31. Elektro – Slovenija (Eles), d. o. o, Hajdrihova 2,1000 Ljubljana
32. Elektro Turnšek – CATV, Mariborska cesta 86, 3000 Celje
33. Strokovne službe občinske uprave Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina
35. Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
36. KS Kostrivnica, Zg. Kostrivnica 3, 3241 Podplat
37. KS Sv. Florijan, Sv. Florijan 81, 3250 Rogaška Slatina
38. Svet za urbanizem Občine Rogaška Slatina
39. Župan Občine Rogaška Slatina
40. Občinski svet Občine Rogaška Slatina.
b) Nosilci urejanja prostor za pripravo strokovnih podlag za pripravo PRO:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, p.p. 653, 1001 Ljubljana – področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – področje kulture in kulturnih dejavnosti;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje – področje varstva kulturne dediščine;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje – področje varstva narave;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje kmetijstva;
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje gozdarstva;
10. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana – področje obrambe;
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, 3000 Celje;
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture;
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva;
16. Ministrstvo za gospodarstvo, področje notranjega trga – Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, Ljubljana
17. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške infrastrukture;
18. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje prometa;
19. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva;
20. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
21. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana;
22. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
23. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
24. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
25. Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana;
26. Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana;
27. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
28. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Služba za nadzor, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
29. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Lava 1, 3000 Celje;
30. OKP Javno komunalno podjetje Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina – področje vodovoda in kanalizacije;
31. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana – področje mestnega plinovoda;
32. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
34. Strokovne službe občinske uprave Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina;
35. Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina;
36. KS Kostrivnica, Zg. Kostrivnica 3, 3241 Podplat
37. KS Sv. Florijan, Sv. Florijan 81, 3250 Rogaška Slatina;
38. Svet za urbanizem Občine Rogaška Slatina;
39. Župan Občine Rogaška Slatina;
40. Občinski svet Občine Rogaška Slatina.
Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene v postopku SPRO in PRO. Upoštevajoč priporočila Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, ponovna pridobitev smernic za pripravo OPN ni potrebna.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje k predlogu OPN.
Na pripravljeni predlog OPN bo Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju pridobilo in uskladilo mnenja nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(postopek in roki za pripravo OPN)
V postopku priprave SPRO in PRO so že izvedeni naslednji postopki oziroma izdelana gradiva, ki se upoštevajo pri pripravi OPN:
– pridobitev in analiza smernic,
– izdelava strokovnih podlag,
– izdelan osnutek SPRO in PRO.
Za nadaljnji potek priprave OPN se upošteva postopek priprave, določen v 98. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Upoštevajo se tudi pojasnila in priporočila Ministrstva za okolje in prostor, št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007 (v nadaljnjem besedilu: priporočila MOP).
Iz priporočil MOP izhaja, da ponovna pridobitev smernic, ki so jih nosilci urejanja prostora že podali v postopku priprave SPRO in PRO, ni potrebna. Temu dejstvu se smiselno prilagodi postopek priprave dopolnjenega osnutka OPN.
Priprava OPN vsebuje naslednje faze in roke izdelave le-teh:
– osnutek OPN           30 dni po objavi tega sklepa 
– okoljsko poročilo        30 dni            
– javna razgrnitev        se prične 7 dni po javnem  
                 naznanilu in traja 30 dni  
– proučitev pripomb iz javne   14 dni po zaključku javne  
razgrnitve in javne obravnave   razgrnitve          
– potrditev stališč in      10 dni po pripravi stališč  
seznanitev javnosti        do pripomb          
– predlog OPN           30 dni po potrditvi stališč 
                 do pripomb          
– dostava predloga Ministrstva  30 dni po pripravi predloga 
za okolje in prostor       OPN             
– Ministrstvo za okolje in    28 dni po prejemu predloga  
prostor pridobi mnenja      OPN             
– sklep Ministrstva za okolje in 75 dni po prejemu predloga  
prostor o potrditvi predloga   OPN             
– sprejem odloka o predlogu OPN  14 dni po prejemu sklepa   
                 Ministrstva za okolje in   
                 prostor.
Predvideni roki priprave OPN se lahko spreminjajo skladno z roki pridobivanja navedenih mnenj.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Rogaška Slatina.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Rogaška Slatina.
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in naslednjim sosednjim občinam: Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Majšperk in Poljčane.
Št. 350-0003/2008
Rogaška Slatina, dne 19. maja 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.