Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna, stran 5696.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 101/07 – Odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 13. seji dne 14. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 78/98) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Pečat šole, ki je organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, vsebuje tudi ime zavoda.
Ravnatelj s sklepom določi število, uporabo, način in varovanje in uničenje pečatov.«
2. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna (Uradni list RS, št. 33/97 in 78/98; v nadaljnjem besedilu: odlok) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– 90.030 Umetniško ustvarjanje,
– 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– 58.110 Izdajanje knjig.«
3. člen
V odloku se druga alineja drugega odstavka 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»trije člani predstavniki delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok,«.
4. člen
V četrtem odstavku 12. člena odloka se besedilo »štiri predstavnike« nadomesti z besedilom »dva predstavnika«.
5. člen
V odloku se besedilu 23. člena doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Šola ima določeno območje, ki sodi v šolski prostor.«.
6. člen
Svet zavoda v skladu s tem odlokom se konstituira po preteku mandatov sedanjih članov sveta zavoda.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.