Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna, stran 5696.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 101/07 – Odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 13. seji dne 14. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna (Uradni list RS, št. 33/97 in 61/02) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Pečat šole, ki je organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, vsebuje tudi ime zavoda.«
Ravnatelj s sklepom določi število, uporabo, način in varovanje in uničenje pečatov.
2. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna (Uradni list RS, št. 33/97 in 61/02; v nadaljnjem besedilu: odlok) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– 85.100 Predšolska vzgoja,
– 85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– 90.030 Umetniško ustvarjanje,
– 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 58.110 Izdajanje knjig,
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike.«
3. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
4. člen
V četrtem odstavku 12. člena se besedilo »štiri strokovne delavce« nadomesti z besedilom »dva strokovna delavca«.
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »volijo se štirje predstavniki« nadomesti z besedilom »volita se dva predstavnika«.
6. člen
V drugem odstavku 26. člena odloka se besedilo »Občinski svet Občine Postojna« nadomesti z besedilom »župan Občine Postojna«.
7. člen
Svet zavoda v skladu s tem odlokom se konstituira po preteku mandatov sedanjih članov sveta zavoda.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.