Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek, stran 5695.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 101/07 – Odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 13. seji dne 14. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek (Uradni list RS, št. 33/97, 59/98, 61/99 in 68/99; v nadaljnjem besedilu: odlok) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Prestranek.
Sedež zavoda je: Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek.
V sestavo zavoda spada tudi enota vrtca z nazivom: Vrtec Prestranek.«
2. člen
V odloku se v 4. členu za drugim odstavkom doda naslednja odstavka:
»Šolske športne površine se vpišejo v razvid športnih objektov, ki ga vodi ministrstvo RS, pristojno za šport.
Šolski živilski obrat se vpiše v razvid živilskih obratov, ki ga vodi ministrstvo RS, pristojno za zdravje.«
3. člen
V odloku se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Pečat šole, ki je organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, vsebuje tudi ime zavoda.
Ravnatelj s sklepom določi število, uporabo, način in varovanje in uničenje pečatov.«
4. člen
V odloku se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– 85.100 Predšolska vzgoja,
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– 85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– 49.300 Drug kopenski potniški promet,
– 49.410 Cestni tovorni promet,
– 90.030 Umetniško ustvarjanje,
– 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 58.110 Izdajanje knjig,
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike«.
5. člen
V odloku se za sedanjim 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Zavod izvaja naslednje programe:
– program osnovne šole,
– program za predšolske otroke »kurikulum za vrtce.«
6. člen
Besedilo drugega odstavka 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj v skladu s statutom,
– trije predstavniki delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok,
– trije predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetu staršev s tajnim ali javnim glasovanjem.«
7. člen
Besedilo četrtega odstavka 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidatna lista mora vsebovati najmanj enega predstavnika upravno administrativnih in tehničnih služb ter najmanj dva predstavnika strokovnih delavcev od katerih mora biti najmanj eden predstavnik enote vrtca.«
8. člen
Besedilo prvega odstavka 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Glasovnice se pripravijo z označbo zavoda, označbo volitev, datumom volitev. Po abecednem redu morajo biti navedeni kandidati po področjih (upravno administrativni in tehnični delavci ter strokovni delavci) in opredeljen način glasovanja (voli se en predstavnik upravno administrativnih in tehničnih delavcev ter po en predstavnik strokovnih delavcev šole in vrtca).«
9. člen
V odloku se besedilu 24. člena doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Šola ima določeno območje, ki sodi v šolski prostor.«
10. člen
V drugem odstavku 28. člena odloka se besedilo »Občinski svet Občine Postojna« nadomesti z besedilom »župan Občine Postojna«.
11. člen
Svet zavoda v skladu s tem odlokom se konstituira po preteku mandatov sedanjih članov sveta zavoda.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.