Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna, stran 5693.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 101/07 – Odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 13. seji dne 14. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 73/98, 61/99 in 68/99; v nadaljnjem besedilu: odlok) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna.
Sedež zavoda je: Trg padlih borcev 1a, 6230 Postojna.
V sestavo zavoda spadajo:
– Podružnična šola Hruševje,
– Oddelki s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom,
– Oddelki vzgoje in izobraževanja.«
2. člen
V odloku se v 4. členu za drugim odstavkom doda naslednja odstavka:
»Šolske športne površine se vpišejo v razvid športnih objektov, ki ga vodi ministrstvo RS, pristojno za šport.
Šolski živilski obrat se vpiše v razvid živilskih obratov, ki ga vodi ministrstvo RS, pristojno za zdravje.«
3. člen
V odloku se besedilu 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Pečat šole, ki je organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, vsebuje tudi ime zavoda.
Ravnatelj s sklepom določi število, uporabo, način in varovanje in uničenje pečatov.«
4. člen
V odloku se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– 85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– 49.300 Drug kopenski potniški promet,
– 49.410 Cestni tovorni promet,
– 90.030 Umetniško ustvarjanje,
– 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 58.110 Izdajanje knjig,
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike.«
5. člen
V odloku se za sedanjim 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Zavod izvaja naslednje programe:
– program osnovne šole,
– prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
– posebni program vzgoje in izobraževanja.«
6. člen
V odloku se besedilo prvega odstavka 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki obsega naslednje ulice in naselja:
Cankarjeva ulica, Čukovca, Globočnikova ulica, Hrašče, Industrijska cesta, Jamska cesta, Javorniška pot, Jenkova ulica, Jeršice, Jurčičeva ulica, Kalistrova ulica, Kazarje, Kolodvorska cesta, Kosovelova ulica, Kot, Kraigherjeva ulica, Ljubljanska cesta, Log, Mali Otok, Notranjska ulica, Pod Kolodvorom, Pod Ostrim vrhom, Pot k Pivki, Pot na Poljane, Prešernova ulica, Raubarkomanda, Reška cesta, Streliška ulica, Stritarjeva ulica, Titov trg, Tomšičeva ulica, Trg padlih borcev, Tržaška cesta, Ulica Luke Čeča, Ulica Vilka Kledeta, Veliki Otok, Vegova ulica, Vilharjeva ulica, Vojkova ulica, Za Sovičem, Zalog, Zagon, Zeleni biser.«
7. člen
Besedilo drugega odstavka 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj v skladu s statutom,
– trije predstavniki delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok,
– trije predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetu staršev s tajnim ali javnim glasovanjem.«
8. člen
Besedilo četrtega odstavka 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidatna lista mora vsebovati najmanj enega predstavnika upravno administrativnih in tehničnih služb ter najmanj dva predstavnika strokovnih delavcev, od katerih mora biti najmanj eden predstavnik podružnične šole ali oddelkov s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom ali oddelkov vzgoje in izobraževanja.«
9. člen
Besedilo prvega odstavka 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Glasovnice se pripravijo z označbo zavoda, označbo volitev, datumom volitev. Po abecednem redu morajo biti navedeni kandidati po področjih (upravno administrativni in tehnični delavci ter strokovni delavci) in opredeljen način glasovanja (voli se en predstavnik upravno administrativnih in tehničnih delavcev ter po en predstavnik strokovnih delavcev z matične šole in eden s podružnične šole ali z oddelkov s prilagojenim programom).«
10. člen
V odloku se besedilu 24. člena doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
Šola ima določeno območje, ki sodi v šolski prostor.
11. člen
V drugem odstavku 28. člena odloka se besedilo »Občinski svet Občine Postojna« nadomesti z besedilom »župan Občine Postojna«.
12. člen
Svet zavoda v skladu s tem odlokom se konstituira po preteku mandatov sedanjih članov sveta zavoda.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.