Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2008, stran 5691.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 13. seji dne 14. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2008 (Uradni list RS, št. 117/07) se v 2. členu prvi odstavek spremeni in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov          Rebalans
                       proračuna leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      15.733.459
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          10.645.102
70   DAVČNI PRIHODKI               6.986.172
    700 Davki na dohodek in dobiček       6.986.172
    703 Davki na premoženje           1.200.745
    704 Domači davki na blago in storitve     507.000
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              3.658.930
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od    1.885.930
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            19.000
    712 Denarne kazni                3.000
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.751.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI             1.130.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih      1.080.486
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      50.000
    neopr. dolg. sredstev
73   PREJETE DONACIJE                65.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov     65.000
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             2.185.612
    740 Transferni prihodki iz drugih       197.000
    javnofinančnih institucij
    740 Transferni prihodki iz državnega    1.988.612
    proračuna iz sredstev EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        16.409.798
40   TEKOČI ODHODKI               3.936.641
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     781.414
    401 Prispevki delodajalcev za         103.446
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      2.798.702
    403 Plačila domačih obresti          209.200
    409 Rezerve                  43.879
41   TEKOČI TRANSFERI              3.889.755
    410 Subvencije                127.100
    411 Transferi posameznikom in        2.255.765
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           714.852
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       792.038
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            8.205.988
    420 Nakup in gradnja osnovnih        8.205.988
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            377.414
    431 Investicijski transferi pravnim      273.610
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          103.804
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –676.339
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA                151.372
    DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         151.372
    750 Prejeta vračila danih posojil       151.372
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA                    0
    IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           36.000
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila               36.000
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        115.372
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
    50 ZADOLŽEVANJE                   0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             269.906
    55 ODPLAČILA DOLGA              269.906
    550 Odplačila domačega dolga         269.906
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –830.873
    RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE              –239.906
    (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE               376.339
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.      885.024«
    12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2008
Postojna, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.