Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2191. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami, stran 5685.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 15. redni seji dne 15. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje ter način izračunavanja višine povračil stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev Občine Majšperk.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolsko izobraževanje, in jim povračila stroškov prevoza iz kraja prebivališča do kraja šolanja ni mogoče zagotoviti v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07),
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolsko izobraževanje.
Otroci, ki se jim povračajo stroški prevoza morajo imeti stalno prebivališče v Občini Majšperk.
3. člen
Povračila stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod – dom upravičenca za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04 in spremembe).
Možno je tudi povračilo stroškov mesečne vozovnice, če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.
Občina v dogovoru s starši oziroma skrbniki lahko organizira poseben prevoz namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
Za julij in avgust se povračila stroškov prevozov v šolo ne izplačuje.
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi sklepa občinske uprave, v katerem se, v skladu s 3. členom tega pravilnika, določi izračun povračila za tekoče šolsko leto. Zoper sklep je v osmih dneh od vročitve možno vložiti ugovor županji. Odločitev županje je dokončna.
Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec.
Sklep se izda ob začetku vsakega šolskega leta na podlagi vloge upravičenca, ki ji je potrebno priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pa tudi odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza nanaša na predšolski oziroma srednješolski izobraževalni program, o njeni upravičenosti, na podlagi utemeljenega predloga občinske uprave občine, odloči županja.
Občinska uprava oblikuje predlog za odobritev povračila stroškov prevoza v šolo za predšolskega otroka oziroma srednješolca na podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju in ostalih dokazilih iz drugega odstavka tega člena.
Občinska uprava lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za dodatno število prevoženih kilometrov zaradi zaposlitve izven kraja šolanja otroka oziroma zaradi dela v turnusu, mora za to predložiti ustrezna dokazila.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila takoj obvestiti občinsko upravo.
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 606-1/2008
Majšperk, dne 15. maja 2008
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.