Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2189. Odlok o predkupni pravici Občine Log - Dragomer, stran 5682.

Na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 33/07 – ZPNačrt) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 13. seji dne 14. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Log - Dragomer
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Log - Dragomer na nepremičninah znotraj celotnega območja poselitve v občini in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Območja naselij predkupne pravice določa ta odlok v skladu z dolgoročnim planom Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnim družbenim planom Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05).
3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na posamezni nepremičnini, če je podan javni interes.
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in raziskovalne dejavnosti, športa in gradnjo pokopališč ter odlagališč;
– potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– potrebe prenove območij;
– druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, na katerih je obstoječa in predvidena gradnja infrastrukturnih omrežij in objektov.
5. člen
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
Če občina izda potrdilo, da uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina izjaviti najkasneje v 15 dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila.
Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda nepremičnino drugi osebi po izteku 15-dnevnega roka iz prvega odstavka, vendar le pod enakimi ali zase ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil občini.
O nakupu nepremičnine odloča občinski svet.
6. člen
Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2008-9
Dragomer, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.