Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2183. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »stanovanjsko naselje Cviblje« v Dolenjskih Toplicah, stran 5670.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Dolenjske Toplice sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »stanovanjsko naselje Cviblje« v Dolenjskih Toplicah
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa Župan Občine Dolenjske Toplice začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »STANOVANJSKO NASELJE CVIBLJE« V DOLENJSKIH TOPLICAH (v nadaljnjem besedilu: OPPN Cviblje; OPPN).
(2) Na območju OPPN Cviblje je v veljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 38/03 in 89/04) in Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselji Dolenjske Toplice in Sela pri Dolenjskih Toplicah (Uradni list RS, št. 103/03). Lokacija je v skladu s prostorskim planom občine in prostorsko ureditvenimi pogoji že sedaj na delu stavbnih zemljišč namenjena za gradnjo suburbanih gradbenih enot in individualnih stanovanjskih hiš.
(3) Pravna podlaga za pripravo OPPN Cviblje so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in ostali podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave OPPN Cviblje)
(1) Območje nove predvidene stanovanjske pozidave na Cvibljah je locirano ob vzhodnem robu ureditvenega območja naselja Dolenjske Toplice. Razprostira se na gričevnatem pobočju nad obstoječim naseljem. Lokacija do danes ni bila pozidana, z izjemo gruče domačij v osrednjem delu ter nekaj lesenih objektov.
Območje predvidene pozidave z zahodne strani meji na obstoječe stanovanjsko naselje Cviblje in deloma na nepozidana stavbna zemljišča, območje zelenih površin in najboljših kmetijskih zemljišč, z juga na najboljša kmetijska zemljišča, na vzhodni strani na gozdne površine, in na severni na gozd ter druga kmetijska zemljišča.
(2) Območje leži izven varovanih območij ohranjanja narave in varovanja kulturne dediščine.
Pri urejanju dela območja bo potrebno upoštevati varstvene usmeritve za varovanje vodnega vira, in sicer Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto za območje Občine Dolenjske Toplice (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85, 9/88, 10/88; Uradni list RS, št. 23/96).
Ob izvedbi del na lokaciji Cviblje bo potrebna sečnja obstoječega gozda, po izvedbi posegov na območju OPPN bo potrebno omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč.
(3) Območje OPPN zajema zemljišča in dele zemljišč, v velikosti približno 20 ha, s parcelnimi številkami: 250, 251, 254, 255, 256, 261/3, 262, 268/6, 275, 268/2, 268/3, 268/5, 268/6, 271/2, 273/2, 274/1, 274/2, 274/3, 278/9, 279/1, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 501/2, 503/5, 503/6, 508/1, 511/24, 512/3, 512/4, 512/16, 512/19, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/6, 515/1, 518, 519/3, 519/5, 522, 524, 527, 529, 531/2, 531/3, 531/4, 531/6, 531/7, 531/8, 535/1, 555/1, 556, 558, 560/1, 560/5, 560/6, 560/7, 560/8, 563/7, 563/8, 564/1, 564/2, 568/1, 568/2, 568/3, 568/4, 569, 572/2, 572/3, 572/4, 573/1, 574, 634/2, 639, 641, 642, 643, 644, 645/1, 645/2, 647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8, 647/10, 647/11, 647/12, 647/13, 647/14, 651, 652, 653, 660, 662/1, 662/2, 665, 666/4, 669/1, 679/2, 679/3, 680/1, 680/2, 681, 686, 688/1, 688/2, 689/4, 689/5, 691, 693/1, 693/2, 693/3, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 694/5, 695, 697, 948/1, 963/7, 964/1, 964/2, 964/3, 965/1, 966/1, 967, 968, vse k.o. Toplice.
V postopku priprave OPPN je potrebno okvirno mejo smiselno in vsebinsko preveriti, zlasti pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture z izrazitim linijskim potekom, ter jo po potrebi razširiti oziroma zmanjšati.
(4) Na območju OPPN je predvidena (individualna) stanovanjska gradnja, možno pa je tudi oblikovanje objektov z dejavnostjo, ki je primerna za umestitev v neposredno bližino stanovanjskih hiš. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati lokacije obstoječih domačij. Razmestitev dejavnosti na celotnem območju je smiselna predvsem ob zbirni cesti. Ker bo na območju precej novih stanovalcev, je potrebno urediti površine z igrali za otroke.
(5) Obravnavano območje se bo navezovalo na obstoječo prometno mrežo preko zbirne ceste, in sicer tako na severni strani naselja, kot tudi z južne strani. Povezava na severno stran je predvidena z navezavo mimo stanovanjskih hiš na Cvibljah oziroma ob Gregoričevi ulici vse do regionalne ceste R3-733 Vavta vas–Dolenjske Toplice–Podturn kjer se uredi križišče. Povezava na južno stran je predvidena po obstoječi trasi danes nekategorizirane ceste, ki se ob kapelici priključi na lokalno cesto LC 293040 Dolenjske Toplice–Dobindol–Uršna sela. Znotraj območja se uredi sistem glavnih dovoznih in primarnih cest, na katere se bodo navezovale prečne cestne povezave oziroma sekundarne ceste. Razmestitev prometne mreže naj se v največji možni meri prilagaja poteku terena oziroma plastnic. Na območju se preveri tudi možnost ureditve nove prečne povezave med Gregoričevo ulico in bodočo zbirno cesto, ki bi potekala južno od obstoječe stanovanjske pozidave na Cvibljah. Na bodoče prometnice se lahko vežejo tudi prečne peš povezave.
Znotraj območja bodoče pozidave se ob zbirni cesti uredi obojestransko avtobusno postajališče.
(6) V OPPN Cviblje se poleg urbanistično-arhitektonskih in prometnih ureditev predvidi tudi ustrezne rešitve komunalno-energetske infrastrukture, urejanje zelenih površin ter varovanje okolja, kar bo omogočilo kvalitetno pripravo prostorskih in gradbenih pogojev za ureditev obravnavanega območja na Cvibljah v Dolenjskih Toplicah.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN Cviblje)
(1) OPPN Cviblje vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki v skladu z ZPNačrt.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi izbrane variantne rešitve iz predhodno izdelane Idejne zasnove za stanovanjsko območje Cviblje (izdelal GPI d.o.o., Novo mesto, februar 2008, št. proj.: P-3/2008), na osnovi analize prostora ter na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi dodatnih variantnih rešitev pokaže v postopku priprave OPPN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
4. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN Cviblje)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– sklep župana
   – sklep župana o začetku priprave OPPN (maj 2008)
   – objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga poslati ministrstvu (15 dni)
– osnutek OPPN, smernice nosilcev urejanja prostora
   – priprava osnutka OPPN (30 dni)
   – občina pregleda osnutek OPPN ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora (15 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in jih pozove, da v roku 30 dni dajo smernice
   – Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO (celovita presoja vplivov na okolje)
– dopolnjen osnutek OPPN
   – priprava dopolnjenega osnutka OPPN (15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora oziroma 45 dni, če bo potrebno okoljsko poročilo)
   – za posamezne prostorske ureditve se lahko (če bo potrebno) pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika (15 dni)
   – priprava okoljskega poročila, če je za OPPN potrebno izvesti CPVO (30 dni)
   – okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek OPPN se pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki preveri kakovost izdelanega okoljskega poročila (15 dni)
– sodelovanje javnosti
   – občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN (10 koledarskih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi
   – javna razgrnitev OPPN traja najmanj 30 dni
   – v času javne razgrnitve je potrebna tudi prva obravnavana na odborih, na občinskem svetu ter javna obravnava
   – če je treba izvesti CPVO se na enak način kot OPPN in sočasno obvesti javnost tudi z okoljskim poročilom
– predlog OPPN
   – preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN ter priprava stališč (15 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca)
   – župan podpiše stališča do pripomb in predlogov, občina pisno seznani lastnice in lastnike zemljišč s svojimi stališči
   – priprava predloga (15 dni po potrditvi stališč s strani župana)
– mnenja nosilcev urejanja prostora
   – občina pregleda predlog OPPN (15 dni) ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo mnenje
   – če je potrebna izdelava CPVO se pristojna ministrstva sočasno v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (30 koledarskih dni)
   – sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN (30 dni)
– usklajen predlog OPPN
   – priprava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
   – občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN za sprejem
   – pred drugo obravnavo na občinskem svetu se usklajen predlog obravnava tudi na odborih
   – sprejem OPPN na Občinskem svetu Občine Dolenjske Toplice
– sprejet dokument
   – posredovanje v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
   – priprava končnega elaborata OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
– Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva ulica 15, Novo mesto,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto,
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN Stanovanjsko naselje Cviblje financira Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Dolenjske Toplice pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-2/2008-1
Dolenjske Toplice, dne 15. maja 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost