Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2182. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave Lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, stran 5668.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je župan Občine Dobrepolje dne 16. 5. 2008 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
v zvezi z nadaljevanjem priprave Lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega akta ter vrsta in območje prostorskega akta
1.1 UVODNE UGOTOVITVE
Dne 28. 4. 2005 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), s katerim se razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v delu, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje.
Nov ZPNačrt vpliva na postopek priprave in sprejemanja Lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, za katerega je bil Program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/05 z dne 31. 1. 2005, št. 18/05 z dne 25. 2. 2005 – popravek, št. 119/05 z dne 28. 12. 2005 – dopolnitev in št. 20/06 z dne 24. 2. 2006 – popravek.
S tem sklepom se, ob upoštevanju 57. člena ZPNačrt-a ter ugotovljenega stanja pri pripravi Lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje (LN kamnolom Predstruge) na osnovi prej navedenega Programa priprave LN po ZUreP-1, ugotavlja in določa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta in določitev vrste in območja prostorskega načrta;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz;
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega načrta.
1.2 UGOTOVITVE STANJA PRI PRIPRAVI LN KAMNOLOM PREDSTRUGE NA OSNOVI PROGRAMA PRIPRAVE LN PO ZUreP-1
1.2.1 Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri pripravi LN kamnolom Predstruge po ZUreP-1 opravljene naslednje aktivnosti:
+--------+------------------+----------------+---------------+
|Zap. št.|Aktivnost     |Datum      |Objavljeno /  |
|    |         |        |obveščeni   |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|1.a   |Obvestilo o    |2. 2. 2005   |RS, Ministrstvo|
|    |nameri priprave  |        |za okolje in  |
|    |LN kamnolom    |        |prostor    |
|    |Predstruge (CPVO) |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|1.b   |Odločba št. 354- |14. 4. 2005   |Občina     |
|    |09-44/2005 z   |        |Dobrepolje   |
|    |datumom 23. 3.  |        |        |
|    |2005 (CPVO je   |        |        |
|    |potrebno izvesti) |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|2.   |Prva prostorska  |12. 1. 2005   |– vabljeni   |
|    |konferenca za LN |        |lastniki    |
|    |kamnolom     |        |nepremičnin in |
|    |Predstruge    |        |predstavniki VO|
|    |         |        |Predstruge   |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|3.a   |Program priprave |31. 1. 2005   |Uradni list RS,|
|    |LN kamnolom    |        |št. št. 9/05  |
|    |Predstruge    |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|3.b   |– popravek    |25. 2. 2005   |Uradni list RS,|
|    |         |        |št. 18/05   |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|3.c   |– dopolnitev   |28. 12. 2005  |Uradni list RS,|
|    |         |        |št. 119/05   |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|3.d   |– popravek    |24. 2. 2006   |Uradni list RS,|
|    |         |        |št. 20/06   |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|4.   |Pridobitev    |vloge: 28. 2.  |– 14 nosilcev |
|    |smernic nosilcev |2005      |urejanja    |
|    |urejanja prostora |        |prostora    |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|    |– podane smernice |do 6. 7. 2005  |– 14 nosilcev |
|    |         |        |urejanja    |
|    |         |        |prostora    |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|5.   |Pridobitev mnenja |vloga: 9. 12.  |RS, Ministrstvo|
|    |o ustreznosti   |2005      |za okolje in  |
|    |okoljskega    |        |prostor    |
|    |poročila in    |        |        |
|    |njegove revizije |        |        |
|    |in mnenja o    |        |        |
|    |sprejemljivosti  |        |        |
|    |vplivov izvedbe  |        |        |
|    |plana na okolje  |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|    |mnenje št. 354-  |9. 2. 2006   |Občina     |
|    |09-44/2005 MK   |        |Dobrepolje   |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|6.a   |Druga prostorska |2. 2. 2006   |– lokalno   |
|    |konferenca za LN |        |glasilo Naš  |
|    |kamnolom     |        |kraj št. 01/06 |
|    |Predstruge,    |        |– lastniki   |
|    |okoljsko poročilo |        |nepremičnim in |
|    |(OP) in revizijo |        |predstavniki VO|
|    |OP        |        |Predstruge   |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|6.b   |nadaljevanje   |14. 2. 2006   |– lokalni radio|
|    |druge prostorske |        |Zeleni val,  |
|    |konference    |        |spletna stran |
|    |         |        |občine, oglasno|
|    |         |        |mesto v    |
|    |         |        |občinski stavbi|
+--------+------------------+----------------+---------------+
|7.   |Javna razgrnitev |sklep: 28. 2.  |Uradni list RS,|
|    |LN Predstruge,  |2006      |št. 22/06   |
|    |okoljskega    |        |– lokalno   |
|    |poročila (OP) in |        |glasilo Naš  |
|    |revizije OP    |        |kraj št. 02/06,|
|    |         |        |spletna stran |
|    |         |        |občine     |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|    |         |vabila: 27. 2. |– lastniki   |
|    |         |2006      |zemljišč,   |
|    |         |        |predstavniki VO|
|    |         |        |Predstruge in |
|    |         |        |VO Ponikve,  |
|    |         |        |kamnolom (KPL |
|    |         |        |d.d.)     |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|    |javna obravnava  |7. 3. 2006   |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|    |pripombe (10   |        |Občina     |
|    |pripomb vključno |        |Dobrepolje   |
|    |s peticijami)   |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|8.   |Odgovori na    |2. 2. 2006   |Občina     |
|    |pripombe iz javne |        |Dobrepolje   |
|    |razgrnitve:    |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|8.a   |Odgovori lastnika |20. 4. 2006   |Občina     |
|    |kamnoloma KPL   |        |Dobrepolje   |
|    |d.d.       |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|8.b   |Odgovori     |20. 4. 2006   |Občina     |
|    |izdelovalca LN  |        |Dobrepolje   |
|    |Urbana d.o.o.   |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|8.c   |Sklep o obravnavi |3. 5. 2006   |Občina     |
|    |in opredelitvi do |        |Dobrepolje   |
|    |odgovorov na   |        |        |
|    |pripombe     |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|9.   |Pridobitev mnenj |vloge: 12. 5.  |– 14 nosilcev |
|    |nosilcev urejanja |2006      |urejanja    |
|    |prostora     |        |prostora    |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|    |– pozitivna    |28. 6. 2006   |– 14 nosilcev |
|    |mnenja      |        |urejanja    |
|    |         |        |prostora    |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|10.a  |Sklep o potrditvi |vloga: 2. 7.  |RS, Ministrstvo|
|    |plana (CPVO)   |2006      |za okolje in  |
|    |         |        |prostor    |
+--------+------------------+----------------+---------------+
|10.b  |Sklep št. 354-09- |31. 7. 2006   |Občina     |
|    |44/2005 MK z   |        |Dobrepolje   |
|    |datumom 31. 7.  |        |        |
|    |2006 (v postopku |        |        |
|    |CPVO se potrdi  |        |        |
|    |plan – Odlok o LN |        |        |
|    |kamnolom     |        |        |
|    |Predstruge)    |        |        |
+--------+------------------+----------------+---------------+
1.2.2 Do sprejetja tega ugotovitvenega sklepa so bile pri pripravi LN kamnolom Predstruge po ZUreP-1 izdelane naslednje strokovne podlage:
– Lokacijski načrt za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, ki ga je izdelalo podjetje URBANA, urbanizem, projektiranje, Kočar in Kočar d.o.o. Velenje, pod št. projekta 558/05;
– Okoljsko poročilo za lokacijski načrt za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, ki ga je izdelalo podjetje E-NET d.o.o. Ljubljana pod št. 100605-mz;
– Revizija okoljskega poročila, ki jo je izdelalo podjetje KOVA d.o.o. Celje pod št. EK-05-508A;
– Idejna rešitev priključevanja ceste iz kamnoloma na državno cesto R3-647/1368 Mlačevo – Rašica, ki jo je izdelalo podjetje PROJEKTIVA INŽENIRING d.d. Celje., pod št. projekta 380/05.
– Idejni rudarski projekt izkoriščanja mineralne surovine – tehničnega kamna apnenca in sanacije kamnoloma Predstruge, ki ga je izdelalo podjetje Minervo CONTROL – tehnično vodenje, svetovanje, varstveni nadzor d.o.o. Ljubljana, pod št. proj. 5/05-VM.
1.3 UGOTOVITVE STANJA IN USKLADITVE PRI PRIPRAVI LN KAMNOLOM PREDSTRUGE GLEDE NA DOLOČILA NOVEGA ZPNačrt-a
1.3.1 Glede na to, da je že bila izvedena javna razgrnitev LN kamnolom Predstruge po ZUreP-1, se skladno z določili četrtega odstavka 98. člena ZPNačrt-a, postopek za sprejem prostorskega akta nadaljuje in konča po določbah ZUreP-1. V tem primeru se šteje lokacijski načrt za občinski podrobni prostorski načrt po ZPNačrt-u.
1.3.2 Kot ocena stanja, razlogi, predmet in okvirno ureditveno območje prostorskega akta ostajajo v veljavi 2. in 3. točka Programa priprave LN po ZUreP-1.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Kot način pridobitve strokovnih rešitev ostaja v veljavi 6. točka Programa priprave LN po ZUreP-1.
3. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter mnenja o upoštevanju smernic pri izdelavi predloga prostorskega načrta
Kot nosilci urejanja prostora, ki so že podali smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti in mnenja k predlogu LN kamnolom Predstruge, ostajajo nosilci, ki so bili določeni v 4. točki Programa priprave LN po ZUreP-1.
4. Roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
Sprejemanje LN kamnolom Predstruge, Okoljskega poročila (OP) in Revizije okoljskega poročila (REOP) se bo po sprejetju tega ugotovitvenega sklepa nadaljevalo in zaključilo po naslednjem terminskem planu:
Aktivnost          Nosilec      Roki
– 1. branje osnutka Odloka  Občinski svet   junij 2008
LN na Občinskem svetu 
Občine Dobrepolje 
– 2. branje usklajenega   Občinski svet   september 2008.
predloga Odloka LN ter
sprejem na Občinskem svetu
Občine Dobrepolje
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega načrta
Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega načrta ostajajo enake, kot so opredeljene v 7. točki Programa priprave LN po ZUreP-1.
Št. 35005-1/05
Dobrepolje, dne 16. maja 2008
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.