Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2173. Sklep o spremembah in dopolnitvah liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste, stran 5484.

Na podlagi 26. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 91/07), 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.), Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr. 64/07 in 33/08), Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene (Uradni list RS, št 46/02) ter Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste (Uradni list RS, št. 78/03) in Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list RS, št. 63/03, 70/03, 100/03, 37/04, 122/04, 47/05, 102/05, 51/06, 75/06, 123/06, 52/07 in 108/07) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 32. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
1. člen
S tem sklepom se dopolni in spremeni seznam zdravil, ki so razvrščena na pozitivno in vmesno listo. Spremembe in dopolnitve so navedene v prilogah 1 in 2, ki sta sestavna dela tega sklepa.
2. člen
Sprejme se seznam razvrstitev zdravil na osnovi njihovih nelastniških imen in se jim določi najvišja priznana vrednost, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V ta seznam so vključena le zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, kakor so določena v sklepu o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list RS, št. 124/07). Seznam zdravil, razvrščenih na podlagi nelastniških imen, katerim se določi najvišja priznana vrednost je v prilogi 3, ki je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati seznam razvrstitev zdravil iz 2. člena Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste (Uradni list RS, št. 108/07).
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje minister, pristojen za zdravje, in začne veljati 10. junija 2008.
Št. 9001-13/2008-DI/5
Ljubljana, dne 24. aprila 2008
EVA 2008-2711-0076
Predsednica
Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Lučka Böhm l.r.