Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, stran 5386.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
1. člen
V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00 in 110/06) se v 22. členu za 115. točko doda nova 116. točka z besedilom in grafičnim prikazom novega znaka III-124:
»116) znak »intervencijska pot« (III-124), ki označuje pot, namenjeno intervencijskim vozilom, in obvešča voznika, da na in pred uvozom ali priključkom, na katerem je znak nameščen, zaradi zagotavljanja nemotenega prehoda intervencijskih vozil ni dovoljena ustavitev ali parkiranje.«.
2. člen
Besedilo šestega odstavka 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka 5. člena je prometni znak III-2.1 lahko postavljen le na levi strani ceste v smeri vožnje vozil, prometni znak III-86 je lahko na dostopnih in malo prometnih cestah postavljen le na levi strani ceste v smeri vožnje vozil, prometni znaki II-27, III-105 in III-105.3 so izjemoma lahko postavljeni le na sredini ceste (na sredinskem ločilnem pasu ali otoku) v smeri vožnje vozil, prometni znaki II-47, VI-1.1, VI-2 in VI-3 se postavljajo na levi strani prometnega pasu v smeri vožnje (na sredinskem ločilnem pasu ali otoku, pred oviro, pred zaprtim prometnim pasom), prometni znaki III-90 do III-91 in III-101 do III-103 se postavljajo nad voziščem ceste v smeri vožnje vozil, prometna znaka VI-8 in VI-8.1 se postavljata na otokih, prometni znak II-45.1 pa je lahko postavljen na levi strani v smeri vožnje na otoku krožnega križišča.«.
3. člen
Besedilo tretjega odstavka 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Turistična in druga obvestilna signalizacija v naseljih, ki se postavlja ob vozišču ali nad drugo prometno površino, mora biti v višini najmanj 2,25 m od površine vozišča oziroma najmanj 2,50 m od druge prometne površine, nad katero je postavljena.«.
4. člen
Prvi odstavek 112. člena se črta.
5. člen
V prvem odstavku 114. člena se v 2. točki prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »na avtocestah in hitrih cestah smeta biti postavljena za en izvoz z avtoceste oziroma hitre ceste največ dva znaka VII-1 oziroma VII-1.1 (obvestilna tabla).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Uporaba nove določbe tretjega odstavka 111. člena, določene s tem pravilnikom, ni obvezna za turistično in drugo obvestilno signalizacijo, načrtovano, določeno ali postavljeno do uveljavitve tega pravilnika po določbah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00 in 110/06).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-5/2005/116-0032074
Ljubljana, dne 8. maja 2008
EVA 2007-2411-0074
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor