Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1975. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 4946.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in na predlog Sveta Vrtca Vrhnika iz 11. seje dne 9. 10. 2007 je Občinski svet Občine Vrhnika na 12. seji dne 24. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
3. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega leta starosti do vstopa v šolo. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga temu pravilniku.
Vlogo za vpis otroka dobijo starši na upravi vrtca, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) na sedežu (upravi) vrtca osebno ali priporočeno po pošti.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, ter o drugih pogojih za sprejem v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
Sprejem otrok se opravi praviloma do 30. aprila za naslednje šolsko leto. V primeru prostih mest je mogoče otroka vključiti tudi med letom. Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka v oddelek vrtca, o tem obvesti starše.
Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši so oddali pismeno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto do 31. 3. tekočega leta, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroki.
6. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma posamezni enoti prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE
7. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je 5 članska in je sestavljena iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj, predstavnika staršev, ki ga predlaga svet staršev vrtca, predstavnika občine ustanoviteljice, ki ga predlaga župan, predstavnika Centra za socialno delo, ki ga predlaga direktor in predstavnika Zdravstvenega doma, ki ga predlaga direktor.
Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
8. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do dneva zasedanja komisije za sprejem otrok v vrtec. Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi predvidenih prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
Komisija dela na sejah. Komisija na prvi seji izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Delo komisije vodi predsednik. Komisija je sklepčna, če je navzočih 3/5 vseh članov. Na sejah sta navzoča ravnatelj in pomočnik ravnatelja, vendar brez pravice glasovanja. Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se vanj piše:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– število prostih mest v vrtcu, v posamezni enoti, v posameznem programu ter starostnih skupinah,
– število vlog za sprejem, število sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in v posameznem programu ter starostnih skupinah,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– imenski seznam otrok s skupnim številom zbranih točk po posameznih enotah in posameznem programu ter starostnih skupinah in
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
9. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere otroke s posebnimi potrebami, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oziroma mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in jih sprejme v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec obravnava komisija, in sprejme otroke po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo po naslednjem vrstnem redu:
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Zaporedna |       Kriterij       | Število točk |
|št.    |                  |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|1.    |Odložitev šolanja oziroma vstopa v |       20|
|     |osnovno šolo.           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|2.    |Zaposlenost obeh staršev oziroma  |       10|
|     |starša, če gre za eno starševsko  |        |
|     |družino, kar je razvidno iz odločbe|        |
|     |o določitvi otroškega dodatka.   |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|3.    |Zaposlenost samo enega starša.   |       5|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|4.    |Uvrščenost otroka na čakalno listo |       5|
|     |v preteklem letu in otrok med letom|        |
|     |ni bil sprejet v vrtec.      |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|5.    |Stalno bivališče otroka in vsaj  |       10|
|     |enega starša na območju občine   |        |
|     |ustanoviteljice vrtca.       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|6.    |Družina ima v ta vrtec že     |       3|
|     |vključenega enega ali več otrok.  |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|7.    |Sprejem dvojčkov ali trojčkov.   |       1|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|8.    |Število vseh otrok v družini.   |  Vsak otrok 1|
|     |                  |     točka|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|9.    |Starši študenti:          |        |
|     |en od staršev študent       |       2|
|     |oba starša študenta        |       4|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|10.    |Starši otroka prejemajo denarno  |       5|
|     |socialno pomoč na podlagi odločbe |        |
|     |centra za socialno delo (ni otroški|        |
|     |dodatek).             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|11.    |Težko zdravstveno stanje v družini.|       5|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|12.    |Otrok je že vključen v drugem   |       –2|
|     |vrtcu.               |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|13.    |Logistika prevozov: otrok je že  |       3|
|     |vključen v vrtec zunaj občine   |        |
|     |ustanoviteljice vendar je le ta  |        |
|     |izven relacije služba – dom    |        |
|     |(izrazita odstopanja).       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|14.    |Na dan 1. 9. tekočega leta bo otrok|        |
|     |dopolnil:             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |11 mesecev ali več         |       10|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |10 mesecev             |       8|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |9 mesecev             |       6|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |8 mesecev             |       4|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |7 mesecev             |       2|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|15.    |Vključitev otroka v vrtec s 1. 9. |       20|
|     |tekočega leta           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|16.    |Vključitev otroka v enoto Bevke, ki|       19|
|     |ima skupaj z enim od staršev stalno|        |
|     |prebivališče v Krajevni skupnosti |        |
|     |Bevke.               |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednja dva kriterija po tem zaporedju:
1. rojstni datum otroka: prednost ima starejši otrok
2. datum oddane prijave: prednost ima otrok, katerega prijava je prej oddana.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
10. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti, ter se jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila.
11. člen
Komisija najkasneje v 8 dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh prejetih vlog, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka, ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
12. člen
Zoper odločitev komisije za sprejem otroka v vrtec lahko starši v 15 dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v 30 dneh po prejemu pritožbe.
13. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
VI. ČAKALNA LISTA
14. člen
Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, se razporedi na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa komisije.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja.
15. člen
Otroke, ki se jih sprejme v vrtec po prednostni listi in za katere starši sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, ostanejo na prednostni listi.
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati morajo upoštevati 15-dnevni odpovedni rok za izpis otroka. Kolikor pa želijo otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.
VII. DOMNEVA, DA SO STARŠI UMAKNILI VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC
16. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka.
VIII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI NA SPLETNIH STRANEH VRTCA
17. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
IX. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Kriteriji za sprejem otrok v Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije Kucler Vrhnika, ki jih je s soglasjem ustanovitelja sprejel Svet Vrtca Vrhnika dne 20. 1. 1998.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008
Vrhnika, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar
 
po pooblastilu
Podžupan
Občine Vrhnika
Leon Marjan Možina l.r.

AAA Zlata odličnost