Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1971. Tehnični pogoji za priključitev na toplovodni sistem v OŠ Lom v Občini Tržič, stran 4942.

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02, 73/03 in 2/05) je Občinski svet Občine Tržič na 13. seji dne 23. 4. 2008 sprejel
T E H N I Č N E P O G O J E
za priključitev na toplovodni sistem v OŠ Lom v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tehnični pogoji za priključitev na toplovodni sistem (v nadaljnjem besedilu: Tehnični pogoji) služijo kot smernice za projektiranje in izgradnjo pravilno dimenzioniranih, dobro in gospodarno delujočih naprav, vezanih na toplovodni sistem.
2. člen
Namen Tehničnih pogojev je, da uskladijo in poenotijo projektiranje, izvedbo, priključevanje, obratovanje in vzdrževanje priključnih cevovodov, toplotnih razdelilnikov in internih toplotnih naprav.
Dobavitelj bo dobavljal toploto le tistim odjemalcem, ki bodo priključitev na toplovodni sistem dobavitelja izvedli v skladu s temi Tehničnimi pogoji.
3. člen
Toplota iz toplovodnega sistema se lahko uporablja za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode (v nadaljnjem besedilu: STV).
Za uporabo toplote za druge namene ali drug režim obratovanja se odjemalec in dobavitelj posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.
4. člen
Tehnični pogoji so sestavni del Splošnih pogojev za dobavo toplote iz toplovodnega sistema.
5. člen
Investitorji, projektanti in izvajalci del morajo poleg teh Tehničnih pogojev upoštevati še vse veljavne tehnične predpise, standarde in normative stroke.
II. ZNAČILNOSTI TOPLOTNIH NAPRAV
6. člen
Po vstopu v prostor kotlovnice je dovodna cev označena z rdečo barvo (RAL 3000), povratna cev pa z modro barvo (RAL 5019).
Medij prenosa toplote v toplovodnem sistemu je kemično pripravljena demineralizirana in odplinjena topla voda. Sistemska voda ni pitna. Odvzemanje tople vode iz sistema za napajanje internih instalacij ni dovoljeno brez dovoljenja dobavitelja.
Topla voda v sistemu ima take karakteristike, da ne povzroča škode na odjemalčevih toplotnih napravah in napeljavah.
7. člen
Toplovodni sistem dobavitelja obratuje kot zaprt sistem s statičnim tlakom 2,5 bar.
Transport tople vode po toplovodnem sistemu zagotavljajo obtočne črpalke.
8. člen
Temperatura toplovodnega sistema se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na proizvodnem viru.
Najnižja temperatura vroče vode, ki jo zagotavlja dobavitelj znaša v dovodu 65 °C (338 K).
Najvišja temperatura vroče vode, ki jo zagotavlja dobavitelj znaša v dovodu 90 °C, (368 K) pri zunanji temperaturi -16 °C.
Računska temperatura za izračun trdnosti toplovodnih cevovodov je 110 °C (383 K). Režim obratovanja internih toplotnih naprav mora biti takšen, da temperatura vode v povratku, pri minimalni zunanji projektni temperaturi, ne bo višja kot 60 °C.
9. člen
Toplotni razdelilnik povezuje toplovodno omrežje dobavitelja z internimi toplotnimi napravami odjemalca.
Interne toplotne naprave odjemalca se nahajajo za toplotnim razdelilnikom in služijo za odjem toplote za različne načine ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode.
Interne toplotne naprave predstavlja interno razvodno omrežje za različne vrste ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, ogrevala in ostali elementi ogrevanja ter elementi za varovanje sistema.
Regulacija, ki dopušča neposredno zvezo dovoda in povratka, ni dopustna. Temperaturo dovoda lahko dobavitelj toplote spremeni, če te spremembe ne bodo vplivale na delovanje odjemalčevih naprav.
10. člen
Dobava in odjem toplote iz sistema deluje od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta. Redne in izredne zaustavitve se izvajajo po pogojih za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega sistema.
11. člen
Interne toplotne naprave odjemalca morajo biti izdelane po veljavnih predpisih in standardih.
12. člen
Vsi radiatorji v internih toplotnih napravah odjemalca morajo biti opremljeni z radiatorskim ventilom, (po možnosti) s termostatsko glavo in dvojno regulacijo in zapornim organom na povratku. V primeru vgradnje radiatorskega ventila brez dvojne regulacije, mora imeti zaporni organ, vgrajen na povratku, možnost nastavitev dušenja.
13. člen
Investitor ali odjemalec je dolžan zagotoviti za toplotni razdelilnik primerno velik prostor, lociran čim bližje kotlu dobavitelja.
Velikost in oblika prostora toplotnega razdelilnika morata biti takšna, da je možna montaža in demontaža opreme in da ustreza pogojem Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05).
14. člen
1. Pogoji za ureditev prostora kotlovnice:
– Tla kotlovnice morajo biti iz zaribanega betona ali druge negorljive obloge. Izvedba tlaka mora biti takšna, da prepreči izliv vode iz prostora kotlovnice.
– Predviden mora biti zadosten odvod vode in prezračevanje prostora kotlovnice. Temperatura prostora kotlovnice ne sme preseči 35 °C.
– Na steni prostora kotlovnice mora biti vodovodna krogelna pipa DN 15 z nastavkom za cev, najmanj 3 m dolga armirana gumi ali PVC cev z dvema objemkama. V prostor kotlovnice mora biti pripeljan dovodni kabel 3 x 2.5 mm2.
– V prostoru kotlovnice mora biti na razpolago enofazna vtičnica.
– Zagotovljena mora biti zadostna in primerna razsvetljava (min. 150 lux). Tokokrog razsvetljave mora biti ločen od tokokroga napajalnega dela toplotne postaje. Vrata prostora kotlovnice morajo biti kovinska s tipsko ključavnico in cilindričnim vložkom, široka najmanj 80 cm in se morajo odpirati navzven. Ključ od vrat kotlovnice in en izvod ključa vseh vrat od vstopa v objekt do prostora toplotne kotlovnice je potrebno izročiti dobavitelju.
– Pred ali v prostoru kotlovnice mora biti na steni na vidnem mestu pritrjen aparat za gašenje polnjen s CO(2) (5 kg). Aparat mora biti redno servisiran.
– V prostoru kotlovnice, brez soglasja dobavitelja, ne sme biti nobenih drugih naprav, ki ne služijo namenu kotlovnice. Prostor kotlovnice ne sme služiti kot deponija.
– V prostoru kotlovnice mora biti shema kotlovnice z navodili za obratovanje in vzdrževanje.
III. DOLOČANJE PRIKLJUČNE MOČI
15. člen
Priključna moč odjemalčevih internih toplotnih naprav se določi s PGD, PZI ali PID, na osnovi veljavnih predpisov in standardov. Projektne temperature notranjih prostorov se določajo na osnovi veljavnega standarda DIN 4701. Režim obratovanja je neprekinjen, z nočnim znižanjem. Upoštevati je potrebno dodatek 10% za izgube internega razvodnega omrežja.
Izračun toplotnih izgub mora upoštevati minimalno zunanjo temperaturo Tzun.min= –16 °C.
V primeru priključitve obstoječega objekta z obstoječo interno instalacijo, je osnova za določitev priključne moči lahko posnetek instaliranih grelnih teles s sestavo toplote, nazivna moč obstoječe kotlarne oziroma ocena priključne moči. Za spremembo priključne moči določene na osnovi posnetka ali projekta je potrebno izdelati izračun toplotnih izgub.
Priključna moč se oceni na osnovi ogrevane površine objekta. Pri tem se upošteva moč Q = 120 W za ogrevanje 1 m2 ogrevane površine. Ogrevana površina objekta je površina prostora, v katerem je vgrajeno ogrevalo.
Priključna moč za pripravo sanitarne tople vode se določi po veljavnih predpisih in standardih z režimom obratovanja, ki predvideva dvourno segrevanje in štiriurno porabo.
Priključna moč se podaja v kilovatih (kW) in zaokroži na dve decimalki.
Sprememba priključne moči ugotovljene pred prvo priključitvijo je mogoča samo na osnovi predložitve novega izračuna toplotnih izgub objekta. Osnova za spremembo priključne moči je lahko:
A. sprememba toplotne zaščite objekta
B. sprememba namembnosti in s tem projektnih temperatur objekta
C. razširitve ali ukinitve objekta ali dela objekta
D. računskih napak v postopku ugotavljanja veljavne priključne moči.
Priključna moč v nobenem primeru ne more biti nižja od računsko ugotovljenih toplotnih izgub povečanih za 10% izgub razvodnega omrežja.
Zmanjšanje priključne moči se lahko izvede z odklopom dela naprav ali spremembo temperaturnega režima.
IV. DELOVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
16. člen
Nastavljanje zapornih elementov toplotnega razdelilnika in regulacije, je izključna pravica pooblaščenih delavcev dobavitelja.
17. člen
Interne toplotne naprave odjemalca za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode so priključene na toplovodni sistem dobavitelja.
18. člen
Oprema v kotlovnici mora ustrezati nazivnemu tlaku PN 2,5 bar in temperaturi 90 °C.
19. člen
Toplotni razdelilnik mora biti opremljen z elementi za regulacijo temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature in sobnim korektorjem (termostatom).
20. člen
Interne toplotne naprave nestanovanjskih prostorov so lahko ločene od stanovanjskega dela in obdelane kot samostojen cirkulacijsko-regulacijski sistem.
21. člen
Prevzeto toploto je potrebno meriti z ultrazvočnim toplotnim števcem. Toplotni števec mora imeti možnost merjenja več tarif.
22. člen
Morebitno mehčanje hladne sanitarne vode, je lahko izvedeno samo s tekočim sredstvom za mehčanje in dozirno napravo.
23. člen
Za individualne stanovanjske objekte, je priprava sanitarne tople vode lahko izvedena z uporabo akumulatorja z vgrajenim toplotnim prenosnikom.
24. člen
Za cirkulacijo ogrevne vode se lahko uporabljajo samo elektronsko regulirane ali visoko učinkovite črpalke. Za hidravlično uravnoteženje sistema z več dvižnimi vodi, je priporočljiva vgradnja balansirnih ventilov.
25. člen
Hrup zaradi delovanja naprav v toplotni postaji, ne sme biti višji kot določajo veljavni predpisi.
Da bi zadostili določilu iz prvega odstavka tega člena, je potrebno cevovode in vse naprave v toplotni postaji pritrditi in obesiti z ustrezno zvočno in protivibracijsko izolacijo. Prav tako je potrebno zvočno in protivibracijsko izolirati vse preboje in rotirajoče dele opreme.
26. člen
Vsi cevovodi in toplotne naprave vključno z armaturo morajo biti toplotno izolirani v skladu z veljavnimi predpisi. Izolacijski material mora biti kemično nevtralen in tudi v vlažnem stanju ne sme povzročati korozije.
27. člen
Vse armature in naprave morajo biti opremljene z napisnimi tablicami.
Izolirane cevi morajo biti označene z barvnimi trakovi in oznako smeri pretoka.
V. ZAGON INSTALACIJE V OBRATOVANJE
28. člen
Po končani montaži opreme v kotlovnici in internih toplotnih naprav opravi izvajalec tlačni preizkus s hladno vodo. Tlačni preizkus se opravi z 1,5-kratnim maksimalnim dovoljenim obratovalnim tlakom. Preizkus mora trajati najmanj 2 uri, v tem času pa ne sme manometer pokazati nobenih sprememb.
Pri tlačnem preizkusu morajo biti navzoči odgovorni vodja del, nadzornik nad gradnjo in predstavnik dobavitelja, ki sestavijo in podpišejo zapisnik o tlačni preizkušnji.
Odjemalec lahko opravi tlačni preizkus internih toplotnih naprav tudi brez navzočnosti predstavnika dobavitelja, vendar mora pred polnitvijo instalacije z mehčano vodo predložiti pisno izjavo o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu.
29. člen
Tlačni preizkus in vsa dela, ki sledijo, se lahko opravijo šele, ko je objekt zaprt in ni nevarnosti, da bi instalacija zamrznila.
Ogrevanje objekta v času izvajanja zaključnih gradbenih del se lahko izvede le, če je objekt zaprt in instalacije ustrezno izolirane, tako da ne more priti do zamrznitve.
Po uspeli tlačni preizkušnji je potrebno vso instalacijo izprati s čisto vodo, da se odstranijo vse nečistoče.
30. člen
Po uspešno izvedenem tlačnem preizkusu se prične poskusno obratovanje, ki traja najmanj 30 dni v ogrevalni sezoni. V tem času izvede izvajalec del vso potrebno regulacijo na internih toplotnih napravah.
Dobavitelj si pridržuje pravico do kontrole nad pravilno regulacijo internih toplotnih naprav.
31. člen
Po poskusnem obratovanju se investitor ali odjemalec in dobavitelj dogovorita za tehnični prevzem.
Tehnični prevzem kotlovnice in internih toplotnih naprav se lahko opravi istočasno z uspešno opravljenim tehničnim pregledom. V komisijo za tehnični pregled mora biti vabljen pooblaščeni predstavnik dobavitelja.
K dokumentaciji, ki jo je po Zakonu o graditvi objektov potrebno predložiti ob tehničnem pregledu, je obvezno priložiti in predati v trajno arhiviranje pri dobavitelju:
– ateste, certifikate, tehnična soglasja ali druga dokazila o kvaliteti vgrajenih proizvodov, inštalacij in opreme,
– ateste varilcev instalacije v kotlovnici,
– zapisnik o tlačnem preizkusu,
– izjavo izvajalca, da so interne toplotne naprave odjemalca brezhibne,
– zapisnik o poskusnem obratovanju in izvršeni regulaciji na internih toplotnih napravah,
– en izvod projekta izvedenih del kotlovnice (projekte strojnih in elektro instalacij) in internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne instalacije – pripravo sanitarne tople vode in podobno),
– navodila za obratovanje in vzdrževanje kotlovnice.
32. člen
Če pride med izvajanjem del do sprememb od projektne dokumentacije, mora investitor pridobiti od dobavitelja ustrezno soglasje.
VI. VZDRŽEVANJE KOTLOVNICE
33. člen
Vstop v kotlovnico ima, poleg lastnika objekta ali njegovega pooblaščenca, samo še pooblaščeno osebje dobavitelja.
34. člen
V kotlovnici mora dobavitelj voditi kontrolni list.
35. člen
Odjemalec je dolžan vsako leto izvesti redni letni pregled internih toplotnih naprav. Redni letni pregled, ali po potrebi popravilo, internih toplotnih naprav izvede odjemalcu strokovno usposobljeni izvajalec.
Dobavitelj izvede vsako leto redni letni pregled kotlovnice. Ugotovitve pregleda se vpišejo v kontrolni list.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Ti tehnični pogoji začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2008
Tržič, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost