Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1970. Splošni pogoji za dobavo toplote iz kotlovnice v OŠ Lom v Občini Tržič, stran 4937.

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02, 73/03 in 2/05) je Občinski svet Občine Tržič na 13. seji dne 23. 4. 2008 sprejel
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo toplote iz kotlovnice v OŠ Lom v Občini Tržič podjetja Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za dobavo toplote iz kotlovnice v OŠ Lom v Občini Tržič (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) urejajo odnose med dobaviteljem, investitorjem in odjemalcem ter določajo pojmovanje v oskrbi s toploto ter pravice in obveznosti dobavitelja in odjemalca.
2. člen
Dobavitelj toplote je podjetje Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
Odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik objekta ali dela objekta, priključenega na vročevodno omrežje dobavitelja, in prejema od dobavitelja toploto (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
Investitor je vsaka fizična ali pravna oseba, ki investira v gradnjo objekta ali dela objekta, ki se bo priključil na vročevodno omrežje dobavitelja (v nadaljnjem besedilu: investitor).
3. člen
Uporabljeni pojmi v teh pogojih imajo naslednji pomen:
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno energijo goriv v toplotno;
– črpališča so naprave, ki omogočajo pretok ogrevne vode po vročevodnem omrežju;
– priključni vročevodi potekajo od priključnih odcepov do toplotnega razdelilnika;
– ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je sredstvo, s katerim se prenaša toplota;
– toplotni razdelilnik s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
– toplotni razdelilnik je sestavljen iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
– kotlovnica je sestavljena iz toplotnih prenosnikov, razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter naprav za pripravo sanitarne tople vode in rabi za razdelitev toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav;
– interne toplotne naprave, ki so priključene na toplotni razdelilnik, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja; radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
– odjemno mesto je mesto na toplotnem razdelilniku, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto;
– merilno mesto v kotlovnici je mesto, kjer je nameščen toplotni števec;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– merilna naprava je:
– toplotni števec, ki meri dobavljeno toploto neposredno in je temelj za obračunavanje toplote odjemalcem;
– vodomer, ki meri porabo količine vode za sanitarno toplo vodo in služi za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki se v toplotnih prenosnikih ogreva in jo odjemalec uporablja za gospodinjske ali druge potrebe;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom izvedenih del in po Tehničnih pogojih za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– dovoljenje ali soglasje je pisni dokument, ki ga izda dobavitelj;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA
4. člen
Dobaviteljeve toplotne naprave so praviloma:
– proizvodni viri,
– črpališča.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
5. člen
Odjemalčeve toplotne naprave so praviloma:
– priključni vročevod,
– toplotni razdelilnik, ki je lahko tudi naprava dobavitelja, kolikor je tako dogovorjeno v pogodbi med dobaviteljem in odjemalcem,
– interne toplotne naprave.
IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA VROČEVODNI SISTEM
6. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na dobaviteljevo vročevodno omrežje ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od dobavitelja ustrezna dovoljenja ali soglasja.
7. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih dokumentov, navedenih v nadaljevanju, dobavitelj izda naslednje pogoje ali soglasja:
a) Za pridobitev projektnih pogojev:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– situacija objekta z vrisanim predvidenim priključnim toplovodom in lokacijo toplotnega razdelilnika,
– ocena priključne moči objekta.
b) za pridobitev gradbenega dovoljenja:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projektni pogoji oziroma navedbo šifre projektnih pogojev ter datuma izdaje,
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekti za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne instalacije-pripravo sanitarne tople vode in podobno), toplotnega razdelilnika (projekte strojnih in elektro instalacij) in priključnega vročevoda,
– spremembe navedenih projektov.
c) za pridobitev uporabnega dovoljenja:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– zapisnik o ureguliranju toplotnega razdelilnika in prevzemu toplotnega števca, ki je podpisan s strani investitorja ali odjemalca in dobavitelja,
– izjavo izvajalca o ureguliranju internih toplotnih naprav,
– projekti izvedenih del (PID) ali izjave, da ni bilo odstopanj od predloženih projektov za izvedbo (PZI),
– ateste in garancijske liste za vso opremo, ki je vgrajena v toplotnem razdelilniku,
– geodetski posnetek priključnega vročevoda za kataster podzemnih naprav.
Poleg naštetih dokumentov lahko dobavitelj zahteva še druge dokumente, kolikor na podlagi zgoraj naštetih ni mogoče izdati zahtevanih soglasij.
8. člen
Dobavitelj mora dati investitorju ali odjemalcu pisno dovoljenje ali soglasje, če je vloga za izdajo dovoljenja ali soglasja usklajena s splošnimi in tehničnimi pogoji za priključitev na dobaviteljevo vročevodno omrežje, in če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje določa pogoje za priključitev ali spremembo investitorjevih toplotnih naprav.
Rok za izdajo dovoljenja ali soglasja je 30 dni po prejeti pravilno izpolnjeni in popolni vlogi investitorja ali odjemalca.
Če dobavitelj izdajo dovoljenja ali soglasja zavrne, mora navesti vzroke zavrnitve.
9. člen
Vrsto, število in lego priključnih vročevodov določi dobavitelj glede na tehnične pogoje za priključitev na dobaviteljevo vročevodno omrežje in ekonomičnost dobave toplote, pri tem pa tudi upošteva upravičene investitorjeve ali odjemalčeve interese.
10. člen
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev za dobavo toplote iz vročevodnega omrežja in Tehničnih pogojev za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja.
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na dobaviteljevo vročevodno omrežje le v dobaviteljevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.
Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba priključne moči, mora investitor ali odjemalec pridobiti dobaviteljevo dovoljenje ali soglasje.
11. člen
Dobavitelj nadzoruje gradnjo kotlovnice. Nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v Tehničnih pogojih za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja. Za nadziranje gradnje kotlovnice sklene investitor ali odjemalec z dobaviteljem najmanj 14 dni pred začetkom del pisno pogodbo o nadzoru. Stroške nadzora plača investitor ali odjemalec po dobaviteljevem tarifnem pravilniku.
12. člen
Dobavitelj praviloma začne dobavljati toploto potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb. Če je objekt nov, je trebna za obratovanje predložiti uporabno dovoljenje za objekt, če je objekt že postavljen, pa uporabno dovoljenje za toplotne naprave.
Dobavitelj in investitor ali odjemalec potrdita začetek obratovanja ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom. Temu mora biti priložena izjava, da so odjemalčeve toplotne naprave izvedene v skladu s projektno dokumentacijo.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na dobaviteljeve in odjemalčeve toplotne naprave, uporabnega dovoljenja ni mogoče pridobiti in predložiti, se na podlagi investitorjevega ali dobaviteljevega naročila in pisnega sporazuma lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastale poškodbe.
V. POGODBA O DOBAVI TOPLOTE
13. člen
Pogodbo o dobavi toplote med dobaviteljem in odjemalcem se sklene v pisni obliki.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh Splošnih pogojev, Tehničnih pogojev ali Tarifnega pravilnika.
14. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen čas, razen če dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Dobavitelj upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
Če odjemalec odpove dobavo toplote za manj kot eno leto, je odjemalec dolžan plačati za vse mesece te prekinitve vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno v enkratnem znesku.
Če se odjemalec odpove dobavi toplote za obdobje več kot eno leto ali za stalno, je dolžan plačati dobavitelju toplote vrednost letnega fiksnega stroška dobave v enkratnem znesku.
15. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta morajo dobavitelju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote predložiti sporazumno izdelan delilnik stroškov, ki je sestavni del pogodbe o dobavi toplote.
V delilniku stroškov se določi delež stroškov dobave toplote posameznega odjemalca, vsota vseh deležev pa mora znašati 100 odstotkov.
Delilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.
Če odjemalci dobavitelju ne predložijo delilnika stroškov iz prvega odstavka, obračuna dobavitelj posameznim odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih delilnika, ki ga ima na voljo, če teh podatkov nima, pa po enakih deležih.
16. člen
Odjemalec mora dobavitelja pravočasno pisno obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem. Dobavitelja mora pisno obvestiti o morebitni spremembi naslova za dostavo računov in drugih podatkih, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem, ter skrbeti, da tudi njegov naslednik vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– rojstne podatke,
– podatke o zaposlitvi,
– število oseb,
– davčno številko,
– podpisano izjavo novega odjemalca na dobaviteljevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike naslednje podatke:
– podjetje,
– naslov sedeža podjetja in naslov odjemnega mesta,
– številko žiro računa in banke, pri kateri je odprt,
– število oseb,
– davčno številko.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dotedanji odjemalec.
17. člen
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili pogojev.
Dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
VI. DOBAVA IN KAKOVOST TOPLOTE
18. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu toploto neprekinjeno (razen ko vstopijo v veljavo členi 20, 38–40 teh Splošnih pogojev) in mu zagotavlja na odjemnem mestu potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote.
19. člen
Tehnični podatki dobaviteljevega vročevodnega sistema:
– nazivni tlak 2,5 bar,
– nazivna temperatura 90 °C,
– najmanjša tlačna razlika 1 bar,
– temperatura dovoda ogrevane vode na pragu proizvodnega vira se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature,
– Najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je 55 °C in velja tudi izven ogrevalne sezone.
20. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta oziroma kraja s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na dobaviteljevih in odjemalčevih toplotnih napravah, potem poravna vse stroške, ki nastanejo na dobaviteljevih toplotnih napravah dobavitelj, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na dobaviteljevih toplotnih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa dobavitelj opravi delo na odjemalčeve stroške.
VII. ODJEMNO MESTO, MERILNE NAPRAVE, MERJENJE
21. člen
Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto v kotlovnici opravi dobavitelj na lastne stroške. Tip, velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant z dobaviteljevim soglasjem.
Toplotni števec mora imeti odobritev tipa in overitev v skladu s predpisi.
22. člen
Vsa dela v zvezi s popravili in zamenjavo merilnih naprav (toplotnih števcev in vodomerov) opravlja dobavitelj ali od njega pooblaščena oseba.
Stroški popravil in zamenjav merilnih naprav so zajeti v ceni števčnine, ki je določena s tarifnim pravilnikom.
23. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči treba zamenjati merilno napravo, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.
24. člen
Dobavljene količine toplote se merijo neposredno, posredno ali določajo, če je toplotni števec v okvari, z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
25. člen
Količina toplote, merjena s toplotnim števcem, se ugotovi neposredno na podlagi odčitka toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v kotlovnici ne glede na nameščene merilne naprave, ki se uporabljajo za interno razdelitev porabljene toplote.
26. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bil toplotni števec v okvari, določi:
Q = Q(h) x K x Y.
Pri tem pomenijo:
Q    dobavljena količina toplote (MWh)
Q(h)   priključna moč toplotnih naprav za ogrevanje
     in klimatizacijo prostorov (kW, 1 kW = 1.000 W)
K    ekvivalentno število ur obratovanja
     odjemalčevih toplotnih naprav s priključno
     močjo v obračunskem obdobju
Y    faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko
     obdobje, ki se določi v pogodbi o dobavi toplote
K = 24 x Z x ((t(n) – t(z sr)) / (t(np) – t(z min))).
Pri tem pomenijo:
Z     število ogrevalnih dni
t(n)    20 °C, srednja projektna ali predpisana
      temperatura prostorov
t(np)   20 °C, projektna notranja temperatura
t(z sr)  srednja mesečna zunanja temperatura v Kranju
      v obračunskem obdobju glede na
      30-letno povprečje (1968–1998)
t(z min)  –16 °C, računska minimalna zunanja temperatura.

+----------+---------+------+-------+--------+--------+--------+
|MESEC   | t(z sr) | Z  |  K  | 0,85 K | 0,75 K | 0,65 K |
+----------+---------+------+-------+--------+--------+--------+
|Januar  | –0,23 | 31 | 396,1 | 336,7 | 297,1 | 257,5 |
+----------+---------+------+-------+--------+--------+--------+
|Februar  | +1,56 | 28 | 326,1 | 277,2 | 244,6 | 212,0 |
+----------+---------+------+-------+--------+--------+--------+
|Marec   | +5,57 | 31 | 282,5 | 240,1 | 211,9 | 183,6 |
+----------+---------+------+-------+--------+--------+--------+
|April   | +9,84 | 30 | 192,5 | 163,6 | 144,4 | 125,1 |
+----------+---------+------+-------+--------+--------+--------+
|Oktober  | +9,98 | 31 | 196,2 | 166,7 | 147,1 | 127,5 |
+----------+---------+------+-------+--------+--------+--------+
|November | +4,54 | 30 | 292,9 | 249,0 | 219,7 | 190,4 |
+----------+---------+------+-------+--------+--------+--------+
|December | +0,61 | 31 | 379,6 | 322,7 | 284,7 | 246,8 |
+----------+---------+------+-------+--------+--------+--------+
27. člen
Količina dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode se v primeru okvare toplotnega števca ali v času izven ogrevne sezone, če je odjem pod mejo točnosti toplotnega števca, ugotovi na osnovi odčitkov vodomera, ki je vgrajen pred napravo za pripravo sanitarne tople vode po obrazcu:
Q v MWh = poraba vode v m3 x 0,06.
V zgornjem obrazcu je upoštevano ogrevanje sanitarne vode od 10 do 60 °C.
28. člen
Za obdobje, ko je toplotni števec ali vodomer v okvari, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je toplotni števec ali vodomer še pravilno deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
Primerljivo obračunsko obdobje določi dobavitelj, na osnovi podatkov o odjemalcu.
29. člen
Podatke z merilnih naprav odčita dobavitelj, razen če se odjemalec in dobavitelj ne dogovorita drugače.
30. člen
Odjemalec mora dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s temi Splošnimi pogoji.
Če dobavitelj, zaradi odjemalčevih razlogov, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi dobaviteljevega obvestila sporočiti pravilen odčitek v dogovorjenem času in tako, kakor to določi dobavitelj. Če odjemalec ne sporoči odčitka merilnih naprav, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine toplote glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju, skladno z določili 26. in 27. člena teh Splošnih pogojev.
31. člen
Redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav (toplotnega števca na merilnem mestu in vodomera nameščenega pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode) v skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega zneska za vzdrževanje merilnih naprav (števčnine) opravlja dobavitelj.
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov po prvem odstavku tega člena pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preskusa dobavitelj, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za obdobje okvare merilne naprave obračuna po 26. in 27. členu teh Splošnih pogojev.
VIII. REKLAMACIJA
32. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih.
33. člen
Upravičene reklamacije upošteva dobavitelj sorazmerno s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki na račun nedobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega dneva.
IX. NEUPRAVIČEN ODJEM
34. člen
Če odjemalec odjema toploto brez dobaviteljevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toploto skladno s 26. in 27. členom pogojev in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.
35. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev.
36. člen
Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
37. člen
Če odjemalec pridobi soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja in/ali soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enotnega gradbenega dovoljenja in priključi svoje naprave brez dobaviteljeve vednosti na sistem, ki že obratuje, lahko dobavitelj sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Dobavitelj v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
X. PREKINITEV DOBAVE
38. člen
Dobavitelj prekine dobavo toplote po poprejšnjem obvestilu (dopis, dnevno časopisje, radio):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj dobaviteljevih toplotnih naprav,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec poškoduje svoje ali dobaviteljeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje dobaviteljevega sistema in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčeve toplotne naprave tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči dobavitelju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec ne obvesti dobavitelja pisno o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in dobaviteljem,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez dobaviteljevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote na odjemnem mestu v priključni postaji in ne poravna drugih obveznosti do dobavitelja več kot tri mesece zapored ali pet mesecev v enem letu,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi dobavitelj, ne sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil uporabnega dovoljenja.
39. člen
Dobavitelj ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih naprav v kotlovnici,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz dobaviteljevega omrežja,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote.
40. člen
Ponovna dobava toplote po ustavitvi se začne potem, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se dobavitelju poravnajo nastali stroški in škoda.
XI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
41. člen
Dobavitelj:
– dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
– skrbi za redno vzdrževanje kotlovnice in njeno delovanje skladno z veljavnimi predpisi,
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave toplote po javnih občilih,
– ščiti interese skupnih porabnikov pred individualnimi, dokler je to smotrno.
42. člen
Dobavitelj ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske naprave v toplotnem razdelilniku, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter Tehničnih pogojev za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.
XII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
43. člen
Odjemalec:
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav,
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature na odjemalčevih napravah kotlovnici,
– ne sme spreminjati brez dobaviteljevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je kotlovnica v zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru toplotnega razdelilnika obratovalna dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega soglasja,
– omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– v kotlovnici omogoči dobavitelju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo dobavitelja, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– plačuje svoje obveznosti.
XIII. VZDRŽEVANJE ODJEMALČEVIH TOPLOTNIH NAPRAV
44. člen
Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotnega razdelilnika opravlja izključno dobavitelj.
Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotnega razdelilnika obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v toplotnem razdelilniku,
– zamenjavo mašilk, tesnil in električnih varovalk,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– nastavljanje regulacijskih naprav,
– čiščenje prostora toplotnega razdelilnika.
Na podlagi odjemalčevega naročila in proti plačilu lahko opravi dobavitelj:
– remont odjemalčevih toplotnih naprav,
– odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov odjemalčevih toplotnih naprav,
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih naprav s predlogom ukrepov za njihovo odpravo,
– nastavitev delovanja odjemalčevih toplotnih naprav.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Sestavni del teh Splošnih pogojev za dobavo toplote iz vročevodnega omrežja dobavitelja so Tehnični pogoji za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja in Tarifni sistem.
46. člen
Ti Splošni pogoji začno veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2008
Tržič, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost