Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, stran 4935.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, UPB5), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) ter 16. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 13. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 4/97, 35/97, 24/99, 38/01, 46/02, 7/03) (v nadaljevanju: v odloku) se spremeni 9. člen tako, da se drugi odstavek glasi:
»V odnosih z banko in Upravo RS za javna plačila podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi RS za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Vzgojno-izobraževalni zavodi opravljajo svojo dejavnost v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
2. člen
V odloku se spremeni 11. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
3. člen
V odloku se spremeni 16. člen tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev v zavodu in trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tržič izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci vseh enot šol.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
V šolah, v katerih so organizirane podružnice šol, morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci in starši vseh podružnic šole.«
4. člen
V odloku se spremeni 25. člen tako, da se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku enega leta po začetku mandata, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje svet zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če lokalna skupnost ne daje mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
5. člen
V odloku se spremeni 44. člen tako, da se glasi:
»Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije in Nadzorni odbor Občine Tržič.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tržič, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost