Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1966. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ločica III, stran 4933.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 29. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je župan Občine Polzela dne 24. aprila 2008 sprejel
S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ločica III
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za pretežno stanovanjsko rabo na območju vzhodno od nove stanovanjske pozidave Ločica ob Savinji (v nadaljevanju: OPPN),
– območje ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti,
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN ter načrtovanjem.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
(1) S prostorskimi sestavinami Dolgoročnega plana Občine – Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 71/03), je obravnavano območje v večjem delu opredeljeno kot stavbno zemljišče, manjši del je kmetijsko zemljišče 2. območje in se obravnava v postopku izdelave novega OPN Polzela kot pobuda za razširitev stavbnega zemljišča. Za uveljavitev željenega posega je potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta prostorskega izvedbenega načrta, ki se po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) šteje za občinski podrobni prostorski načrt – OPPN.
(2) Zemljišče, ki ga bo urejal OPPN, je namenjeno pretežno stanovanjski rabi in je v naravi nepozidano stavbno zemljišče. Nahaja se na območju vzhodno od obstoječe nove pozidave Ločica ob Savinji I in II v naselju Ločica ob Savinji.
(3) Občina Polzela je podprla pobudo družbe Jelen@Završnik o pozidavi zazidljive površine ob novemu stanovanjskemu naselju Ločica ob Savinji. Namen OPPN je gradnja pretežno individualnih stanovanjskih objektov ter potrebne komunalne in cestne infrastrukture s povezavo na obstoječo cestno in komunalno omrežje v naselju Ločica ob Savinji.
3. člen
(območje prostorskega akta)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča s parc. št. 638/1, 329/30, 639/3, 329/29, v k.o. Orla vas in parc. št. 326/48 in 326/49 obe v k.o. Polzela.
(2) Območje urejanja z OPPN Ločica III je velikosti 1,90 ha.
(3) V območje obravnave je vključeno tudi zemljišče, ki je po veljavnemu planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče. V dokumentu se ta dva območja sicer lahko obravnavata in vodita ločeno kot 1. in 2. faza, skupaj pa morata tvoriti zaključeno celoto.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
OPPN se izdela na podlagi:
– geodetske podlage, izdelane v skladu z določbami Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
– odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 71/03),
– vseh strokovnih gradiv in podatkov sodelujočih nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil
5. člen
(roki in postopek za pripravo OPPN)
(1) Za potek priprave in sprejema OPPN Ločica III je upoštevan postopek priprave, določen z ZPNačrt.
Začetek priprave OPPN
(2) Postopek priprave OPPN Ločica III se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Osnutek OPPN
(3) Načrtovalec, pripravi osnutek OPPN v roku 30 dni po objavi Sklepa o pričetku postopka in ga pošlje nosilcem urejanja prostora v pridobitev smernic.
(4) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(6) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno sporoči načrtovalcu ali občini ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Dopolnjen osnutek OPPN
(7) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora načrtovalec v roku 30 dni po prejemu vseh smernic, dopolni osnutek OPPN. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
(8) Občina Polzela po potrebi za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje Ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
(9) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom zavrne.
Sodelovanje javnosti
(10) Občina Polzela mora v postopku priprave OPPN omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom in z okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom v svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
(11) Občina Polzela obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
(12) Občina Polzela preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek OPPN in okoljskega poročila ter do njih zavzame stališče v roku 15 dni po preteku javne razgrnitve ter ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.
Sprejem predloga OPPN
(13) Občina Polzela pripravi predlog OPPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti v 30 dneh po sprejetju stališča in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje, ali predlog OPPN upošteva njihove smernice.
(14) Če je za OPPN treba izvesti CPVO, se pristojna Ministrstva v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje z vidika svoje pristojnosti in ga pošljejo Ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj Ministrstev tisto Ministrstvo, ki je pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(15) Občina Polzela predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN smernice upoštevane in če je Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
Sprejem OPPN
(16) OPPN sprejme Občinski svet Občine Polzela z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje in prostor,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Celje,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje,
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
(2) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
2. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje,
3. Komunalno podjetje Žalec,
4. Telemach, kabelsko razdelilni sistemi.
(3) Drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Občina Polzela.
(4) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku priprave OPPN.
(6) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k osnutku OPPN ter mnenja k predlogu OPPN. Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje naknadno vključi v postopek.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave ZN)
Izdelavo OPPN financirajo lastniki zemljišč glede na lastniške deleže (70%) in Občina Polzela (30%), ki tudi vodi postopek za izdelavo in sprejem na občinskem svetu.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani občine ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Polzela pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 354-269/2008
Polzela, dne 28. aprila 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost