Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1965. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2007, stran 4932.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 13. seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      5.008.009
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           4.293.205
70   DAVČNI PRIHODK               3.788.013
    700 Davki na dohodek in dobiček       3.018.906
    703 Davki na premoženje            511.330
    704 Davki na blago in storitve        257.777
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               505.192
    710 Udelež. na dobičku in dohod. od      381.510
    premož.
    711 Takse in pristojbine            8.950
    712 Denarne kazni                 773
    713 Prihodki od prodaje blaga in        41.853
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          72.106
72   KAPITALSKI PRIHODKI              296.105
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       166.706
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      129.399
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                41.667
    730 Prejete donacije iz domačih
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI              377.032
    740 Transferni prihodki iz drugih       365.818
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       11.214
    proračuna iz sredstev EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        5.478.812
40   TEKOČI ODHODKI               1.714.088
    400 Plače in drugi izdatki          332.958
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         53.313
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.319.560
    403 Plačila domačih obresti           8.257
    409 Rezerve                     0
41   TEKOČI TRANSFERI              1.560.478
    410 Subvencije                 54.683
    411 Transferi posameznikom in         629.499
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           246.851
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       629.445
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.015.199
    420 Nakup in gradnja osnovnih        2.015.199
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            189.047
    431 Investicijski transferi pravnim      131.970
    in fizičnim osebam
    432 Investicijski transferi          57.077
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
    PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)       –470.803
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        4.173
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          4.173
    750 Prejeta vračila danih posojil        4.173
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         4.173
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                0
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –466.630
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU      161.435
    PRETEKLEGA LETA (VI.+X.)
9009  SPOŠNI SKLAD ZA DRUGO             305.195
------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, posebni del proračuna – odhodki po funkcionalnih dejavnostih ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-13/2008
Pivka, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost