Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008, stran 4930.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 16. seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 20/07, 19/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    12.257.770
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          9.676.510
70   DAVČNI PRIHODKI              8.753.000
    700 Davki na dohodek in dobiček      7.570.000
    703 Davki na premoženje           819.000
    704 Domači davki na blago in         364.000
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI              798.510
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      90.840
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine           20.510
    712 Globe in druge denarne kazni        4.710
    714 Drugi nedavčni prihodki         807.450
72   KAPITALSKI PRIHODKI            1.106.260
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        6.260
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in    1.100.000
    neopredmetenih dolgoročnih
73   PREJETE DONACIJE               100.000
    730 Prejete donacije iz domačih       100.000
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.375.000
    740 Transferni prihodki iz drugih     1.375.000
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      13.138.580
40   TEKOČI ODHODKI               3.048.410
    400 Plače in drugi izdatki          579.330
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         94.340
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.930.580
    403 Plačila domačih obresti          24.160
    409 Rezerve                 420.000
41   TEKOČI TRANSFERI              4.162.090
    410 Subvencije                122.350
    411 Transferi posameznikom in       2.251.470
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          546.150
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     1.242.120
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           3.389.700
    420 Nakup in gradnja osnovnih       3.389.700
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          2.538.380
    431 Investicijski transferi pravnim     611.300
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi        1.927.080
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI      –880.810
    PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
    (Skupaj prihodki minus skupaj
    odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      –879.720
    (I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od
    obresti minus skupaj odhodki brez
    plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70     2.466.010
    + 71) – (40 + 41)
    (Tekoči prihodki minus tekoči
    odhodki in tekoči transferi)
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       32.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       32.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    751 Prodaja kapitalskih deležev        16.000
    752 Kupnine iz naslova            16.000
    privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        32.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
    – V.)
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)            935.000
50   ZADOLŽEVANJE                 935.000
    500 Domače zadolževanje           935.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550+551)          170.460
55   ODPLAČILA DOLGA               170.460
    550 Odplačila domačega dolga         170.460
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –84.270
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        764.540
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        880.810
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN      380.608
    31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008
Litija, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost