Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1962. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2009, stran 4928.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 16. seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Litija za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Litija za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    13.286.770
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          10.547.510
70   DAVČNI PRIHODKI              9.182.000
    700 Davki na dohodek in dobiček      7.999.000
    703 Davki na premoženje           819.000
    704 Domači davki na blago in         364.000
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.365.510
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      90.840
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine           20.510
    712 Globe in druge denarne kazni        4.710
    714 Drugi nedavčni prihodki        1.249.450
72   KAPITALSKI PRIHODKI            1.256.260
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        6.260
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in    1.250.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE               100.000
    730 Prejete donacije iz domačih       100.000
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.383.000
    740 Transferni prihodki iz drugih     1.383.000
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      14.601.910
40   TEKOČI ODHODKI               3.033.250
    400 Plače in drugi izdatki          587.930
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         95.740
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.799.480
    403 Plačila domačih obresti          90.100
    409 Rezerve                 460.000
41   TEKOČI TRANSFERI              4.223.090
    410 Subvencije                120.350
    411 Transferi posameznikom in       2.302.410
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          577.910
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     1.222.420
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           4.365.370
    420 Nakup in gradnja osnovnih       4.365.370
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          2.980.200
    431 Investicijski transferi pravnim     588.300
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi        2.391.900
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     –1.315.140
    PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
    (Skupaj prihodki minus skupaj
    odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     –1.248.110
    (I.–7102) – (II.–403–404)
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od
    obresti minus skupaj odhodki brez
    plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)       3.291.170
    (70+71) – (40+41)
    (Tekoči prihodki minus tekoči
    odhodki in tekoči transferi)
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       16.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       16.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    751 Prodaja kapitalskih deležev        8.000
    752 Kupnine iz naslova             8.000
    privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        16.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–
    V.)
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)           1.300.000
50   ZADOLŽEVANJE                1.300.000
    500 Domače zadolževanje          1.300.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550+551)          290.000
55   ODPLAČILA DOLGA               290.000
    550 Odplačila domačega dolga         290.000
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –289.140
    (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       1.010.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       1.315.140
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN      380.608
    31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, drugi izredni nedavčni prihodki (prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, prihodki preobremenitev uporabe objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture), prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ter
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost lahko v letu 2009 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za leto na kontu »413 – Drugi tekoči domači transferi« za posamezno krajevno skupnost oziroma mestno skupnost, razen za sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost je dolžna do 10. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti občini poročilo o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih v skladu s predpisi o javnofinančnem poročanju občin.
Pravice porabe na proračunski postavki za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča župan. Pred sprejemom odločitve mora župan pridobiti pozitivno mnenje odbora občinskega sveta za finance in gospodarjenje z nepremičninami in pozitivno mnenje odbora občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Občina lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v veljavnem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere v veljavnem proračunu občine, od tega:
– v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe za blago in storitve in za tekoče transfere v veljavnem proračunu občine.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z naročniškimi in najemnimi pogodbami, razen če na podlagi najemnih pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje občine.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora župan pred sprejemom odločitve pridobiti pozitivno mnenje pristojnega odbora občinskega sveta za finance.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 200.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(upravljanje premoženja)
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na predlog župana občine občinski svet.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan do višine 5.000 evrov.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija.
Ne glede na določbe 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06) in 26. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 28/02) občina lahko, če je za občino ekonomsko ugodnejše, izvede javno naročilo s področja gospodarskih javnih služb po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.300.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, podprogram 16039001 Oskrba z vodo ter v podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, in pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2009 ne morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(obveznost poročanja)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, so dolžni do 28. 2. 2010 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za leto 2009.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega odbora, župana ali občinske uprave pravne osebe dolžne izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja.
Pravni osebi, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
13. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008
Litija, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost