Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1961. Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica, stran 4927.

Na podlagi 20., 20.a, 20.b, 20.c, 20.č, 20.d člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradni objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006), je občinski svet na 15. seji dne 24. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica
I.
Vpis in sprejem otrok
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenih enajst mesecev starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določijo in medsebojno uskladijo vrtci.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec (predložitev zdravniškega potrdila, o tem, da se otrok lahko vključi v institucionalno varstvo, za otroke s posebnimi potrebami se priloži odločba o usmeritvi, za socialno ogrožene otroke pa potrdilo CSD). Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Če vrtec med šolskim letom otroka ne more sprejeti, temveč ga lahko sprejme šele s 1. septembrom tekočega leta, starše o tem obvesti takoj oziroma najkasneje v 30 dneh od prejema vloge.
Enako ravna vrtec tudi, če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, vrtec pa predvideva, da bo tekom šolskega leta lahko zagotovil dodatna prosta mesta. Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, se uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu vpisa.
II.
Komisija za sprejem otrok
Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je s 1. septembrom predvidenih prostih mest v vrtcu, imenuje župan s posebnim sklepom, na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih in na podlagi predloga sveta zavoda, komisijo za sprejem otrok v vrtec.
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– en predstavnik občine ustanoviteljice
– en predstavnik vrtca, ki ga imenuje svet zavoda in
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev.
Člani komisije se imenujejo za dve leti.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
III.
Delo komisije
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku in v skladu s kriteriji iz IV. točke pravilnika.
Komisija obravnava vse vloge na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa navedeni zakon. Postopek dela komisije vodi pooblaščena oseba vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz ZUP-a.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi podatkov vodstva vrtca o predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih in enotah vrtca.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se vanj vpiše:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po oddelkih in enotah s 1. 9. tekočega leta; skupno število vseh vlog za vpis otroka v vrtec …),
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca.
IV.
Kriteriji za sprejem otrok
Komisija najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oziroma potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in otroke, ki jim je odloženo šolanje oziroma vstop v osnovno šolo.
Komisija izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi otroka v vrtec na podlagi kriterijev, ki se upoštevajo po naslednjem vrstnem redu:
1. prebivališče družine na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca – 12 točk
2. zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre za enoroditeljsko družino – 12 točk
3. otrok je vključen v celodnevni program – 6 točk
4. uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu – 6 točk
5. število nepreskrbljenih otrok v družini, vsak nepreskrbljen otrok – 4 točke
6. družina, ki ima v ta vrtec že vključenega enega otroka, za vsakega dodatno vključenega otroka – 2 točka.
V primeru doseganja enakega števila točk glede na zgoraj citirane kriterije, se upoštevajo izločitveni kriteriji po naslednji prioriteti:
– dosežene točke pri kriteriju iz točke 4
– doseženo večje število točk pri kriteriju iz točke 5
– družine, ki se na podlagi 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), uvrstijo v nižji plačilni razred oziroma imajo nižji bruto mesečni dohodek na družinskega člana.
V.
Odločitve komisije
Komisija izda odločbo o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci, zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti ter se jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Komisija najkasneje v 8. dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi otroka v vrtec, v kateri določi datum vključitve otroka v vrtec in rok sklenitve medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o število razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh sprejetih otrok, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi. Odločba naj vsebuje tudi opozorilo staršem, da so dolžni sporočiti morebitne spremembe, ki vplivajo na točkovanje.
Odločba mora vsebovati 15-dnevni pritožbeni rok. Na pritožbo mora svet vrtca odgovoriti v roku 30 dni od prejema pritožbe.
VI.
Pravica do vpogleda v dokumentacijo
Vrtec mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo vpogled v zapisnik o sprejemu otrok v vrtec.
VII.
Čakalna lista
Vrtec, ki nima prostih mest, oblikuje čakalno listo vpisanih otrok. Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi odločbe komisije, druge otroke, ki se kasneje naknadno vpisujejo v vrtec, pa se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda, upoštevajoč pogoje za sprejem in sestavo skupine, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec.
VIII.
Postopek umika vloge
Če starši ne podpišejo pogodbe v predpisanem roku, ki ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Z izdajo sklepa o ustavitvi postopka se upravni postopek za sprejem otroka v vrtec zaključi.
IX.
Objava informacij o prostih mestih in čakalni dobi na spletnih straneh vrtca
Vrtec oziroma zavod je dolžan na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo tekom šolskega leta ter podatek o čakalni dobi. Navedene podatke posreduje vrtec oziroma zavod tudi ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo najmanj enkrat mesečno, občini pa če to zahteva.
X.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2008
Ilirska Bistrica, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost