Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1960. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007, stran 4925.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02, 51/02, 72/05, 60/07 in 94/07), in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 15. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007
l. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
+-------------------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  9.834.374|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  8.703.212|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  7.791.669|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  6.950.592|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   553.906|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   287.171|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   911.543|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   701.911|
|    |PREM.                  |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |   11.771|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 DENARNE KAZNI            |    9.250|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |   35.439|
|    |STORITEV                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   153.172|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   161.672|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     |   134.245|
|    |SREDSTEV                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   27.427|
|    |NEMAT. PREMOŽ.              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |    5.935|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    5.935|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   963.555|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |   963.555|
|    |JAVNOFIN. INST.             |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  9.111.370|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  2.300.583|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   507.726|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   83.091|
|    |VAR.                   |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  1.670.842|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   22.232|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |   16.692|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  3.312.756|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |   38.217|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  1.801.176|
|    |GOSPODINJSTVOM              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN    |   527.860|
|    |USTANOVAM                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   945.503|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  2.909.585|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  2.909.585|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   588.446|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 INVEST. TRANS. PROR. UPORABNIKOM   |   491.886|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 INVEST. TRANS. PR. IN FIZ. OSEBAM,  |   96.560|
|    |KI NISO PR. U.              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     |   723.004|
+-------------------------------------------------+------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|75IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    1.584|
|    |KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)       |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |    1.584|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|44V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |      |
|    |DELEŽEV                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP.  |    1.584|
|    |DEL. (IV.-V.)              |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|50VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   491.420|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   491.420|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|55VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)          |   97.018|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   97.018|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREM. STANJA SRED. NA RAČ. (I+IV+VII-  |  1.118.990|
|    |II-V-VIII)                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |   394.402|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)    |  –723.004|
+-------+-----------------------------------------+------------+
Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov, računu terjatev in naložb ter računu financiranja znaša 1.118.990 evrov.
Z upoštevanjem neporabljenih sredstev iz leta 2006 v višini 1.764.191 evrov znašajo neporabljena sredstva 2.883.181 evrov.
2. člen
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2007             13.054,16 evrov
– prihodki v letu 2007            16.692,00 evrov
– odhodki v letu 2007            0
– presežek prihodkov             29.746,16 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2007 v višini 29.746,16 evrov se vodi kot sredstva na računu in se koristi v letu 2008.
3. člen
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2007              20.589,22 evrov
– prihodki v letu 2007            7.183,00 evrov
– odhodki v letu 2007             0
– presežek prihodkov             27.772,22 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu znaša po stanju 31. 12. 2007 27.772,22 evrov in se vodi kot sredstva na računu. Sredstva se lahko koristijo na podlagi sklepa občinskega sveta in v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo v letu 2008.
4. člen
Sprejmejo se priloge, ki so sestavni del zaključnega računa Občine Ilirska Bistrica za leto 2007:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja;
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti;
– obrazložitve – obrazložitve splošnega in posebnega dela, obrazložitve načrta razvojnih programov s tabelo;
– obrazložitev bilance stanja s tabelo.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 se z vsemi prilogami objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Št. 410-17/2008
Ilirska Bistrica, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost