Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1959. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvozne ceste, stran 4924.

Na podlagi 57. in 46. člena in v povezavi s 95. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je župan Občine Divača sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvozne ceste
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvozne ceste
1. člen
Občina Divača je pred sprejetjem tega sklepa pričela s postopkom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta (po ZUNPP), kar vključuje prostorsko razširitev poselitvenega območja občinskega središča Divača. Zato da bo mogoče izpeljati izgradnjo nove obvozne ceste, ki poteka vzporedno z rekonstrukcijo železniških tirnih naprav na poselitvenem območju naselja Divača, je potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) (v nadaljevanju: ZPNačrt).
2. člen
Ker bo s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskega akta, za območje Občine Divača določena prostorska razširitev poselitvenega območja naselja Divača, kjer bo potekala nova obvozna cesta, je potrebno za njen potek izdelati OPPN.
2. Območje in vsebina OPPN-ja za območje poteka nove obvozne ceste
3. člen
Z OPPN-jem bodo prostorsko-načrtovalsko obdelane vse površine za izvedbo poteka nove obvozne ceste v skladu z določili ZPNačrt. Tako bo omogočeno pridobivanje gradbenega dovoljenja na osnovi določil OPPN-ja in PGD projektov.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
4. člen
Izdelava variantnih rešitev za območje poteka nove obvozne ceste ni potrebna.
5. člen
Za pripravo OPPN-ja za območje poteka obvozne ceste bo pripravljavec pridobi ažurne geodetske podlage v merilu 1:1000 oziroma 1:500. Če se bo v postopku priprave izkazalo, da je za posamezen predvideni poseg v prostor potrebna dodatna podrobna preveritev, bo pripravljavec pridobil še dodatne strokovne podlage in rešitve.
4. Faze in roki za pripravo OPPN-ja za območje poteka nove obvozne ceste
6. člen
Priprava OPPN-ja bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+-------+---------------------+------------+-------------------+
|    |    Dejanje    | Nosilec  |    Rok    |
+-------+---------------------+------------+-------------------+
|1   |Začetek – sklep o  |župan    |april 2008     |
|    |pripravi       |      |          |
+-------+---------------------+------------+-------------------+
|2   |Priprava osnutka   |izvajalec  |30 dni (maj 2008) |
|    |OPPN-ja       |      |          |
+-------+---------------------+------------+-------------------+
|3   |Pridobivanje smernic |občina   |30 dni (junij 2008)|
+-------+---------------------+------------+-------------------+
|4   |Priprava       |izvajalec  |15 dni (julij 2008)|
|    |dopolnjenega osnutka |      |          |
|    |OPPN-ja       |      |          |
+-------+---------------------+------------+-------------------+
|5   |Javna razgrnitev in |občina   |37 dni (avgust   |
|    |javna obravnava   |      |2008)       |
+-------+---------------------+------------+-------------------+
|6   |Priprava predloga  |izvajalec  |15 dni (konec   |
|    |OPPN-ja       |      |avgusta 2008)   |
+-------+---------------------+------------+-------------------+
|7   |Pridobitev mnenj   |občina   |30 dni (september |
|    |nosilcev urejanja  |      |2008)       |
|    |prostora       |      |          |
+-------+---------------------+------------+-------------------+
|8   |Sprejem odloka o   |občina   |na podlagi     |
|    |OPPN-ju na občinskem |      |usklajenega    |
|    |svetu        |      |predloga OPPN-ja  |
|    |           |      |(predvidoma oktober|
|    |           |      |2008)       |
+-------+---------------------+------------+-------------------+
7. člen
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku lahko tudi spreminjajo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
8. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve na območju Občine Divača so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
2. Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
– Direktorat za energijo infrastrukture.
4. Eles, Elektro-Slovenija d.o.o., Sektor za prenos električne energije, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
5. Elektro Primorska Nova Gorica d.d., Partizanska cesta 47, 6210 Sežana.
6. Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska 2, 6210 Sežana.
7. Kraški vodovod d.o.o. Bazoviška 6, 6210 Sežana.
8. Telekom Slovenije d.d. Območje Koper, Bazoviška 6, 6210 Sežana.
9. Občina Divača (področje lokalnih cest), Kolodvorska 3a, 6215 Divača.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN-ja
9. člen
Za izdelavo OPPN-ja zagotovi sredstva Občina Divača na podlagi sprejetega proračuna.
7. Začetek veljavnosti sklepa
10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Divača, posreduje pa Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0006/2007-27
Divača, dne 28. aprila 2008
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost