Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1958. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača, stran 4923.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je župan Občine Divača sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača
1. Uvodne določbe
1. člen
S tem sklepom določa župan Občine Divača začetek in način priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača (v nadaljevanju: OPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN-ja
2. člen
Trenutno veljavni prostorski akti Občine Divača so sprejeti na podlagi predpisov, ki izhajajo iz nekdanjega sistema družbenega planiranja in planiranja v prehodnem obdobju ter so zato daleč od spoznanj sodobne planerske stroke, razvojnih potreb občine in gospodarstva, varstvenih zahtev, varovanja javnih koristi ter načel trajnostnega razvoja.
3. člen
Razlog za pripravo OPN-ja Občine Divača je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt. Zakon v 95. členu določa, da morajo občine v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona sprejeti OPN. Razen zakonske obveze občine za izdelavo OPN-ja Občina Divača začenja s pripravo novega prostorskega akta z namenom celostne obravnave prostora in oblikovanja vizije prostorskega razvoja za celotno območje občine.
3. Vsebina in oblika OPN-ja Občine Divača
4. člen
OPN bo obravnaval celotno območje Občine Divača. Nadaljnji postopek priprave OPN-ja bo potekal kot priprava enovitega dokumenta, ki bo vseboval strateški in izvedbeni del. Sestavni del OPN-ja je urbanistični načrt (v nadaljevanju: UN) za naselje Divača. OPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v predpisani digitalni in analogni obliki.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
5. člen
Strokovne rešitve OPN-ja in UN-ja bodo izdelane po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora.
5. Roki za pripravo OPN-ja in njegovih posameznih faz
6. člen
+------+-----------------+------------------+----------------+
|   |   Dejanje   |   Nosilec   |   Rok    |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|1   |Začetek – sklep o|župan       |april 2008   |
|   |pripravi     |         |        |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|2   |Priprava osnutka |izvajalec     |90 dni (julij  |
|   |OPN-ja      |         |2008)      |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|3   |Pridobivanje   |MOP na podlagi  |37 dni (avgust |
|   |smernic     |vloge občine   |2008)      |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|4   |Izdelava CPVO  |Izvajalec CPVO  |do javne    |
|   |         |         |razgrnitve (do |
|   |         |         |december 2008) |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|5   |Priprava     |izvajalec     |60 dni (oktober |
|   |dopolnjenega   |         |2008)      |
|   |osnutka OPN-ja  |         |        |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|6   |Usklajevanje   |MOP, občina,   |15 dni (november|
|   |smernic     |izvajalec     |2008)      |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|7   |Javna razgrnitev |občina      |37 dni (december|
|   |in javna     |         |2008)      |
|   |obravnava    |         |        |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|8   |Priprava predloga|izvajalec     |30 dni (januar |
|   |OPN-ja      |         |2009)      |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|9   |Potrditev    |MOP na podlagi  |75 dni (april  |
|   |predloga OPN-ja |občine      |2009)      |
+------+-----------------+------------------+----------------+
|10  |Sprejem odloka o |občina      |po potrditvi  |
|   |OPN na občinskem |         |OPN-ja s sklepom|
|   |svetu      |         |ministra    |
|   |         |         |(predvidoma maj |
|   |         |         |2009)      |
+------+-----------------+------------------+----------------+
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve
7. člen
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Divača, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN-ja in so določeni s tem sklepom (v nadaljevanju: nosilci urejanja prostora).
8. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve na območju Občine Divača, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor
– Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Agencija RS za okolje (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami), Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
– Direktorat za kmetijstvo,
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
3. Ministrstvo za promet
– Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
– Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
– Direktorat za energijo infrastrukture,
– Direktorat za turizem,
– Direktorat za elektronske komunikacije,
– Direktorat za notranji trg,
– Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost,
5. Ministrstvo za obrambo
– Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za kulturo
– Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
8. Družba za avtoceste v RS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
9. Eles, Elektro-Slovenija d.o.o., Sektor za prenos električne energije, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
10. Elektro Primorska Nova Gorica d.d., Partizanska cesta 47, 6210 Sežana,
11. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
12. Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska 2, 6210 Sežana,
13. Kraški vodovod d.o.o. Bazoviška 6, 6210 Sežana,
14. Telekom Slovenije d.d. Območje Koper, Bazoviška 6, 6210 Sežana,
15. Občina Divača (področje lokalnih cest), Kolodvorska 3a, 6215 Divača.
9. člen
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo oziroma so odgovorni za posamezno področje.
10. člen
Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30-ih dneh od prejema vloge MOP.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN-ja
11. člen
Za izdelavo OPN-ja Občine Divača zagotovi sredstva Občina Divača na podlagi sprejetega proračuna.
8. Začetek veljavnosti sklepa
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Divača, posreduje pa Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-0001/2008-4
Divača, dne 28. aprila 2008
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost