Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1957. Pravilnik o financiranju športa v Občini Bovec, stran 4917.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 60/07), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na svoji 14. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Bovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Bovec zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Bovec določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Bovec ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
Izvajalci športnih programov, ki na nivoju lokalne skupnosti lahko izvajajo športne programe, so:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Bovec,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
Za sofinanciranje izvedbe športne prireditve lahko kandidira tudi izvajalec, ki ne izpolnjuje pogoja iz četrte alinee prvega odstavka tega člena.
V primeru, da izvajalci s sedežem v občini ne izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se za izvajanje programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem v drugi občini. Le-ti lahko kandidirajo za sofinanciranje športnih programov za šoloobvezne otroke, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in športne prireditve, če se le-te odvijajo v občini Bovec.
II. VSEBINE ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
4. člen
S sredstvi občinskega proračuna se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
7. športne prireditve,
8. športni objekti,
9. delovanje društev in zvez,
10. druge razvojne in strokovne naloge v športu.
5. člen
Letni program določa programe športa in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine za sofinanciranje programov in nalog s področja športa. Letni program športa sprejme Občinski svet Občine Bovec.
Višina proračunskih sredstev je osnova za izračun vrednosti točke.
Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, ki so določena v letnem programu za posamezen program oziroma nalogo s področja športa, zmanjšanim za planirana sredstva in skupnim številom točk na javni razpis prijavljenih izvajalcev za posamezen program oziroma nalogo s področja športa, če za posamezne programe v pravilniku ali letnemu programu ni določeno drugače.
III. MERILA, POGOJI IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
6. člen
Obseg sredstev za posamezne vsebine se določi z letnim programom športa.
Sredstva za tekoče vzdrževanje ter za investicije v športne objekte, katerih lastnik je občina, niso predmet tega pravilnika in jih določi občinski svet ob sprejemu proračuna.
7. člen
Športne panoge oziroma programi so razdeljeni v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka,
3. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo športno-rekreativne programe,
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
Izvajalce v individualnih in kolektivnih športih se razvršča po kriteriju razširjenosti in kakovosti v 3 razrede, in sicer:
1. razred od 7 do 9 točk
2. razred od 4 do 6 točk
3. razred od 1 do 3 točke.
Izvajalci razvrščeni v 1. razred prejmejo 100%, izvajalci razvrščeni v 2. razred prejmejo 80%, izvajalci razvrščeni v 3. razred pa prejmejo 70% točk, izračunanih na podlagi tabele 2.2 in 2.3.
a. Razširjenost
Kriterij – število članov s plačano članarino
– do 20 članov – 1 točka
– od 21 do 80 članov – 2 točki
– nad 80 članov – 3 točke.
Kriterij – število registriranih tekmovalcev
– do 6 registriranih tekmovalcev – 1 točka
– od 7 do 20 registriranih tekmovalcev – 2 točki
– nad 21 registriranih tekmovalcev – 3 točke.
b. Kvaliteta
Kriterij – uvrstitve na uradnih državnih prvenstvih
– uvrstitev do 5 mesta – 3 točke
– uvrstitev od 6 do 10 mesta – 2 točki
– uvrstitev po 10 mestu – 1 točka.
Upoštevajo se podatki dne 31.12. preteklega leta.
8. člen
Izvajalcem, ki kandidirajo za proračunska sredstva po posameznih vsebinah, se priznava programe, kot je navedeno v nadaljevanju.
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– Za program Zlati sonček se sofinancira: tekmovalne knjižice, medalje, diplome in priročnike.
– Za program Ciciban planinec se sofinancira: propagandni material.
– Za program Naučimo se plavati se sofinancira 10-urne tečaje plavanja na skupino 10 otrok – neplavalcev.
Sofinancira se strokovni kader, najemnino objekta in priznanja (delfini, morski konjički).
– Za izvajanje drugih programov redne vadbe (interesne dejavnosti) se sofinancira do 60-urne programe v različnih disciplinah, na vadbeno skupino, ki šteje 12 do 20 otrok.
Sofinancira se strokovni kader in najemnino objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.1.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6-15 let)
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Za program Zlati sonček se sofinancira: tekmovalne knjižice, medalje, diplome in priročnike.
– Za program Krpan se sofinancira: tekmovalne knjižice, medalje, diplome in priročnike.
– Za program Naučimo se plavati se sofinancira 20-urne tečaje plavanja na skupino 10 otrok – neplavalcev.
Sofinancira se strokovni kader in najemnino objekta.
– Za izvajanje 20-urnih tečajev smučanja, tenisa, alpinizma in tečajev v drugih panogah se na skupino 10 otrok sofinancira strokovni kader.
– Za izvajanje drugih programov vadbe šoloobveznih otrok se sofinancira do 80-urne programe v različnih disciplinah na skupino, ki šteje 15 do 20 otrok.
Sofinancira se strokovni kader in najemnino objekta.
– Za izvajanje dejavnosti tabornikov in planincev se sofinancira do 160 ur programa na skupino, ki šteje od 12 do 15 otrok.
Sofinancira se strokovni kader.
– Šolska športna tekmovanja (po razpisu Ministrstva za šolstvo in šport) na medobčinski, področni in državni ravni se sofinancira stroške organizacije in izpeljave šolskih športnih tekmovanj (priprave na tekmovanje, objekt, sodnike, priznanja, zdravniško službo, meritve, spremstvo in podobno) oziroma stroške za prijavnine, prevoze udeležencev na medobčinska, področna in državna tekmovanja, tako da se upoštevajoč planirano število udeležencev izbere najracionalnejšo obliko prevoza.
Višino sofinanciranja tekmovanj predlaga komisija za izbor letnih programov športa.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.2.
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo otrok, ki imajo interes, sposobnosti, da bi postali vrhunski športniki. Udeleženci teh programov so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, vadijo v vadbeni skupini najmanj 2x tedensko, 9 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna zveza.
Za športno vadbo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira do 300-urne programe.
Sofinancira se strokovni kader, najem objekta, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabel 2.1, 2.2 in 2.3.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Za športno vadbo otrok s posebnimi potrebami se sofinancira 80-urne programe v različnih panogah, na skupino, v kateri je največ 10 otrok.
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.3.
1.3. Športna vzgoja mladine (15 do 20 let)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Za športno vadbo mladine se sofinancira 80-urne programe v različnih panogah na skupino, v kateri je največ 20 mladih.
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.4.
1.3.2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, registriranih pri panožni športni zvezi, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, vadijo v vadbeni skupini najmanj 3x tedensko, 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna zveza.
Za športno vadbo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira do 400-urne programe.
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
Dodatno se sofinancira program športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika tako, da prejme društvo za vsakega člana s tem statusom število točk določeno v tabeli 3., pod pogojem, da športnik nastopa za društvo in aktivno deluje v društvu.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabel 2.1, 2.2, 2.3 in 3.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Za športno vadbo mladine s posebnimi potrebami se sofinancira 80 urne programe v različnih panogah, na skupino, v kateri je največ 10 mladih.
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.3.
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
Za športno vadbo študentov se sofinancira 80-urne programe v različnih panogah, na skupino, v kateri je največ 20 študentov.
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.4.
1.5. Športna rekreacija (nad 20 let)
– Za rekreativno športno vadbo odraslih se sofinancira 80-urne programe v različnih športnih panogah, na skupino, v kateri je največ 20 članov.
Sofinancira se najem objekta.
– Za rekreativno vadbo socialno in zdravstveno ogroženih občanov ter starejših od 65 let se poleg najemnine objekta lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.5.
1.6. Kakovostni šport
V te programe sodijo priprave in športna tekmovanja športnikov v članskih kategorijah, ki so člani nacionalnih panožnih športnih zvez in nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Za te programe se sofinancira do 320 ur najemnine objekta.
Dodatno se sofinancira program športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika tako, da prejme društvo za vsakega člana s tem statusom število točk, določeno v tabeli 3. pod pogojem, da športnik nastopa za društvo in aktivno deluje v društvu.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 2.1, 2.2, 2.3 in 3.
1.7. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega športnika. Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo v svoje ekipe vključene kategorizirane športnike mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Za te programe se sofinancira do 320 ur najemnine objekta.
Programe vrhunskega športa v društvih se sofinancira tako, da za vsakega člana, ki ima status vrhunskega športnika, prejme društvo število točk določeno v tabeli 3. pod pogojem, da športnik nastopa za društvo in aktivno deluje v društvu.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabel 2.1, 2.2, 2.3 in 3.
1.8. Šport invalidov
Za športno vadbo invalidov se sofinancira 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 10 invalidov.
Sofinancira se strokovni kader in najemnino objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.3.
2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Občina sofinancira izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, in sicer:
– udeležbo na tečajih za pridobitev in ohranitev strokovnih usposobljenosti, licenc, ki jih je potrdil Strokovni svet RS za šport,
– udeležbo na programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizirajo nacionalne panožne zveze,
– udeležbo na vzgojno-izobraževalnih programih izven sedeža fakultete študentom Fakultete za šport.
Pogoji za sofinanciranje strokovnega kadra so:
– da vlogo posreduje izvajalec na razpisu izbranih športnih programov,
– da imata izvajalec športnih programov in udeleženec izobraževanja podpisano pogodbo, v kateri se udeleženec zavezuje, da bo po končanem usposabljanju še najmanj tri leta deloval v občini kot strokovni sodelavec pri izvajanju letnega programa športa.
Sofinancira se:
– kotizacija za udeležbo na tečajih za pridobitev oziroma ohranitev strokovnih usposobljenosti ter seminarjih za strokovno izpopolnjevanje,
– stroške za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov izven sedeža fakultete študentom Fakultete za šport po stroškovniku, ki ga pripravi fakulteta.
Predlog sofinanciranja izdela komisija za izbor letnih programov športa na osnovi prijave izvajalca, sofinanciranje pa se izvrši po predložitvi dokazil o uspešno opravljenem izobraževanju.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 4.
3. Sofinanciranje športnih prireditev in promocijske dejavnosti
Sofinancira se prireditve občinskega, medobčinskega oziroma meddržavnega sodelovanja, pomembne za promocijo občine in popularizacijo športa, sofinancira se športno-rekreativne in športno-manifestativne prireditve, prijavljene v koledarju športnih prireditev v Sloveniji, projekte, ki jih organizira Ministrstva za šolstvo in šport, namenjene različnim starostnim skupinam, pomembne za promocijo občine in popularizacijo športa.
Pri oblikovanju predloga sofinanciranja prireditev se upošteva vrsto prireditve, množičnost in tradicijo kot je razvidno iz tabele 5.
Športne prireditve, posebej pomembne za občino, ki imajo namen pospeševanja športne aktivnosti in imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in turizem, se financirajo iz posebne proračunske postavke.
Društvo lahko na posamezen razpis kandidira z eno športno prireditvijo iz panoge, ki je registrirana v statutu društva in za katero izvedbo ima zagotovljenih 50% sredstev.
Občina lahko sofinancira: najemnino objekta, sodniške stroške, propagandni material, stroške nabave pokalov, medalj, zdravstvene službe, meritev.
4. Delovanje društev in zvez
Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 6.
5. Druge razvojne in strokovne naloge v športu
Občina bo spodbujala razvoj naslednjih področij:
– Znanstvenoraziskovalna dejavnost, katere namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso;
– Založniška dejavnost, katere namen je izdajanje strokovne in periodične literature, propagandnega gradiva, avdiokaset in videokaset ter računalniških programov;
– Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov, katere namen je izobraževanje vseh, ki sodelujejo v športu, informiranje o novostih v boju proti dopingu, mednarodno sodelovanje, testiranje ter vpeljevanje novosti v boju proti dopingu;
– Informacijske sisteme na področju športa, namen katerega je financiranje informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti ter nakup tehnologije.
Pogoji za kandidiranje in podrobnejša merila za vrednotenje bodo razvidna iz letnega programa športa.
9. člen
Izvajalec športnih programov prejme za prijavljene programe največ toliko sredstev, kot jih prijavi na razpis. Pridobljena sredstva ne morejo presegati predvidenega finančnega vrednotenja programov.
IV. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA
10. člen
Na podlagi letnega programa športa občinska uprava objavi javni razpis za zbiranje izvajalcev letnega programa športa.
Postopek javnega razpisa za zbiranje izvajalcev letnega programa športa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan občine z odločbo.
Javni razpis za izbor izvajalcev programov športa mora vsebovati:
– pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– vsebine, ki bodo sofinancirane,
– način izbora programov,
– okvirna višina sredstev, ki je na razpolago,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, za predložitev vlog,
– datum odpiranja vlog,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok v katerem bodo potencialni izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa.
11. člen
Občina mora na dan objave javnega razpisa omogočiti prejemnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati dokumentacijo.
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek mora biti označen z »ne odpiraj« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
12. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija. Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le popolne vloge. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
13. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in pripravi županu predlog razdelitve finančnih sredstev na podlagi meril za vrednotenje programov športa v občini Bovec.
14. člen
Občina mora predlagatelje o svoji odločitvi obvestiti in izbrane izvajalce športnih programov pozvati k podpisu pogodb.
15. člen
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz razpisa in da ni bil izbran za izvajalca športnih programov neopravičeno, lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o izbiri v roku 8 dni od prejema sklepa na župana občine.
Župan občine je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o izbiri. Sklep župana o pritožbi predlagatelja vloge je s tem dokončen.
V. FINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
16. člen
Športni programi se financirajo na podlagi pogodb o sofinanciranju letnega programa športa.
S pogodbo se opredeli:
– vsebino in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– obseg sredstev za dogovorjene programe,
– določitve obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– način črpanja odobrenih sredstev,
– način nadzora,
– pričakovani dosežki in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen
Izvajalci športnih programov morajo Občini Bovec najkasneje do 31. januarja naslednjega leta podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da se pri pregledu poročil ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih program, jih je dolžan le-ta vrniti v občinski proračun, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Enako velja tudi v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, vendar pa stroški dejansko ne nastanejo.
Če izvajalec do rokov, navedenih v prvem odstavku tega člena, ne odda letnih poročil, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa nakazana proračunska sredstva vrniti v občinski proračun, vključno z zakonitimi obrestmi.
Župan lahko na podlagi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega in tretjega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom, razporedi izvajalcem programov, katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev oziroma za realizacijo drugih programov na področju športa, za katere se ugotovi interes lokalne skupnosti.
18. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo porabe dodeljenih sredstev opravljajo organi in strokovne službe Občine Bovec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Tabele s podrobnejšimi merili za vrednotenje programov so sestavni del tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Bovec, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 8/08.
Župan
Občine Bovec.
Danijel Krivec l.r.
  TABELA 1: Interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
šoloobveznih otrok, mladine, otrok s posebnimi potrebami,
študentov, invalidov in športna rekreacija

  Tabela 1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|  PROGRAMI   | velikost | število | število |propagandno |
|         | skupine |ur kadra |  ur  | gradivo  |
|         |      |     | objekta |      |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Zlati sonček   |      |     |     |Planirani  |
|         |      |     |     |stroški   |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Ciciban planinec |      |     |     |Planirani  |
|         |      |     |     |stroški   |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Naučimo se    |10     |  10  |  10  |Planirani  |
|plavati     |      |     |     |stroški   |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Programi redne  |12 do 20  |  60  |  60  |/      |
|vadbe      |otrok   |     |     |      |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+


vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka
vrednost ure najema objekta 2 točki
Če število udeležencev ne dosega 50%, se programa ne financira.

  Tabela 1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|  PROGRAMI   | velikost | število | število |propagandno |
|         | skupine |  ur  |  ur  | gradivo  |
|         |      | kadra | objekta |      |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Zlati sonček   |      |     |     |Planirani  |
|         |      |     |     |stroški   |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Krpan      |      |     |     |Planirani  |
|         |      |     |     |stroški   |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Naučimo se    |10     |  20  |  20  |Planirani  |
|plavati     |      |     |     |stroški   |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Tečaji v     |10     |  20  |  /  |/      |
|različnih šport. |      |     |     |      |
|dis.       |      |     |     |      |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Programi redne  |15 do 20  |  80  |  80  |/      |
|vadbe      |otrok   |     |     |      |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Dejavnost    |12 do 15  |  160  |  /  |/      |
|tabornikov in  |otrok   |     |     |      |
|planincev    |      |     |     |      |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+
|Šolska športna  |      |     |     |Planirani  |
|tekmovanja    |      |     |     |materialni |
|         |      |     |     |stroški   |
|         |      |     |     |tekmovanj  |
|         |      |     |     |oziroma   |
|         |      |     |     |prevozi,  |
|         |      |     |     |prijavnine |
+-----------------+-----------+---------+---------+------------+

vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka
vrednost ure najema objekta 2 točki
Če število udeležencev ne dosega 50%, se programa ne financira.
  Tabela 1.3. Interesna športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami, mladine s posebnimi potrebami in invalidov
+----------------+------------+---------+---------+------------+
|  PROGRAMI  | velikost | število | število |propagandno |
|        |  skupine |  ur  |  ur  | gradivo  |
|        |      | kadra | objekta |      |
+----------------+------------+---------+---------+------------+
|Programi redne |   10   |  80  |  80  |/      |
|vadbe      |      |     |     |      |
+----------------+------------+---------+---------+------------+


vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka
vrednost ure najema objekta 2 točki
Če število udeležencev ne dosega 50%, se programa ne financira.

  Tabela 1.4. Interesna športna vzgoja mladine in študentov
+----------------+------------+---------+---------+------------+
|  PROGRAMI  | velikost | število | število |propagandno |
|        |  skupine |  ur  |  ur  | gradivo  |
|        |      | kadra | objekta |      |
+----------------+------------+---------+---------+------------+
|Programi redne |   20   |  80  |  80  |/      |
|vadbe      |      |     |     |      |
+----------------+------------+---------+---------+------------+

vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka
vrednost ure najema objekta 2 točki
Če število udeležencev ne dosega 50%, se programa ne financira.

  Tabela 1.5. Športna rekreacija
+----------------+------------+---------+---------+------------+
|  PROGRAMI  | velikost | število | število |propagandno |
|        |  skupine |  ur  |  ur  | gradivo  |
|        |      | kadra | objekta |      |
+----------------+------------+---------+---------+------------+
|Programi redne |   20   | 80 pos. |  80  |/      |
|vadbe      |      | kat.  |     |      |
+----------------+------------+---------+---------+------------+


vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka
vrednost ure najema objekta 2 točki
Če število udeležencev ne dosega 50%, se programa ne financira.

  TABELA 2: Športna vzgoja otrok, mladine in članov usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
  Tabela 2.1. Maksimalno število športnikov v vadbeni skupini
+----------+---------------------------------+---------+-------+
|     |       Otroci       | Mladina | Člani |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
| PANOGA |Cicibani/ke | Mlajši |Starejši |     |    |
|     |      | dečki/ce |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|dečki/ce |      |     |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|atletika |   15   |  15  |  10  |  6  |  6  |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|alpinizem |   12   |  10  |  8  |  6  |  6  |
|– športno |      |     |     |     |    |
|plezanje |      |     |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|balinanje |   /   |  12  |  12  |  8  |  6  |
|-     |      |     |     |     |    |
|kegljanje |      |     |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|golf   |   /   |  10  |  8  |  6  |  6  |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|karate - |   15   |  15  |  10  |  8  |  6  |
|judo   |      |     |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|kajak -  |   /   |  10  |  8  |  8  |  6  |
|kanu   |      |     |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|smučanje |   12   |  10  |  8  |  6  |  6  |
|- alpsko |      |     |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|smučanje |   /   |  14  |  10  |  6  |  6  |
|- teki  |      |     |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|tenis   |   12   |  10  |  8  |  6  |  6  |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|šah -   |   15   |  15  |  10  |  8  |  6  |
|dama   |      |     |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|košarka  |   /   |  12  |  12  |  12  | 12  |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|mali   |   10   |  10  |  10  |  10  | 10  |
|nogomet  |      |     |     |     |    |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|nogomet  |   /   |  18  |  18  |  18  | 18  |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+
|odbojka  |   /   |  12  |  12  |  12  | 12  |
+----------+------------+----------+---------+---------+-------+Pri individualnih športnih panogah se v primeru manjšega
števila športnikov v vadbeni skupini lahko združuje vadbene
skupine iz različnih kategorij.
Če pa je število udeležencev v vadbeni skupini manjše od 50%,
se programa ne financira.

  Tabela 2.2. Maksimalno število ur vadbe, za katero se lahko
sofinancira strokovni kader in objekt po kategorijah
+-----------------------------------+------------+-----------+
| Otroci usmerjeni v kakovostni in |  Mladi  |  Člani  |
|     vrhunski šport      |usmerjeni v |usmerjeni v|
|                  | kakovostni |kakovostni |
|                  |in vrhunski |in vrhunski|
|                  |  šport  |  šport  |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+
|Cicibani/ke | Mlajši | Starejši |      |      |
|      | dečki/ce | dečki/ce |      |      |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+
|  120 ur  | 240 ur | 300 ur  |  400 ur  | 320 ur  |
+------------+----------+-----------+------------+-----------+


vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka
vrednost ure najema objekta 2 točki
Najemnina objekta se sofinancira le izvajalcem, ki nimajo
zagotovljene brezplačne vadbe v občini. Osnova za
sofinanciranje najema objekta je pogodba o najemu objekta.

  Predlog sofinanciranja števila ur kadra in najema objekta
izdela komisija na podlagi podatkov iz plana vadbe, ki ga
izvajalec predloži ob razpisu.
  Izvajalcem se število doseženih točk po tej tabeli korigira
glede na razred v katerega so razvrščeni (7. člen pravilnika).

  Tabela 2.3. Sofinanciranje materialnih stroškov programa

+-------------------+-------------------+----------------------+
|  Cicibani/ke  | Mlajši dečki/ce |  Starejši dečki/ce |
+-------------------+-------------------+----------------------+
|  5točk/otroka  |  7 točk/otroka  |  10 točk/otroka  |
+-------------------+-------------------+----------------------+


Izvajalcem se število doseženih točk po tej tabeli korigira
glede na razred, v katerega so razvrščeni (7. člen pravilnika).

  TABELA 3: Sofinanciranje kategoriziranih športnikov

+-------------------------------+------------------------------+
|Razred             |Število točk na leto     |
+-------------------------------+------------------------------+
|mladinski           |100              |
+-------------------------------+------------------------------+
|državni            |120              |
+-------------------------------+------------------------------+
|perspektivni          |150              |
+-------------------------------+------------------------------+
|mednarodni           |190              |
+-------------------------------+------------------------------+
|svetovni            |240              |
+-------------------------------+------------------------------+


Upošteva se seznam kategoriziranih športnikov, objavljenih v
Obvestilih OKS-ZŠZ

  TABELA 4: Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov
+----------------------------+------------+--------------------+
|              | Število  |          |
|              |  točk  |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Tečaji za pridobitev    |   20   |Do višine kotizacije|
|oziroma ohranitev      |      |          |
|strokovnih usposobljenosti |      |          |
|in licenc          |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Programi stalnega      |   5   |Do višine kotizacije|
|strokovnega izpopolnjevanja |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Šolanje študentov FŠ    |   10   |Do plana stroškov FŠ|
+----------------------------+------------+--------------------+


  TABELA 5: Sofinanciranje prireditev
+-----------------+--------------+---------------+-------------+
|  Množičnost  |  Občinske  | Medobčinske | Meddržavne |
+-----------------+--------------+---------------+-------------+
|do 20      |   10   |   20    |   30   |
|udeležencev   |       |        |       |
+-----------------+--------------+---------------+-------------+
|21 do 50     |   20   |   30    |   40   |
|udeležencev   |       |        |       |
+-----------------+--------------+---------------+-------------+
|51 do 100    |   30   |   40    |   50   |
|udeležencev   |       |        |       |
+-----------------+--------------+---------------+-------------+
|nad 100     |   40   |   50    |   60   |
|udeležencev   |       |        |       |
+-----------------+--------------+---------------+-------------+
|nad 200     |   50   |   60    |   70   |
|udeležencev   |       |        |       |
+-----------------+--------------+---------------+-------------+
|nad 300     |   60   |   70    |   80   |
|udeležencev   |       |        |       |
+-----------------+--------------+---------------+-------------+


Število pridobljenih točk za posamezno prireditev se korigira s
faktorjem za tradicijo.
1,0 za enkratne prireditve, ki se odvijajo do 3 leta,
1.2 za prireditve, ki se odvijajo nepretrgoma več kot 3 leta.

  TABELA 6: Delovanje športnih društev in zvez
+------------------------------------------------+-------------+
|       Število članov društva       |Število točk |
|                        | za vsako  |
|                        | včlanjeno |
|                        | društvo v |
|                        |  zvezi  |
+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
|     |do 20 | 21–50 |51–100 | 101– |nad 150|       |
|     |   |    |    | 150 |    |       |
+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
| Društvo | 10 | 20  | 30  |  40 |  50 |       |
+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+
| Zveza |   |    |    |    |    |   25   |
+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------------+


+--------------+-----------------------------------------------+
|       |    Število registriranih tekmovalcev    |
+--------------+------------+-----------+----------+-----------+
|       |  do 10  |  11–25  | 26–50  | nad 50  |
+--------------+------------+-----------+----------+-----------+
|Društvo    |   5   |   10  |  25  |  50   |
+--------------+------------+-----------+----------+-----------+

AAA Zlata odličnost