Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1954. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2007, stran 4912.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo) ter 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 9. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:
                               €
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                 1.814.529
II. Skupaj odhodki                 1.755.101
III. Proračunski presežek (I-II)            59.428
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila in poveč. kap. deležev          700
VI. Prejeta minus dana posojila (IV-V)          700
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga                   635
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)        –635
X. Stanje sredstev na računih             59.493
3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja stanja proračuna Občine Bloke za leto 2007 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0002/2008
Nova vas, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost