Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1949. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1B), stran 4828.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-16
Ljubljana, dne 30. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POTNIH LISTINAH (ZPLD-1B)
1. člen
V Zakonu o potnih listinah (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo) se za 4. členom doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Upravljavci zbirk osebnih podatkov smejo potne listine kopirati samo v primerih, ki jih določa zakon.
Potno listino lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje identitete državljana v konkretnem postopku. Pojma finančna družba in finančne storitve sta opredeljena v zakonu, ki ureja bančništvo.
Kopiranje potne listine je dovoljeno tudi na podlagi pisne privolitve imetnika potne listine.
Ob kopiranju potne listine je treba z ustrezno oznako na kopiji zagotoviti, da se kopija potne listine ne bo uporabljala za druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije.
Na vlogo imetnika potne listine je upravljavec zbirk osebnih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji potne listine, na katerem je naveden namen rabe kopije in rok, za katerega upravljavec kopijo potrebuje. Imetnik potne listine lahko kopijo označi s svojim podpisom.
Kopijo potne listine je prepovedano hraniti v elektronski obliki.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 23.a člena se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Potna listina za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, se vroči zakonitemu zastopniku, ki je vložil vlogo za njeno izdajo, ali drugemu zakonitemu zastopniku, če je tako navedel zakoniti zastopnik ob vložitvi vloge. Državljanu, ki je ob vložitvi vloge za izdajo potne listine star 15 let in več, pa se lahko ne glede na njegovo poslovno sposobnost, vroči potna listina, če temu ob vložitvi vloge ni nasprotoval zakoniti zastopnik.
Pisemska pošiljka s potno listino iz prejšnjega odstavka je naslovljena na osebo, ki se ji vroči potna listina.
Potna listina se lahko ob predložitvi pooblastila ali izjave pooblaščenca o obstoju pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, vroči tudi pooblaščencu.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
3. člen
Peti in šesti odstavek 24. člena se črtata.
4. člen
Za drugim odstavkom 30. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa se na enotnem državnem portalu e-uprava objavijo podatki o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah iz sedme alineje prejšnjega odstavka, in sicer:
– ime organa, ki je izdal potno listino;
– številka potne listine;
– datum izdaje in datum veljavnosti potne listine;
– datum naznanitve pogrešitve potne listine.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
Z globo od 4.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki kopira potno listino v nasprotju s 4.a členom tega zakona.
Z globo od 200 do 2.080 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti.
Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Izvajanje 4.a člena tega zakona nadzira državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
3. in 4. člen tega zakona se začneta uporabljati po zagotovitvi tehničnih in tehnoloških možnosti za objavo podatkov na enotnem državnem portalu e-uprava, vendar najpozneje 1. oktobra 2009. Do tedaj se še naprej uporabljata peti in šesti odstavek 24. člena Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo).
7. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-03/91-4/39
Ljubljana, dne 22. aprila 2008
EPA 1900-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost