Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1948. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-B), stran 4825.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-15
Ljubljana, dne 30. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSEBNI IZKAZNICI (ZOIzk-B)
1. člen
V Zakonu o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Osebno izkaznico s kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko državljan poleg namenov iz prejšnjih odstavkov uporablja tudi za opravljanje elektronskih storitev.
Osebno izkaznico lahko državljan uporablja tudi za uveljavljanje storitev s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v primerih in pod pogoji ter v skladu s predpisi s tega področja.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji« nadomesti z besedama »Republike Slovenije«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osebno izkaznico mora imeti tudi državljan z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, če je star 18 let in več in nima veljavne javne listine iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državljan svoje osebne izkaznice ne sme dati ali posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje osebne izkaznice kot svoje ali spreminjati katerih koli podatkov na osebni izkaznici.«.
4. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Upravljavci zbirk osebnih podatkov smejo osebne izkaznice kopirati samo v primerih, ki jih določa zakon.
Osebno izkaznico lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje identitete državljana v konkretnem postopku. Pojma finančna družba in finančne storitve sta opredeljena v zakonu, ki ureja bančništvo.
Kopiranje osebne izkaznice je dovoljeno tudi na podlagi pisne privolitve imetnika osebne izkaznice.
Ob kopiranju osebne izkaznice je treba z ustrezno oznako na kopiji zagotoviti, da se kopija osebne izkaznice ne bo uporabljala za druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije.
Na vlogo imetnika osebne izkaznice je upravljavec zbirk osebnih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji osebne izkaznice, na katerem je naveden namen rabe kopije in rok, za katerega upravljavec kopijo potrebuje. Imetnik osebne izkaznice lahko kopijo označi s svojim podpisom.
Kopijo osebne izkaznice je prepovedano hraniti v elektronski obliki.«.
5. člen
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, a se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko izda osebno izkaznico tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.«.
6. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, oba pa na enak način določita tudi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu organu.«.
Za prvim odstavkom se dodajo nov drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Osebna izkaznica vsebuje naslednje podatke:
– fotografijo državljana;
– priimek in ime ter EMŠO;
– rojstni datum;
– spol;
– državljanstvo;
– stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče (v primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona);
– datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice;
– serijsko številko osebne izkaznice;
– pristojni organ;
– oznako prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje (v primeru iz 8. člena tega zakona) in
– lastnoročni podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati.
Državljanu, staremu 15 let in več, se na vlogo lahko izda osebna izkaznica, ki vsebuje mikročip, na katerem je kvalificirano digitalno potrdilo državnega overitelja. V kvalificiranem digitalnem potrdilu so poleg podatkov, določenih v zakonu, ki ureja elektronski podpis, zapisani tudi ime in priimek, EMŠO in davčna številka državljana ter serijska in registrska številka osebne izkaznice. EMŠO in davčna številka sta zapisani v kriptografsko zaščiteni obliki oziroma na način, ki onemogoča nepooblaščen dostop brez privolitve državljana.
Državni overitelj kvalificiranega digitalnega potrdila pridobi davčno številko, ki se zapiše na mikročip iz prejšnjega odstavka, iz centralnega registra prebivalstva.
Za uveljavljanje storitev iz četrtega odstavka 1. člena tega zakona se na vlogo državljana lahko izda osebnega izkaznica, ki na mikročipu vsebuje digitalno potrdilo, določeno s predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
Na osebni izkaznici iz prejšnjega odstavka je poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena tudi številka zavarovane osebe.
Ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice z mikročipom, ki se šteje kot osebna privolitev državljana oziroma zakonitega zastopnika v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, mora biti državljan oziroma zakoniti zastopnik seznanjen z namenom uporabe osebne izkaznice iz tretjega in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo osmi, deveti in deseti odstavek.
7. člen
V 5.a členu se za besedilom »ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve« doda besedilo »ali ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podjetje ali organizacija iz prejšnjega odstavka zagotavlja na način iz prejšnjega odstavka tudi prenos osebnih izkaznic med podjetjem ali organizacijo iz 5. člena tega zakona in podjetjem ali organizacijo, pooblaščeno za izdelavo kartice zdravstvenega zavarovanja.«.
8. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z veljavnostjo petih let.«.
V četrtem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Primere ravnanja, ki ne štejejo za ravnanje z dolžno skrbnostjo, predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.«.
V petem odstavku se za besedo »veljavnostjo« doda beseda »največ«.
9. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedama »zavrnitev izdaje« dodata besedi »ali odvzem«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O prepovedi izda pristojni organ odločbo in o tem obvesti organ iz prejšnjega odstavka. Državljan, ki ima veljavno osebno izkaznico brez prepovedi, mora to osebno izkaznico nemudoma izročiti v hranjenje pristojnemu organu. Na vlogo se mu lahko izda osebna izkaznica z označeno prepovedjo uporabe za prehod državne meje.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je sodišče ali organ, ki je po zakonu, ki ureja potne listine, pristojen zahtevati zavrnitev izdaje ali odvzem potne listine iz razlogov, določenih v navedenem zakonu, zahteval zavrnitev izdaje ali odvzem potne listine, se lahko državljanu, ki še nima osebne izkaznice, na vlogo izda osebna izkaznica z označeno prepovedjo uporabe za prehod državne meje.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »drugega odstavka tega člena«.
10. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, pristojni organ državljanu vrne osebno izkaznico brez označene prepovedi uporabe za prehod državne meje, državljan pa mora osebno izkaznico z označeno prepovedjo uporabe za prehod državne meje predložiti v uničenje pristojnemu organu.«.
11. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 7. člen tega zakona veljavnost osebne izkaznice preneha s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije.
Imetnik osebne izkaznice iz prejšnjega odstavka mora osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu ali diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini ob vročitvi odločbe o prenehanju državljanstva Republike Slovenije.«.
12. člen
Tretji odstavek 12. člena se črta.
13. člen
V drugem odstavku 13. člena se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. podatek o tem, ali ima državljan sklenjeno zdravstveno zavarovanje, če vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice iz petega odstavka 5. člena tega zakona;«.
Dosedanja 5. točka postane 6. točka.
Dosedanja 6. točka, ki postane 7. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»7. priimek in ime, EMŠO ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika;«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. vrsto osebne izkaznice in podatke o vročitvi osebne izkaznice.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogi za izdajo osebne izkaznice je treba priložiti fotografijo predpisane velikosti. Fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Za namene predložitve fotografije v digitalni obliki se vzpostavi elektronsko odložišče fotografij za osebne dokumente, na katerem se fotografije hranijo eno leto. Način predložitve fotografije v digitalni obliki predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.
Fotografije v digitalni obliki, ki se hranijo na elektronskem odložišču iz prejšnjega odstavka, se lahko na vlogo imetnika osebne izkaznice uporabijo tudi za izdajo njegove druge javne listine s fotografijo, ki jo izda državni organ.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
14. člen
V prvem odstavku 13.a člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Državljanu iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona se osebna izkaznica vroči pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.«.
Za prvim odstavkom se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Osebna izkaznica za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, se vroči zakonitemu zastopniku, ki je vložil vlogo za njeno izdajo, ali drugemu zakonitemu zastopniku, če je tako navedel zakoniti zastopnik ob vložitvi vloge. Državljanu, ki je ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice star 15 let in več, se lahko ne glede na njegovo poslovno sposobnost, vroči osebna izkaznica, če temu ob vložitvi vloge ni nasprotoval zakoniti zastopnik.
Pisemska pošiljka z osebno izkaznico iz prejšnjega odstavka je naslovljena na osebo, ki se ji vroči osebna izkaznica.
Osebna izkaznica se lahko ob predložitvi pooblastila ali izjave pooblaščenca o obstoju pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, vroči tudi pooblaščencu.«.
Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.
15. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) osebne izkaznice mora državljan v osmih dneh naznaniti pristojnemu organu. V naznanitvi navede podatke iz 1., 2., 3. in 7. točke drugega odstavka 13. člena tega zakona, podatke iz četrte alineje drugega odstavka 15. člena tega zakona ter okoliščine pogrešitve osebne izkaznice.«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Državljan Republike Slovenije brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji mora pogrešitev osebne izkaznice v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od pogrešitve na način, določen v prejšnjem odstavku.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V naznanitvi pogrešitve je treba navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve osebne izkaznice.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ na vlogo državljana izda novo osebno izkaznico.«.
16. člen
V drugem odstavku 15. člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– datum vročitve osebne izkaznice,«.
Dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
Za sedmo alinejo se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– podatke o statusu kvalificiranega digitalnega potrdila iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa se na enotnem državnem portalu e-uprava javno objavijo podatki o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah iz šeste alineje prejšnjega odstavka, in sicer:
– ime organa, ki je izdal osebno izkaznico,
– številka osebne izkaznice,
– datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice,
– datum naznanitve pogrešitve osebne izkaznice.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
17. člen
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podatke iz evidence izdanih osebnih izkaznic lahko uporablja zavod, pristojen za zdravstveno zavarovanje, v postopku izdaje kartice zdravstvenega zavarovanja in za namen izvajanja četrtega odstavka 1. člena tega zakona. Podatek iz 5. točke drugega odstavka 13. člena tega zakona o tem, ali ima državljan sklenjeno zdravstveno zavarovanje, ki si ga pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti, se lahko pridobi s povezavo med evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena in evidenco zavoda, pristojnega za zdravstveno zavarovanje. Podatek iz osme alineje drugega odstavka 15. člena, ki si ga pristojni pridobi po uradni dolžnosti, se lahko pridobi s povezavo med evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena in evidenco državnega overitelja.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Osebne podatke iz 13. člena in podatke o digitalnem potrdilu iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona ter podatek o številki zavarovane osebe sme uporabljati podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona samo za potrebe vpisa podatkov na obrazec osebne izkaznice in jih mora takoj, najpozneje pa v 30 dneh po uporabi uničiti. Podatek o digitalnem potrdilu iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona se lahko pridobi s povezavo z evidenco državnega overitelja, podatek o številki zavarovane osebe pa se lahko pridobi s povezavo z evidenco zavoda, pristojnega za zdravstveno zavarovanje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dodata se nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Osebne podatke iz 1. in 2. točke drugega odstavka 13. člena tega zakona in podatek o serijski številki osebne izkaznice sme uporabljati podjetje ali organizacija, pooblaščena za izdelavo kartice zdravstvenega zavarovanja, samo za potrebe potrditve prevzema poštne pošiljke in vpisa digitalnega potrdila iz petega odstavka 5. člena tega zakona na osebno izkaznico in jih mora takoj, najpozneje pa v 30 dneh po uporabi uničiti.
Osebne podatke iz 1. in 2. točke drugega odstavka 13. člena, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 15. člena tega zakona sme uporabljati državni overitelj iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona za potrebe izdaje in upravljanja s kvalificiranim digitalnim potrdilom iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.«.
18. člen
V 18. členu se besedilo »od 30.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 do 830 eurov«.
3. in 4. točka se spremenita tako, da se glasita:
»3. ki svojo osebno izkaznico da ali posodi drugi osebi ali uporabi tujo osebno izkaznico kot svojo ali ki spremeni katere koli podatke na osebni izkaznici (drugi odstavek 3. člena);
4. ki v vlogi za izdajo osebne izkaznice in naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice navede neresnične podatke (šesti odstavek 13. člena in četrti odstavek 14. člena).«.
19. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedilo »od 15.000 do 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 100 do 400 eurov«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. državljan, ki že ima veljavno osebno izkaznico, pa si pridobi drugo (četrti odstavek 2. člena), razen v primeru iz drugega odstavka 8. člena tega zakona;«.
V drugem odstavku se besedilo »od 60.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 15.000 do 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 100 do 400 eurov«.
20. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
Z globo od 4.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki kopira osebno izkaznico v nasprotju s 3.a členom tega zakona.
Z globo od 200 do 2.080 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti.
Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Izvajanje 3.a člena tega zakona nadzira državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Osebne izkaznice, izdane na obrazcih, določenih s Pravilnikom o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 43/98 in 100/03), se lahko uporabljajo do izteka veljavnosti. Imetnik take osebne izkaznice lahko pred iztekom njene veljavnosti zaprosi za njeno zamenjavo z osebno izkaznico, izdano v skladu s tem zakonom.
Do uskladitve oziroma izdaje novih predpisov se pravilnik iz prejšnjega odstavka uporablja, če ni v nasprotju s tem zakonom.
22. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše:
– obrazce iz 5. člena zakona in način označitve prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje iz drugega odstavka 8. člena zakona;
– primere ravnanja, ki ne štejejo za ravnanje z dolžno skrbnostjo, iz četrtega odstavka 7. člena zakona;
– način predložitve fotografije v digitalni obliki iz četrtega odstavka 13. člena zakona;
– način vodenja evidence iz 15. člena zakona;
– postopek in način izdelave in izdaje osebne izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 13. člena zakona, ki jih uporablja podjetje ali organizacija iz 5. in 5. a člena zakona;
– določi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu organu.
23. člen
Tretji odstavek 1. člena, tretji odstavek 4. člena, tretji, četrti in sedmi odstavek 5. člena ter drugi, tretji in šesti odstavek 16. člena zakona, kolikor se nanašajo na osebno izkaznico s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se začnejo uporabljati z dnem, ko se po uskladitvi pravilnika iz prvega odstavka 21. člena tega zakona s tem zakonom začnejo uporabljati predpisi iz prve do šeste alineje prejšnjega člena ali zadnji od teh predpisov, če se ne začnejo uporabljati na isti dan.
Četrti odstavek 1. člena, peti in šesti odstavek 5. člena, drugi odstavek 5.a člena, 5. točka drugega odstavka 13. člena ter drugi, tretji in peti odstavek 16. člena zakona, kolikor se nanašajo na uporabo osebne izkaznice za uveljavljanje storitev s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, se začnejo uporabljati v skladu s prejšnjim odstavkom in v roku, ki ga določijo predpisi na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
24. člen
Nov četrti in peti odstavek 14. člena ter tretji odstavek 15. člena zakona se začnejo uporabljati po zagotovitvi tehničnih in tehnoloških možnosti za objavo podatkov na enotnem državnem portalu e-uprava, vendar najpozneje 1. oktobra 2009. Do tedaj se še naprej uporabljata četrti in peti odstavek 14. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo).
25. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-06/93-1/21
Ljubljana, dne 22. aprila 2008
EPA 1901-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost