Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1947. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1D), stran 4821.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-14
Ljubljana, dne 30. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-1D)
1. člen
V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07 – ZPPreb-B) se v 2. členu dodata novi osemnajsta in devetnajsta alinea, ki se glasita:
"– Garant je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki med bivanjem tujca v Republiki Sloveniji z garantnim pismom jamči za kritje vseh stroškov, nastalih v zvezi z bivanjem in nastanitvijo tujca v Republiki Sloveniji in vrnitvijo tujca v matično državo.
– Garantno pismo je dokument, s katerim državljan tretje države v postopku izdaje vizuma dokazuje namen bivanja v Republiki Sloveniji, nastanitev in zadostna sredstva za preživljanje med bivanjem v Republiki Sloveniji in za vrnitev v matično državo.".
2. člen
V drugem odstavku 13. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Tujec, ki lahko tri mesece v obdobju šestih mesecev brez vizuma biva in se giblje na območju držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, lahko v Republiko Slovenijo vstopi in v njej ostane največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah ne preseže treh mesecev v obdobju šestih mesecev, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic.".
3. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b in 19.c člen, ki se glasijo:
"19.a člen
(potovalno zdravstveno zavarovanje)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje ali tranzitni vizum, mora dokazati, da ima za čas bivanja oziroma zadrževanja v Republiki Sloveniji sklenjeno ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki v Republiki Sloveniji krije stroške, nastale zaradi zdravstvenih razlogov ter nujne medicinske pomoči in nujnega bolnišničnega zdravljenja.
(2) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ali večkratni vstop, mora imeti sklenjeno ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje iz prejšnjega odstavka za ves čas bivanja v Republiki Sloveniji oziroma za vsak obisk.
(3) Potovalno zdravstveno zavarovanje mora kriti stroške zdravljenja v Republiki Sloveniji in veljati za celotno obdobje tujčevega bivanja v državi. Zavarovalna vsota, za katero tujec sklene zavarovanje, ne sme biti nižja od 30.000 eurov.
(4) Tujec sklene potovalno zdravstveno zavarovanje praviloma v državi, kjer prebiva. Če sklenitev potovalnega zdravstvenega zavarovanja v državi tujčevega prebivanja ni možna, ga lahko sklene v katerikoli drugi državi, kjer je sklenitev zavarovanja iz prvega odstavka možna, lahko pa zanj potovalno zdravstveno zavarovanje iz prvega odstavka sklene tudi garant.
(5) Imetniki diplomatskih potnih listov, razen akreditirani člani diplomatskega osebja za Republiko Slovenijo, pomorščaki, katerih status urejata Konvenciji ILO št. 108 in 185, in tujci, ki za izdajo vizuma zaprosijo na meji, ne potrebujejo potovalnega zdravstvenega zavarovanja.
(6) Če tujec opravlja poklic, zaradi katerega ima sklenjeno potovalno zdravstveno zavarovanje, predložitev dokazila o sklenjenem potovalnem zdravstvenem zavarovanju ni potrebna.
19.b člen
(garantno pismo)
(1) Garant, ki tujca vabi na zasebni ali poslovni obisk, mora tujcu napisati garantno pismo.
(2) Garant z garantnim pismom jamči, da bo tujcu zagotovil nastanitev oziroma kril stroške bivanja v Republiki Sloveniji in stroške vrnitve v matično državo. Garant tudi jamči, da bo kril morebitne stroške nastanitve tujca v centru za tujce ali v azilnem domu ter morebitne stroške odstranitve tujca iz države.
(3) Garant mora garantno pismo evidentirati pri upravni enoti, ki podatke vnese v evidenco garantnih pisem.
(4) V postopku izdaje vizuma mora uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva po uradni dolžnosti pridobiti podatke, ki se nanašajo na verodostojnost garanta ter njegovo sposobnost kriti stroške in zagotoviti nastanitev, o katerih se vodi uradna evidenca.
(5) Garantno pismo mora vsebovati podatke iz drugega odstavka tega člena ter za potrebe odločanja o izdaji vizuma in ugotavljanja kršitev postopka podatke o tujcu in garantu ter druge podatke, potrebne za odločanje. Če je garant fizična oseba, mora garantno pismo, poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena, vsebovati naslednje podatke: ime in priimek garanta, datum rojstva garanta, državljanstvo garanta, telefonsko številko garanta, naslov, na katerem garant biva, ime in priimek tujca, datum rojstva tujca, državljanstvo tujca, razmerje tujca do garanta, obdobje, za katerega garant vabi tujca v državo, in naslov, na katerem bo tujec bival med bivanjem v državi. Kadar je garant pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora garantno pismo poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena vsebovati naslednje podatke: firma oziroma ime in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ime in priimek zakonitega zastopnika, telefonsko številko zakonitega zastopnika, ime in priimek morebitnega pooblaščenca zakonitega zastopnika, številko potrdila o overitvi pooblastila, ime in priimek tujca, datum rojstva tujca, državljanstvo tujca, razlog, zaradi katerega pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vabi tujca na poslovni obisk, firma oziroma ime in sedež pravne osebe, kjer je tujec zaposlen, in način vzpostavitve prvega poslovnega stika s tujcem.
19.c člen
(sredstva za preživljanje)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma, mora imeti zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje. Organ, pristojen za izdajo vizuma, oceni sredstva za preživljanje glede na namen in trajanje tujčevega bivanja v Republiki Sloveniji.
(2) Višino sredstev, ki zadoščajo za dnevno preživljanje tujca v državi, določi minister, pristojen za zunanje zadeve, ob upoštevanju povprečnih cen za prehrano in nastanitev v državi. Znesek se usklajuje enkrat letno glede na rast cen življenjskih potrebščin.
(3) Izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje lahko tujec dokazuje z gotovino, potovalnimi čeki, kreditnimi karticami, garantnim pismom, dokazilom o plačanem bivanju v okviru turističnega aranžmaja oziroma na kakršenkoli drug način, ki dokazuje, da razpolaga s sredstvi, potrebnimi za njegovo preživljanje v državi.".
4. člen
V prvem odstavku 20. člena se dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
"– nima zagotovljenih zadostnih sredstev za preživljanje in sklenjenega potovalnega zdravstvenega zavarovanja;
– iz okoliščin konkretnega primera izhaja, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno ali predvsem z namenom pridobitve vizuma.".
5. člen
V tretjem odstavku 27. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi: "S pogodbo, s katero tujcu druga fizična ali pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko tujec dokazuje največ polovico zagotovljenih sredstev za preživljanje, v celoti pa le v primeru izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi študija. Pogodba mora biti sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.".
V petem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Če je po tem zakonu pogoj za izdajo dovoljenja za prebivanje veljavno delovno dovoljenje, se lahko prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje vloži sočasno z vloženo prošnjo za izdajo delovnega dovoljenja.".
6. člen
V 32. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vložiti pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, delodajalec pa lahko prošnjo vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.".
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 36. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "V enoletni rok veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje se všteje tudi čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji na podlagi potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki po tem zakonu velja kot dovoljenje za začasno prebivanje.".
V sedmem odstavku se na koncu doda besedilo, ki se glasi: "Mladoletnim neporočenim otrokom tujca ali njegovega zakonca in staršem mladoletnega tujca se dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine ne more izdati ali podaljšati za daljši čas od otrokove polnoletnosti.".
8. člen
V šestem odstavku 38.a člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ žrtvi trgovine z ljudmi izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.".
9. člen
V prvem odstavku 45. člena se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
"– tujec pred pretekom veljavnosti dovoljenja pridobi novo dovoljenje za začasno prebivanje;".
Dosedanja sedma alinea postane osma alinea.
10. člen
Drugi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Pritožba zoper zavrnitev izdaje vizuma ni dovoljena, razen v naslednjih primerih zavrnitve izdaje vizuma na diplomatsko-konzularnem predstavništvu:
– tujcu, družinskemu članu državljana države članice Evropske unije ali tujcu, družinskemu članu slovenskega državljana, ki prosi za izdajo vizuma zaradi združitve oziroma ohranitve družine s slovenskim državljanom ali z državljanom druge države članice Evropske unije;
– tujcu, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje (vizum D ali vizum D+C).
O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Pritožba zoper razveljavitev vizuma ni dovoljena.".
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedi "zoper zavrnitev" nadomestita z besedama "v zadevah".
11. člen
V 67. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za državljane držav članic Evropske unije, njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov.".
12. člen
V 69. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) O prošnjah za izdajo dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja mora pristojni organ odločiti čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od prejema popolne prošnje. Kadar mora pristojni organ zaradi ugotovitve obstoja razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja ali potrdila izvesti poseben ugotovitveni postopek, mora o prošnji odločiti najpozneje v treh mesecih.".
13. člen
V prvem odstavku 75. člena se črta besedilo "z maloobmejno izkaznico".
14. člen
Četrti in peti odstavek črtata 79.a člena se črtata.
15. člen
Za 80. členom se doda nov 80.a člen, ki se glasi:
"80.a člen
(način izdaje, vsebina in oblika dovoljenja za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano državljanu Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, na eni strani, ter Švicarsko konfederacijo, na drugi, o prostem pretoku oseb (UL L št. 114 z dne 30. 4. 2002, str. 6) in dovoljenje za stalno prebivanje, izdano državljanu Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu, se izda v obliki izkaznice.
(2) Dovoljenje za prebivanje iz prejšnjega odstavka mora vsebovati fotografijo osebe, kateri je izdano, in podatke o:
– vrsti dovoljenja;
– roku veljavnosti in
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe, kateri je dovoljenje izdano.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko dovoljenja za prebivanje ter način označitve prenehanja predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.".
16. člen
V prvem odstavku 85. člena se v napovednem stavku za besedo "stanju" postavi vejica, besedilo "in gibanju tujcev" pa nadomesti z besedilom "gibanju tujcev in odločanja o pravicah in dolžnostih tujcev po tem zakonu".
Dodajo se nove sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alinea, ki se glasijo:
"– garantnih pismih,
– udeležbi tujcev na tečajih slovenskega jezika,
– udeležbi tujcev na tečajih seznanjanja s slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo.".
V drugem odstavku se besedilo "vodi evidence iz" nadomesti z besedilom "upravlja evidence iz sedme,".
V tretjem odstavku se beseda "vodi" nadomesti z besedo "upravlja".
V četrtem odstavku se beseda "vodi" nadomesti z besedo "upravlja".
V petem odstavku se besedilo "vodi evidence iz pete in šeste alinee" nadomesti z besedilom "upravlja evidence iz pete, šeste in sedemnajste alinee".
V šestem odstavku se v prvem stavku beseda "vodi" nadomesti z besedo "upravlja".
V sedmem, osmem in devetem odstavku se beseda "vodi" nadomesti z besedo "upravlja".
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
"(10) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravlja evidenci iz osemnajste in devetnajste alinee prvega odstavka tega člena. Pristojni organ lahko podatke iz evidence o udeležbi tujcev na tečajih slovenskega jezika uporablja v postopkih pridobitve državljanstva Republike Slovenije.".
17. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
"88. člen
(podatki za izdajo vizuma)
(1) Tujec je v vlogi za izdajo vizuma dolžan dati pristojnemu organu naslednje podatke:
1. EMŠO, če mu je določen;
2. priimek in ime;
3. priimek ob rojstvu;
4. rojstni datum (dan, mesec, leto) in kraj rojstva (država, kraj);
5. spol;
6. državljanstvo;
7. državljanstvo ob rojstvu;
8. zakonski stan;
9. priimek in ime matere in očeta;
10. podatke o potnem listu (vrsta potnega lista, številka potnega lista, organ, ki je potni list izdal, datum izdaje potnega lista, veljavnost potnega lista);
11. poklic;
12. priimek in ime zakonca;
13. priimek zakonca ob rojstvu;
14. datum in kraj rojstva zakonca;
15. priimek, ime in datum rojstva otrok;
16. osebne podatke o državljanu države članice Evropske unije, kadar je tujec njegov družinski član (priimek in ime, rojstni datum, številka potnega lista ali osebne izkaznice, sorodstveno razmerje z državljanom države članice Evropske unije);
17. naslov bivanja v tujini in telefonsko številko.
(2) Tujec je dolžan vlogi za izdajo vizuma priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo tujca.
(3) V evidenci vizumov vodi organ podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena ter podatke o kraju bivanja tujca v Republiki Sloveniji. V evidenci vizumov vodi organ tudi podatke o številki vloge, kraju in datumu vložitve vloge, vrsti, datumu izdaje, veljavnosti in serijski številki vizuma, datumu razveljavitve oziroma datumu zavrnitve vizuma.
(4) Osebni podatki, ki se vodijo v evidenci vizumov, se lahko obdelujejo za naslednje namene:
– odločanje o izdaji vizuma v postopku izdaje vizuma;
– odločanje o izpolnjevanju pogojev za vstop v državo;
– preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– odločanje v azilnem postopku;
– preprečevanje organiziranega kriminala, ilegalnih migracij in trgovine z belim blagom;
– zagotavljanje nacionalne varnosti.
(5) V evidenci garantnih pisem vodi organ podatke o priimku in imenu garanta, datumu rojstva garanta, državljanstvu garanta, naslovu stalnega oziroma začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, telefonski številki garanta, finančnih sredstvih garanta, lastništvu ali najemu nepremičnine garanta ter podatke iz kazenske evidence za garanta. Kadar je garant pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, se v evidenci garantnih pisem vodijo podatki o firmi oziroma imenu, sedežu in telefonski številki pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, imenih in priimkih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.".
18. člen
V 89. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in odkrivanja ukradenih oziroma pogrešanih potnih listov za tujca, se o ukradenih oziroma pogrešanih potnih listih za tujca podatki o pristojnem organu, ki je potni list izdal, datumu izdaje, veljavnosti, registrski in serijski številki potnega lista ter datumu prijave pogrešitve potnega lista javno objavijo na enotnem državnem portalu e-uprava.".
19. člen
V 91. členu se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
"(6) Evidenca o udeležbi tujcev na tečajih slovenskega jezika (evidenca iz osemnajste alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona, o vrsti tečaja, v katerega je bil tujec uvrščen, udeležbi na tečaju in opravljenem preizkusu.
(7) Evidenca o udeležbi tujcev na tečajih seznanjanja s slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo (evidenca iz devetnajste alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona, o udeležbi na tečaju in o opravljenem preizkusu.".
20. člen
V prvem odstavku 92. člena se črta drugi stavek.
V drugem odstavku se črta drugi stavek.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"(4) Podatki iz evidenc o potnih listih za tujce in o zadržkih za izdajo potnega lista tujcu se hranijo pet let od poteka veljavnosti potnega lista oziroma od dokončnosti odločbe, nato se arhivirajo.
(5) Podatki iz evidenc o udeležbi tujcev na tečajih slovenskega jezika in o udeležbi na tečajih seznanjanja s slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo se hranijo pet let po končanem tečaju, nato se arhivirajo.".
21. člen
V drugem odstavku 93. člena se besedilo "organi, pristojni za vodenje evidenc" nadomesti z besedilom "organi, pristojni za upravljanje evidenc".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Osebne podatke iz evidenc iz 85. člena tega zakona, ki so nujno potrebni za ugotavljanje istovetnosti tujca oziroma zaradi nadzora nad pravilnostjo ali zakonitostjo postopkov, lahko organi, pristojni za upravljanje evidenc, ob pogoju vzajemnosti in z namenom nadzora nad pravilnostjo in zakonitostjo postopkov, posredujejo drugim državam, ki niso države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da gre za posredovanje pristojnemu organu tuje države ali pristojnemu organu lokalne samoupravne skupnosti, ki izvršuje določene upravne naloge, ki niso v neskladju z nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki iz njihovih evidenc;
– da se prejemnik podatkov zaveže, da bo dobljene podatke obdeloval samo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
– da posredovanje in nadaljnja obdelava podatkov ne posegata v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.".
22. člen
V 93.g členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) S pogodbo, s katero državljanu EU druga fizična ali pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko državljan EU dokazuje največ polovico zadostnih sredstev za preživljanje, v celoti pa le v primeru, če želi v Republiki Sloveniji prebivati zaradi združitve družine z državljanom EU ali slovenskim državljanom. Pogodba mora biti sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.".
23. člen
V 93.l členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Če se zagotovljena sredstva za preživljanje iz prejšnjega odstavka dokazujejo s pogodbo, s katero družinskemu članu ali državljanu EU oziroma slovenskemu državljanu, ki je družinskega člana dolžan preživljati, druga fizična ali pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, mora biti pogodba sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Z navedeno pogodbo lahko družinski član v celoti dokaže zagotovljena sredstva za preživljanje.".
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Neporočenim otrokom mlajšim od 21 let in staršem državljana EU ali slovenskega državljana, ki je mlajši od 21 let, se dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana ne more izdati za daljši čas od otrokovega dopolnjenega 21. leta starosti.".
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
24. člen
V 93.r členu se doda nova osma alinea, ki se glasi:
"– pred pretekom veljavnosti dovoljenja pridobi novo dovoljenje za začasno prebivanje;".
Dosedanja osma alinea postane deveta alinea.
25. člen
V 93.t členu se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
"– je namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja, ali če se ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno ali predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje.".
26. člen
V prvem odstavku 95. člena se besedilo "od 850.000 do 1.500.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 3.500 do 6.200 eurov".
V drugem odstavku se besedilo "od 20.000 do 100.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 200 do 1.000 eurov".
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"(3) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za vsakega tujca kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki zanj ne zagotovi nastanitve oziroma ne krije stroškov bivanja ali vrnitve v matično državo, za kar je dal jamstvo z garantnim pismom ali če zanj ne krije stroškov nastanitve v centru za tujce ali v azilnem domu ali stroškov odstranitve iz države (drugi odstavek 19.b člena).
(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.".
27. člen
V 96. členu se besedilo "od 10.000 do 50.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 400 do 1.200 eurov".
V 3. točki se za besedilom "ne zapusti države" doda besedilo "ali območja držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985".
28. člen
V 97. členu se besedilo "20.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "400 eurov".
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
"1. poskusi zapustiti državo v nasprotju z 12. členom tega zakona;".
29. člen
V 98. členu se besedilo "od 20.000 do 100.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 500 do 1.200 eurov".
30. člen
V prvem odstavku 99. člena se besedilo "od 100.000 do 240.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 2.000 do 4.500 eurov".
V drugem odstavku se besedilo "od 100.000 do 240.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 2.000 do 4.500 eurov".
V tretjem odstavku se besedilo "od 500.000 do 1.000.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 3.000 do 15.000 eurov".
V četrtem odstavku se besedilo "od 150.000 do 300.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 1.000 do 4.000 eurov".
31. člen
V prvem odstavku 99.a člena se besedilo "od 20.000 do 100.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 500 do 1.200 eurov".
V drugem odstavku se besedilo "od 10.000 do 50.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 400 do 1.200 eurov".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpis iz tretjega odstavka 80.a člena zakona v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do začetka izdajanja dovoljenja za prebivanje v predpisani obliki iz 80.a člena zakona, se dovoljenje za prebivanje izda z odločbo.
33. člen
18. člen tega zakona se začne uporabljati z vzpostavitvijo tehničnih in tehnoloških možnosti za javno objavo podatkov na enotnem državnem portalu e-uprava, vendar najkasneje 1. oktobra 2009. Do tedaj se še naprej uporabljata četrti in peti odstavek 79.a člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07 – ZPPreb-B).
34. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/91-1/60
Ljubljana, dne 22. aprila 2008
EPA 1914-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost