Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1806. Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev, stran 4527.

Na podlagi 3.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje, vrste iger, obseg prirejanja, nadzor ter druga vprašanja v zvezi s prirejanjem iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »koncesionar« je gospodarska družba, ki pridobi koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo ali koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in ki ima v koncesijski pogodbi določeno, da prireja spletno igro;
– »spletna igra« je igra na srečo, ki se deloma ali v celoti prireja na informacijskem sistemu koncesionarja in se je igralec lahko udeleži preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev;
– »spletni igralni sistem« je informacijski sistem, na katerem se prirejajo igre na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev in vključuje strojno in programsko opremo koncesionarja;
– »seja« so vsi dogodki od prijave igralca v spletni igralni sistem do njegove odjave; v eni seji lahko igralec zamenja več spletnih iger;
– »nadzorni organ« je Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo;
– »igralni račun« je račun denarnih sredstev, ki ga igralec odpre pri koncesionarju in preko katerega potekajo vplačila v spletno igro, dobitki pri spletni igri in izplačila iz spletne igre;
– »strežnik« je strežnik spletnega igralnega sistema, na katerem se določa izid spletne igre, beležijo ali hranijo podatki, ki nastajajo z igranjem, prijave in finančne transakcije igralcev, beležijo ali hranijo podatki o igralcih in njihovih igralnih računih ali zagotavljajo informacije o spletni igri;
– »finančna transakcija« je vplačilo na igralni račun in izplačilo iz igralnega računa;
– »pregled stranke« je postopek ugotavljanja istovetnosti igralca ter preverjanje njegove istovetnosti na podlagi verodostojnih, neodvisnih in objektivnih virov;
– »kredit« je število kreditnih točk kot enote za merjenje vplačil v spletno igro in izplačil iz spletne igre s točno določeno denarno vrednostjo;
– »progresiva« je mehanizem, ki izbran odstotek vsakega vplačila v spletno igro na igralni napravi, povezani v progresivni sistem, doda v progresivni sklad; ob proženju progresive, se progresivni sklad prenese na igralni račun;
– »terminal« je naprava, ki igralcu omogoča dostop do spletne igre (računalnik, mobilni telefon in podobno).
3. člen
(1) Spletno igro lahko prireja koncesionar, ki svoj spletni igralni sistem poveže v informacijski sistem nadzornega organa.
(2) Koncesionar mora nadzornemu organu zagotoviti bralni dostop do aplikacij, podatkov in sistemskih zabeležk tako, da vzpostavi združljivost svojega spletnega igralnega sistema z informacijskim sistemom nadzornega organa.
(3) Združljivost se nanaša na tehnološke rešitve, ki se navezujejo na vzpostavitev povezave preko javnega komunikacijskega omrežja, na sistemsko, licenčno in aplikacijsko programsko opremo, potrebno za izvedbo dostopa, na dostop do aplikacij, podatkov v bazah sistema in tistih sistemskih zabeležk, ki imajo vsebinski pomen za prirejanje spletnih iger in nastajajo znotraj aplikacije, na učinkovitost izbire in prenosa izbranih podatkov ter na zagotavljanje varnosti in zanesljivosti povezave sistemov.
4. člen
Koncesionar lahko prireja le tisto spletno igro, ki se določi v koncesijski pogodbi, ki jo skleneta koncesionar in minister za finance.
5. člen
Koncesionar mora zagotoviti:
– prepoznavanje vsebin in informacij na svoji spletni strani,
– dokumentirane postopke za zagotavljanje zasebnosti,
– dokumentirane postopke za varne finančne transakcije,
– varovanje informacij pri vseh elektronskih procesih, povezanih s spletno igro,
– upoštevanje zahtev standarda ISO 27001, ki se nanašajo na varovanje informacij,
– opredeljen postopek za reševanje pritožb,
– opredeljen postopek za obvladovanje elektronskih procesov, povezanih s spletno igro.
6. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da sta spletni igralni sistem in zgradba, v kateri se nahajata strojna in programska oprema spletnega igralnega sistema, fizično in elektronsko varovana z zanesljivimi varnostnimi mehanizmi, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo dostope in onemogočajo škodljive vplive iz okolja.
(2) Spletni igralni sistem in zgradba iz prejšnjega odstavka se morata nahajati v Sloveniji.
7. člen
(1) Fizično varovanje vključuje varno konstrukcijo zgradbe ter njeno varovanje s tehničnimi sredstvi in osebami.
(2) Prostor, v katerem se nahaja strojna oprema, mora biti stalno pod video nadzorom. Koncesionar mora zagotoviti arhiv video posnetkov vsaj za preteklih 30 dni.
(3) Za vse fizične dostope do strežnika se vodi evidenca, v katero se morajo zapisati čas in namen dostopa ter osebni podatki osebe, ki je dostopala do strežnika. Dostop je mogoč le v navzočnosti pooblaščene osebe koncesionarja.
(4) Koncesionar v internem aktu določi celoten način varovanja, ki vključuje tudi seznam pooblaščenih oseb in raven njihovih pooblastil za dostop do strežnika.
8. člen
(1) Programska oprema za spletno igro in finančne transakcije mora delovati pravilno in varno. Za zagotavljanje varnega delovanja mora biti spletni igralni sistem dodatno izoliran s požarno pregrado in opremljen s sistemom za preprečevanje in odkrivanje vdorov tako od zunaj kot tudi od drugih delov informacijskega sistema koncesionarja.
(2) Komunikacija, ki poteka med centralnim strežnikom in delovnimi postajami znotraj spletnega igralnega sistema koncesionarja, mora potekati po šifrirani poti.
9. člen
Koncesionar mora zagotoviti rezervno električno napajanje in podvojitev celotne podatkovne baze spletnega igralnega sistema na drugi lokaciji, da prepreči morebitno izgubo podatkov.
10. člen
Spletni igralni sistem mora:
– v celoti upoštevati in zagotavljati pravila spletne igre, ki jih je koncesionar objavil na svoji spletni strani,
– zadostiti pogojem varnosti finančnih transakcij, zaupnosti podatkov in preprečevanja kakršnih koli vplivov na potek spletne igre, ki niso del pravil igre, ali na finančne transakcije, razen tistih, ki so posledica spletne igre,
– omogočati identifikacijo igralcev,
– glede na značilnosti spletne igre zagotavljati, da je izid spletne igre odvisen samo od naključja, in da je delež vračanja vloženega denarja oziroma skupna vrednost dobitkov statistično znana,
– glede na značilnosti spletne igre zagotavljati pričakovani delež vračanja vloženega denarja oziroma s pravili določeno skupno vrednost dobitkov,
– zagotoviti, da je časovni sistem za beleženje časa zapisov sledljivo sinhroniziran z mednarodnim (UTC) časom.
11. člen
(1) Za preverjanje pravilnosti delovanja spletnega igralnega sistema za klasične igre na srečo se smiselno uporabijo zahteve za igralne naprave in postopki ugotavljanja skladnosti iz pravilnika, ki določa tehnične zahteve za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopek ugotavljanja skladnosti, za preverjanje varnosti in zanesljivosti delovanja tega sistema pa se uporabijo določbe o neodvisni reviziji informacijskega sistema iz uredbe, ki določa podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo.
(2) Za preverjanje pravilnosti, varnosti in zanesljivosti delovanja spletnega igralnega sistema za posebne igre na srečo se uporabijo zahteve za igralne naprave in postopki ugotavljanja skladnosti iz pravilnika, ki določa tehnične zahteve za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopek ugotavljanja skladnosti.
12. člen
Spletni igralni sistem mora v zvezi z igralnim računom zagotavljati:
– hranjenje podatkov o finančnih transakcijah,
– varen seznam igralnih računov,
– zaščito pred nezakonitim dostopom ali brisanjem igralnega računa,
– varnostno shranjevanje kopij vseh finančnih transakcij,
– hranjenje podatkov o igralnih računih v šifrirani obliki,
– omejen dostop do podatkov o igralnih računih le pooblaščenim osebam.
13. člen
Spletni igralni sistem mora najmanj eno leto za vse spletne igre, ki so bile igrane, shranjevati naslednje podatke:
– osebno identifikacijsko številko igralca,
– čas začetka in zaključka spletne igre,
– znesek na igralnem računu ob začetku spletne igre,
– vsako vplačilo v spletno igro, skupaj s časom zapisa,
– status spletne igre (v teku, nedokončana, zaključena),
– izid spletne igre, skupaj s časom zapisa,
– znesek, ki ga je igralec priigral,
– znesek na igralnem računu ob zaključku spletne igre.
14. člen
(1) Spletni igralni sistem, ki simulira igro na igralnih avtomatih, mora v registrih beležiti najmanj naslednje podatke za spletno igro:
– vsa vplačila v spletno igro v kreditih in v denarnem znesku,
– vsa izplačila iz spletne igre v kreditih in v denarnem znesku, vključno z jackpot dobitki na lastni progresivi,
– vse dobitke v kreditih in v denarnem znesku na skupni progresivi,
– število odigranih spletnih iger,
– število igralcev, ki so sodelovali v spletni igri.
(2) Registri morajo biti kumulativni, neizbrisljivi in najmanj desetmestni.
(3) Hranjenje varnostnih kopij vseh podatkov mora vključevati tudi hranjenje vrednosti iz vseh predpisanih registrov najmanj eno leto.
15. člen
Izid spletne igre mora biti neodvisen od terminala, ki ga uporablja igralec. Na izid spletne igre ne sme vplivati efektivna pasovna širina, vrsta uporabljene povezave, razmerje bitnih napak ali druge značilnosti komunikacijskega kanala med spletnim igralnim sistemom in terminalom.
16. člen
Za vsako spletno igro oziroma sejo mora koncesionar:
– zagotoviti, da se igralec prijavi tako, da se na edinstven, varen in zanesljiv način preveri njegova identiteta,
– preprečiti igranje za znesek, ki je večji od zneska na igralnem računu,
– za posameznega igralca omogočiti določitev najvišjega zneska posamezne spletne igre ali seje ali najvišjega zneska v določenem časovnem obdobju.
17. člen
Koncesionar mora zagotoviti tajnost vseh podatkov o igralcu in njegovem igralnem računu. Podatke sme razkriti samo v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
18. člen
Udeležba pri spletnih igrah je dovoljena samo osebam, starim najmanj 18 let.
19. člen
Igralec se lahko udeleži spletne igre, ko je registriran pri koncesionarju in ima pri njem odprt igralni račun.
20. člen
(1) Za registracijo posreduje igralec koncesionarju prijavo z naslednjimi podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva. Igralec odgovarja za verodostojnost posredovanih podatkov.
(2) Na podlagi prijave in opravljenega pregleda stranke v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma, koncesionar igralcu dodeli osebno identifikacijsko številko.
21. člen
Ko koncesionar igralcu dodeli osebno identifikacijsko številko, je igralec registriran pri koncesionarju in lahko odpre igralni račun pod pogoji, ki jih za poslovanje z igralnim računom predpiše koncesionar in objavi na svoji spletni strani.
22. člen
Spletni igralni sistem mora igralcu zagotoviti najmanj naslednje informacije:
– predstavitev gospodarske družbe z navedbo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in koncesije,
– ime spletne igre,
– pravila spletne igre,
– nedvoumna, jasna in popolna navodila za igranje, vključno s plačilno tabelo,
– omejitve v zvezi z igranjem,
– vplačila, izplačila in stanje na igralnem računu za obdobje, ki ni krajše od 60 dni,
– napotke za odgovorno igranje,
– opozorilo o tveganjih, ki jih igralec sprejme z udeležbo v spletni igri, zlasti o možni zasvojenosti.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Koncesionar, ki na dan uveljavitve tega pravilnika, v skladu s koncesijsko pogodbo preko interneta že sprejema vplačila za udeležbo v igri, to igro prilagodi zahtevam tega pravilnika v roku šestih mesecev po njegovi uveljavitvi.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-03-2/2005/20
Ljubljana, dne 22. aprila 2008
EVA 2003-1611-0016
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost