Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008, stran 4304.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 12. seji dne 10. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+-------+------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 4.600.905|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2.885.309|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       | 2.460.649|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.955.167|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  363.712|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |  141.770|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)    |  424.660|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  262.285|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine         |   5.640|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  156.735|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   80.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   80.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         | 1.635.596|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     | 1.635.596|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 6.573.798|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)     | 1.025.441|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  212.044|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   38.164|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  731.100|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačilo domačih obresti        |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   44.133|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  925.485|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije              |   18.060|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |  375.601|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  237.067|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  294.757|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 4.473.779|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 4.473.779|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |  149.093|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |  113.497|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   35.596|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- | –1.972.893|
|    |II.) (skupaj prihodki minus skupaj    |      |
|    |odhodki)                 |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |      |
|    |(I. – 7102) – (II.-403-404)        |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |(skupaj prihodki brez prihodkov od    | –2.003.893|
|    |obresti minus skupaj odhodki brez plačil |      |
|    |obresti)                 |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71   |      |
|    |)-(40+41)                 |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |(tekoči prihodki minus tekoči odhodki in |  934.383|
|    |tekoči transferi)             |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)         |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)       |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |   65.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   65.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |   65.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga       |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    | –1.907.893|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   65.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      | 1.972.893|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. | 1.907.893|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
«
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena odloka se številka 345.000,00 zamenja s številko 65.000,00.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022/2007
Žirovnica, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti