Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1734. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2007, stran 4297.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 12. seji dne 10. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2007 so bili realizirani v naslednjih zneskih:
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |  A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |   v EUR|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |  I.|SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 3.420.557|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 2.770.138|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  | 2.341.131|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|700 |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     | 1.834.640|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|703 |   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |  370.486|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|704 |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |  136.005|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  429.007|
|   |   |(710+711+712+713+714)        |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|710 |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |  218.759|
|   |   |PREMOŽENJA             |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|711 |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |   5.676|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|712 |   |GLOBE IN DENARNE KAZNI       |   1.536|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|714 |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  203.036|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |  419.459|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|720 |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |  215.273|
|   |   |SREDSTEV              |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|722 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |  204.186|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |     0|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|730 |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |     0|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  230.960|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|740 |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  230.960|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |  II.|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 2.427.630|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI           |  703.767|
|   |   |(400+401+402+403+409)        |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|400 |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |  203.268|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|401 |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |  35.783|
|   |   |VARNOST               |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|402 |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  460.543|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|409 |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   4.173|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  783.145|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|410 |   |SUBVENCIJE             |  12.390|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|411 |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  330.301|
|   |   |GOSPODINJSTVOM           |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|412 |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |  207.909|
|   |   |USTANOVAM              |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|413 |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  232.545|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  685.834|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|420 |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  685.834|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |  254.884|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|431 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |  154.514|
|   |   |FIZ.OSEBAM             |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|432 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |  100.370|
|   |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   | III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |     |
|   |   |(I. – II.)             |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |   |(skupaj prihodki minus skupaj    |  992.927|
|   |   |odhodki)              |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |III./1|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |   |(I. – 7102) – (II. – 403 -404)   |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |   |(skupaj prihodki brez prihodkov od |  949.201|
|   |   |obresti minus skupaj odhodki brez  |     |
|   |   |plačil obresti)           |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |III./2|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |   |(70 + 71) – (40 + 41)        |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |   |(tekoči prihodki minus tekoči    | 1.283.226|
|   |   |odhodki in tekoči transferi)    |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |  B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|75  |  IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    372|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
|   |   |(750+751)              |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|750 |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |    372|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|751 |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|44  |  V.|DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|440 |   |DANA POSOJILA            |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|441 |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |  VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    372|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |     |
|   |   |– V.)                |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |  C.|RAČUN FINANCIRANJA         |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|50  | VII.|ZADOLŽEVANJE (500)         |     0|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|500 |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|55  | VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)        |     0|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|550 |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |  IX.|SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |   |(I. + IV. + VII. – II. – V. –    |     |
|   |   |VIII.) 993.299           |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |  X.|NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)  |     0|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   |  XI.|NETO FINANCIRANJE (VI. +X. – IX.)  | –992.927|
+-----+------+------------------------------------+----------+
|   | XII.|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |  914.589|
|   |   |31.12. PRETEKLEGA LETA       |     |
+-----+------+------------------------------------+----------+
3. člen
Proračunska rezerva občine izkazuje naslednje vrednosti (v EUR):
+-----------------------------------------+------------+
|stanje sredstev na dan 1. 1. 2007    |   12.657|
+-----------------------------------------+------------+
|prihodki                 |    4.685|
+-----------------------------------------+------------+
|odhodki                 |      0|
+-----------------------------------------+------------+
|stanje sredstev na dan 31. 12. 2007   |   17.342|
+-----------------------------------------+------------+
4. člen
Presežek sredstev v višini 993.299 EUR se prenese v proračun leta 2008.
5. člen
Splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0055/2007
Žirovnica, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti