Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1732. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2008, stran 4295.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02, 78/03, 10/04 in 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 10. seji dne 15. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Turnišče za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------+-------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       v EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         |Proračun leta 2008 |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)|3.157.783     |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |1.934.999     |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI          |1.730.689     |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček  |1.568.564     |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |703 Davki na premoženje      |86.275       |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |704 Domači davki na blago in    |75.850       |
|   |storitve              |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |706 Drugi davki          |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI         |204.310      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki |28.910       |
|   |od premoženja           |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |711 Takse in pristojbine      |1.500       |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni  |1.000       |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in  |          |
|   |storitev              |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki    |172.900      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI        |16.180       |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |          |
|   |sredstev              |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog   |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|16.180       |
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev|          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE          |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih  |          |
|   |virov               |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine   |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI        |708.480      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih |103.340      |
|   |javnofinančnih institucij     |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž.    |605.140      |
|   |proračuna – EU           |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |PRENOS PRESEŽKA IZ PROR. 2007   |498.124      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |3.157.783     |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI           |544.880      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki     |207.750      |
|   |zaposlenim             |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za   |16.500       |
|   |socialno varnost          |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve  |293.726      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti    |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |409 Rezerve            |26.905       |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI          |848.300      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |410 Subvencije           |20.000       |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in   |305.680      |
|   |gospodinjstvom           |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim     |365.120      |
|   |organizacijam in ustanovam     |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi |157.500      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino   |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI       |717.503      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih   |717.503      |
|   |sredstev              |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |1.047.100     |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |432 Investicijski transferi    |1.047.100     |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |          |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |          |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |          |
|   |(750+751+752)           |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev  |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova       |          |
|   |privatizacije           |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |          |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV        |          |
|   |(440+441+442+443)         |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |          |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV        |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |440 Dana posojila         |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev |          |
|   |in naložb             |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz   |          |
|   |naslova privatizacije       |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja|          |
|   |v javnih skladih in drugih osebah |          |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje |          |
|   |v svoji lasti           |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |          |
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|          |
|   |V.)                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE            |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |500 Domače zadolževanje      |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA          |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga    |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |– ali 0 ali +   |
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |          |
|   |IX.)                |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |432.168      |
|   |12. PRETEKLEGA LETA        |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|9009 |Splošni sklad za drugo       |432.168      |
+------+-----------------------------------+-------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine www:turnisce.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen nabave zaščitne opreme pripadnikov PGD,
2. okoljska dajatev (taksa za obremenjevanje vode), ki se uporabi kot namenska sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
3. priključne takse, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za zamenjavo vodomerov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se kot namenska sredstva uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest v Občini Turnišče.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta, kot je določeno v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 13.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine sprejete postavke v proračunu župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višin 250,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Turnišče, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-6/2008-OSOT
Turnišče, dne 16. aprila 2008
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti